Silvercrest SZA 28 A1 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

DVB-T INDOOR AERIAL SZA 28 A1
DVB-T INDOOR AERIAL
Operating instructions
POKOJOVÁ ANTÉNA DVB-T
Návod k obsluze
DVB-T-ZIMMERANTENNE
Bedienungsanleitung
IAN 79829
SOBNA ANTENA ZA DVB-T
Navodila za uporabo
IZBOVÁ ANTÉNA PRE DIGITÁLNE,
TERESTRIÁLNE TELEVÍZNE
VYSIELANIE DVB-T
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SZA 28 A1

 • Page 1 DVB-T INDOOR AERIAL SZA 28 A1 DVB-T INDOOR AERIAL SOBNA ANTENA ZA DVB-T Operating instructions Navodila za uporabo POKOJOVÁ ANTÉNA DVB-T IZBOVÁ ANTÉNA PRE DIGITÁLNE, Návod k obsluze TERESTRIÁLNE TELEVÍZNE VYSIELANIE DVB-T Návod na obsluhu DVB-T-ZIMMERANTENNE Bedienungsanleitung IAN 79829...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Page 4: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Introduction Symbols used Intended use Important Instructions for your Safety! Technical Data Package Contents Description of the appliance Connection Operating the Indoor Antenna What to Do in the Event of Reception Problems Cleaning and Care Disposal Importer Warranty & Service - 1 -...
 • Page 5: Introduction

  Introduction Important Instructions for your Safety! Congratulations on the purchase of your new appli- To avoid potentially fatal electric ance. You have clearly decided in favour of a quality shocks: product. These operating instructions are a part of this product. They contain important information in •...
 • Page 6: Technical Data

  • Always pull the plug out of the power socket if DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1 you are not using the room antenna for a longer 1 Adapter F-Plug/Coaxial socket period of time.
 • Page 7: Connection

  Connection Operating the Indoor Antenna Receiving programme signals via the Place the device on a firm and level surface. indoor antenna Connection to a television The programme signals are received by the indoor Connect the antenna cable of the indoor anten- antenna and transmitted to the television set.
 • Page 8: What To Do In The Event Of Reception Problems

  What to Do in the Event of Cleaning and Care Reception Problems Risk of electric shock Reception disruptions, such as an unclear or distor- • Before cleaning, always pull the plug out ted picture could have the following causes: of the plug socket. The indoor antenna is not correctly oriented.
 • Page 9: Warranty & Service

  Warranty & Service The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been ma- nufactured with care and meticulously examined be- fore delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Depart- ment.
 • Page 10 KAZALO VSEBINE STRAN Uvod Uporabljeni simboli Predvidena uporaba Pomembni napotki za vašo varnost! Tehnični podatki Obseg dobave Opis naprave Priključitev Delovanje sobne antene Kaj storiti pri motnjah sprejema? Čiščenje in nega Odstranitev Proizvajalec Servis Garancijski list - 7 -...
 • Page 11: Uvod

  Uvod Pomembni napotki za vašo varnost! Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Da se izognete smrtni nevarnosti Odločili ste se za kakovosten izdelek. Ta navodila zaradi električnega udara: za uporabo so sestavni del vašega izdelka. Vsebu- jejo pomembne napotke za njegovo varnost, uporabo •...
 • Page 12: Tehnični Podatki

  • Vtič zmeraj potegnite iz vtičnice, kadar sobne antene dlje časa ne uporabljate. Sobna antena za DVB-T SZA 28 A1 • V primeru neurja in/ali nevihte z nevarnostjo 1 Adapter F-konektor/koaksialna vtičnica udara strele lahko pride do poškodbe naprav, 1 Adapter koaksialni konektor/koaksialni konektor priključenih na električno omrežje.
 • Page 13: Priključitev

  Priključitev Delovanje sobne antene Sprejem signalov oddajnika s pomočjo sobne Napravo postavite na trdno, ravno površino. antene Priključek na televizor Sobna antena sprejema signale oddajnika in jih Povežite kabel sobne antene z antenskim posreduje televizorju. priključkom vašega televizorja. Kabel sobne Za sprejem signalov digitalnega prizemnega DVB-T- antene lahko priključite neposredno na tele-...
 • Page 14: Kaj Storiti Pri Motnjah Sprejema

  Kaj storiti pri motnjah sprejema? Čiščenje in nega Nevarnost električnega udara Motnje sprejema, kot na primer nejasna ali popačena slika, lahko izhajajo iz sledečih vzrokov: • Pred čiščenjem vtič obvezno potegnite iz • Sobna antena ni pravilno usmerjena. vtičnice. Vsak oddajnik zahteva lastno usmeritev. •...
 • Page 15: Proizvajalec

  Proizvajalec Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass KOMPERNASS GMBH GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob BURGSTRASSE 21 normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spo- 44867 BOCHUM, GERMANY daj navedenih pogojih odpravili morebitne poma-njkljivosti in okvare zaradi napak v mate- www.kompernass.com rialu ali izdelavi oz.
 • Page 16 OBSAH STRANA Úvod Použité symboly Použití dle předpisů Důležité bezpečnostní pokyny! Technická data Obsah dodávky Popis přístroje Připojení Provoz pokojové antény Co dělat při poruchách příjmu? Čištění a údržba Likvidace Dovozce Záruka & servis - 13 -...
 • Page 17: Úvod

  Úvod Důležité bezpečnostní pokyny! Pro eliminaci nebezpečí ohrožení ži- Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje. vota elektrickým proudem: Vaším nákupem jste si vybrali kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje • Tento přístroj není určen k tomu, aby jej použí- důležité...
 • Page 18: Technická Data

