Bosch AHS 48 LI Original Instructions Manual

Bosch AHS 48 LI Original Instructions Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 17
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
F 016 L70 582 (2008.12) O / 134 WEU
AHS
48 LI | 52 LI
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr Orijinal işletme talimat
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it
Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi
Alkuperäiset ohjeet

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch AHS 48 LI

 • Page 1 Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 48 LI | 52 LI F 016 L70 582 (2008.12) O / 134 WEU de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης en Original instructions tr Orijinal işletme talimat fr Notice originale...
 • Page 2: Table Of Contents

  Türkçe ......Sayfa 125 F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 3 F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 4 ME77 xx V F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 5 F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 6: Deutsch

  Staub oder die Dämpfe entzünden kön- nen. c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektro- werkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 7 Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- fälle haben ihre Ursache in schlecht ge- schuhe fern von sich bewegenden Tei- warteten Elektrowerkzeugen. len. Lockere Kleidung, Schmuck oder lan- ge Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 8 Messer. zu Hautreizungen oder Verbrennungen Halten Sie das Kabel vom Schneidbereich führen. fern. Während des Arbeitsvorgangs kann das Kabel im Gebüsch verdeckt sein und verse- hentlich durchtrennt werden. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 9 5 Hinterer Griff mit Ein-/Ausschalter 6 Akku 7 Lüftungsschlitze 8 Messerschutz 9 Ladegerät 10 LED-Anzeige 11 Seriennummer Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 10: Technische Daten

  2000/14/EG. riger als 2,5 m/s 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 88 dB(A). Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V. Technische Unterlagen bei: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 2007 F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 11 Dadurch wird der Akku geschont und bleibt bei Aufbewahrung im Ladegerät immer vollständig aufgeladen. 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Hinweis: Der Ladevorgang ist nur möglich, wenn D-70745 Leinfelden-Echterdingen die Temperatur des Akkus im zulässigen Lade- temperaturbereich liegt, siehe Abschnitt „Tech- nische Daten“.
 • Page 12 Drehrichtung des Motors, um ein Blockieren zu verhin- dern und den Ast zu durchtrennen. Diese hörbare Umschaltung der Schnittrichtung kann bis zu 3 Sek. dauern. Nach dem Durch- F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 13 Akku nicht (richtig) aufgesetzt Akku korrekt auf Ladegerät dauerhaft aufsetzen Kein Ladevorgang möglich Akkukontakte verschmutzt Akkukontakte reinigen; z.B. durch mehrfaches Ein- und Ausstecken des Akkus, ggf. Akku ersetzen Akku defekt Akku ersetzen Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 14 Der Akku sollte bei einer Temperatur zwischen ratur von einer autorisierten Kundendienststelle 0 °C und 45 °C aufbewahrt werden. für Bosch-Gartengeräte ausführen zu lassen. Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteil- bestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Gerätes an.
 • Page 15: Deutsch

  Ersatzteilen finden Sie auch unter: gegen inneren Überdruck und Kurzschluss so- www.bosch-pt.com wie Einrichtungen zur Verhinderung von Gewalt- Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen ger- bruch und gefährlichem Rückstrom. ne bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstel- Die im Akku enthaltene Lithiumäquivalent-Men- lung von Produkten und Zubehören.
 • Page 16 Akkus/Batterien recycelt werden. Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können direkt abgegeben werden bei: Deutschland Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge Osteroder Landstraße 3 37589 Kalefeld Schweiz Batrec AG 3752 Wimmis BE Änderungen vorbehalten. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 17: English | 17

  Carrying power tools with your fin- ger on the switch or energising power tools that have the switch on invites acci- dents. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 18 Have your power tool serviced by a qual- ified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 19: Intended Use

  Intended Use The machine is intended for cutting and trim- ming hedges and bushes in domestic use. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 20: Technical Data

  2000/14/EC. 2.5 m/s 2000/14/EC: Measured sound power level 88 dB(A). Conformity assessment procedure according to Annex V. Technical file at: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 21: Battery Charging

  Note: The charging procedure is only possible 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division when the battery temperature is within the al- D-70745 Leinfelden-Echterdingen lowable charging temperature range, see sec- tion “Technical Data”.
 • Page 22: Initial Operation

  (e.g. in case a piece of metal fence accidentally blocks the ma- chine). F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 23: Troubleshooting

  No charging procedure possible Battery contacts contaminated Clean the battery contacts (e.g. by inserting and remov- ing the battery several times) or replace the battery Battery defective Replace the battery Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 24: Maintenance And Cleaning

  Our customer consultants answer your ques- er service agent for Bosch garden products. tions concerning best buy, application and ad- justment of products and accessories. In all correspondence and spare parts orders,...
 • Page 25 According the European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical Australia, New Zealand and Pacific Islands and Electronic Equipment and its Robert Bosch Australia Pty. Ltd. implementation into national Power Tools right, power tools that are no longer usable Locked Bag 66...
 • Page 26: Français

