Download  Print this page

Česky - Bosch AHS48-20 LI Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Usuwanie odpadów
Narzędzi ogrodowych, ładowarek, a także akumulatorów/
baterii nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstwa
domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/UE, niezdatne do użytku
elektronarzędzia i urządzenia elektroniczne,
a zgodnie z europejską wytyczną
2006/66/WE uszkodzone lub zużyte
akumulatory/baterie, należy zbierać osobno
i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z
zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Prosimy postępować zgodnie ze
wskazówkami umieszczonymi w rozdziale
„Transport".
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Vysvětlivky obrázkových symbolů
Pročtěte si návod k použití.
Zahradní nářadí nepoužívejte v dešti ani je dešti
nevystavujte.
Dříve než na zahradním nářadí provedete
seřizovací nebo čistící práce nebo pokud zůstane
zahradní nářadí nějakou dobu bez dozoru,
odejměte akumulátor.
Všeobecná varovná upozornění pro
elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
VAROVÁNÍ
pokyny. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí" se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bosch Power Tools
Bezpečnost pracovního místa
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
 S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach
nebo páry zapálit.
 Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí
daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
 Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. Společně s elektronářadím s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.
Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko
zásahu elektrickým proudem.
 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým
proudem.
 Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
 Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či
zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze
zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým
proudem.
 Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte
pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé
i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu
elektrickým proudem.
 Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve
vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
Bezpečnost osob
 Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a
přistupujte k práci s elektronářadím rozumně.
Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment
nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným
poraněním.
 Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska
proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou pod-
rážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
Česky | 117
F 016 L81 238 | (7.10.15)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ahs55-20 liAhs50-20 liAhs53-20 li