  Obsah dodávky může dojít k poškození přístroje, zapojeného do sítě. Proto vytáhněte během bouřky zástrčku antény z elektrické sítě. Pokojová anténa DVB-T SZA 28 A1 1 Adaptér zástrčka F/koax. zdířka 1 Adaptér koax. zdířka/koax. zdířka Návod k obsluze Popis přístroje Teleskopické...
 • Page 19: Připojení

  Připojení Provoz pokojové antény Příjem signálů pomocí pokojové antény Postavte přístroj na pevný a rovný povrch. Pokojová anténa přijímá signály vysílačů Připojení na televizi a předává je do televizoru. Zapojte kabel pokojové antény do zdířky Pro příjem signálů vysílače DVB-T potřebujete tele- pro připojení...
 • Page 20: Co Dělat Při Poruchách Příjmu

  Co dělat při poruchách příjmu? Čištění a údržba Nebezpečí úrazu elektrickým Rušení příjmu, jako např. nejasný nebo zkreslený proudem obraz, může mít následující příčiny: • Pokojová anténa není správně • Před čištěním bezpodmínečně vytáhněte nasměrována: zástrčku ze zásuvky. Každá stanice potřebuje svoje vlastní nastavení. •...
 • Page 21: Záruka & Servis

  Záruka & servis Na tento přístroj platí 3 letá záruka od data zakou- pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. V pří- padě uplatňování záruky kontaktujte telefonicky Vaší...
 • Page 22 OBSAH STRANA Úvod Použité symboly Používanie primerané účelu Dôležité pokyny pre vašu bezpečnosť! Technické údaje Obsah dodávky Popis prístroja Pripojenie Prevádzka izbovej antény Čo robiť pri poruchách príjmu? Čistenie a údržba Likvidácia Dovozca Záruka a servis - 19 -...
 • Page 23: Úvod

  Úvod Dôležité pokyny pre vašu bezpečnosť! Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového Aby ste zabránili ohrozeniu života prístroja. Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný zásahom elektrického prúdu: výrobok. Návod na používanie je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa •...
 • Page 24: Technické Údaje

  Izbová anténa pre digitálne, terestriálne televízne • Keď izbovú anténu dlhšie nepoužívate, vždy vysielanie DVB-T SZA 28 A1 1 Adaptér F konektor – koaxiálna zásuvka vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky. 1 Adaptér koaxiálna zásuvka – koaxiálna zásuvka •...
 • Page 25: Pripojenie

  Pripojenie Prevádzka izbovej antény Príjem signálov z vysielačov pomocou Postavte prístroj na pevný a rovný podklad. izbovej antény Prípojka k televízoru Izbová anténa prijíma signály z vysielačov a Pripojte anténový kábel izbovej antény prenáša ich do televízora. konektora pre anténu na televízore. Anténový Na príjem signálu z vysielačov DVB-T (pozemné...
 • Page 26: Čo Robiť Pri Poruchách Príjmu

  Čo robiť pri poruchách príjmu? Čistenie a údržba Nebezpečenstvo úrazu Poruchy príjmu, ako je napr. nejasný alebo elektrickým prúdom skreslený obraz, môžu mať tieto príčiny: • Izbová anténa nie je správne nasmerovaná. • Pred čistením bezpodmienečne vytiahnite Každý vysielač potrebuje individuálne nasme- zástrčku zo zásuvky.
 • Page 27: Záruka A Servis

  Záruka a servis Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňovania záruky sa spojte s opravovňou telefo- nicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru.
 • Page 28 DE/AT/CH INHALTSVERZEICHNIS SEITE Einführung Verwendete Symbole Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheitshinweise Technische Daten Lieferumfang Gerätebeschreibung Anschließen Zimmerantenne betreiben Was tun bei Empfangsstörungen? Reinigen und Pflegen Entsorgen Importeur Garantie & Service - 25 -...
 • Page 29: Einführung

  DE/AT/CH Einführung Sicherheitshinweise Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Um Lebensgefahr durch elektrischen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Schlag zu vermeiden: Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Per- Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hin- sonen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten weise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 30: Technische Daten

  Feuchtig- Lieferumfang keit, Schmutz, Wärme- und Kälteeinwirkungen sowie Temperaturschwankungen. • Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, DVB-T-Zimmerantenne SZA 28 A1 wenn Sie die Zimmerantenne längere Zeit nicht 1 Adapter F-Stecker/Koax-Buchse gebrauchen. 1 Adapter Koax-Buchse/Koax-Buchse •...
 • Page 31: Anschließen

  DE/AT/CH Anschließen Zimmerantenne betreiben Empfangen von Sender-Signalen über die Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Zimmerantenne Oberfläche. Die Sender-Signale werden von der Zimmerantenne Anschluss an einen Fernseher empfangen und an den Fernseher übermittelt. Verbinden Sie das Antennenkabel der Zimmer- Für den Empfang von DVB-T-Sender-Signalen antenne mit dem Antennenanschluss Ihres...
 • Page 32: Was Tun Bei Empfangsstörungen

  DE/AT/CH Was tun bei Reinigen und Pflegen Empfangsstörungen? Gefahr eines Stromschlags Empfangsstörungen wie z. B. ein unklares oder • Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt verzerrtes Bild können folgende Ursachen haben: den Stecker aus der Steckdose. • Die Zimmerantenne ist nicht richtig •...
 • Page 33: Garantie & Service

  DE/AT/CH Garantie & Service Service Deutschland Tel.: 01805 772 033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 79829 und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis Service Österreich für den Kauf auf.
 • Page 34 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 12 / 2012 Ident.-No.: SZA28A1102012-1 IAN 79829...

This manual is also suitable for:

79829

Table of Contents