  Maintenir les enfants et les personnes d’inattention en cours d’utilisation d’un présentes à l’écart pendant l’utilisation outil peut entraîner des blessures graves de l’outil. Les distractions peuvent vous des personnes. faire perdre le contrôle de l’outil. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 27 été cons- adapté à un type de bloc de batteries peut truit. créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 28 S’il vous manque des éléments ou si l’un d’eux du matériau resté coincé. Un moment d’inat- est endommagé, veuillez contacter votre reven- tention en cours d’utilisation du taille-haies deur. peut entraîner un accident corporel grave. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 29 Vous trouverez les ac- l’interrupteur Marche/Arrêt cessoires complets dans notre programme d’acces- soires. Caractéristiques techniques Taille-haies sans fil AHS 48 Li AHS 52 Li N° d’article 3 600 H39 0.. 3 600 H39 0.. Nombre de courses à vide...
 • Page 30 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division rature et de sa tension. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Grâce à cela, l’accu est ménagé et reste toujours complètement chargé...
 • Page 31 : La lame ne tourne plus. ouverte (p. ex. si une clôture en fil de fer blo- que l’appareil accidentellement). Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 32 Les lames sont émoussées Faire affûter la barre porte-la- re excessive La lame est ébréchée Faire contrôler la barre porte- lames Frottement excessif dû à un Asperger avec de l’huile de graissage insuffisant graissage F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 33 Prise de courant, câble de sec- Vérifier la tension du secteur, teur ou chargeur défectueux le cas échéant, faire contrôler le chargeur par une station de service après-vente agréée pour outillage Bosch Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 34 Contrôler l’appareil à intervalles réguliers afin Les conseillers techniques Bosch sont à votre de détecter des défauts visibles, tels que des disposition pour répondre à vos questions con- raccords détachés ou des pièces usées ou en- cernant l’achat, l’utilisation et le réglage de vos...
 • Page 35 Sous réserve de modifications. conditions particulières, par ex. pour l’emballa- ge). Pour des informations supplémentaires, consulter la fiche technique en langue anglaise sous : http://purchasing.bosch.com/ en/start/Allgemeines/Download/index.htm. Elimination des déchets Les outils électroportatifs, ainsi que leurs acces- soires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.
 • Page 36: Español

  Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al em- plear la herramienta eléctrica. Una dis- tracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 37 La vestimenta suelta, el pelo largo y las jo- eléctricas con un mantenimiento deficien- yas se pueden enganchar con las piezas en movimiento. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 38 6) Servicio a) Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto origi- nales. Solamente así se mantiene la segu- ridad de la herramienta eléctrica. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 39 – Cargador programa de accesorios. – Instrucciones de manejo En caso de que falte o esté dañada alguna pieza, diríjase por favor al vendedor del aparato. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 40 40 | Español Datos técnicos Tijera cortasetos ACCU AHS 48 Li AHS 52 Li Nº de artículo 3 600 H39 0.. 3 600 H39 0.. Nº de carreras en vacío 1100 1100 Longitud de corte Ancho de corte Peso según EPTA-Procedure 01/2003 Número de serie...
 • Page 41 Con ello se protege al acumulador, el cual se mantiene siempre completamente cargado, al conservarlo en el cargador. 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Observación: El proceso de carga solamente puede llevarse a cabo si la temperatura del acu-...
 • Page 42 Suelte el interruptor de conexión/desconexión del seto, al cortar la cara superior del mismo se anterior 3 o posterior 5. recomienda emplear el Collecto (accesorio es- pecial) para recoger el material cortado. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 43 La cuchilla no se mueve Acumulador descargado Cargar el acumulador, ver también indicaciones para la carga Máquina defectuosa Acudir al servicio técnico Vibraciones o ruidos intensos Máquina defectuosa Acudir al servicio técnico Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 44 Toma de corriente, cable de Verifique la tensión de red, y red o cargador defectuoso si fuese preciso, acuda a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch para hacer revisar el cargador F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 45: Mantenimiento Y Limpieza

  Tel.: +58 (02) 207 45 11 Atención: Desconecte el aparato y retire el México acumulador. Antes del almacenaje asegu- Robert Bosch S.A. de C.V. rarse primero de haber desmontado el acu- Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286 mulador. Tel. D.F.: +52 (01) 52 84 30 62 Limpiar exteriormente de forma minuciosa la ti- E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com...
 • Page 46 Bosch: http://purchasing.bosch.com/en/start/ Allgemeines/Download/index.htm. España Servicio Central de Bosch Servilotec, S.L. Polig. Ind. II, 27 Cabanillas del Campo Tel.: +34 9 01 11 66 97 Reservado el derecho de modificación.
 • Page 47: Português | 47

  No caso de distracção é possí- ol ou medicamentos. Um momento de vel que perca o controlo sobre o aparelho. descuido ao utilizar a ferramenta eléctri- ca, pode levar a lesões graves. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 48 Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho. É melhor e mais seguro tra- balhar com a ferramenta eléctrica apro- priada na área de potência indicada. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 49 à utilização do aparelho. – Tesoura de sebes Crianças deveriam ser vigiadas para assegu- – Capa protectora da lâmina rar que não brinquem com o aparelho. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 50 3 Punho dianteiro com alavanca de comuta- ção Dados técnicos Tesoura de sebes sem fio AHS 48 Li AHS 52 Li N° do produto 3 600 H39 0.. 3 600 H39 0.. N° de cursos em vazio...
 • Page 51 Desta forma o acumulador é poupado e perma- 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen nece completamente carregado, mesmo duran- te a arrecadação no carregador.
 • Page 52 A lâmina de corte não se movimenta mais. Não continuar a premir o interruptor de li- gar-desligar após o desligamento automáti- co do aparelho. O acumulador pode ser da- nificado. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 53 Deixar a barra de lâmina ser afiada A lâmina têm mossas Deixar a barra de lâmina ser controlada Demasiada fricção devido à fal- Pulverizar com óleo de lubrifi- ta e lubrificação cação Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 54 Tomada, cabo de rede ou car- Controlar a tensão de rede, regador com defeito se necessário, permitir que o carregador seja controlado por uma oficina de serviço au- torizada para ferramentas eléctricas Bosch F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 55 A nossa equipa de consultores Bosch esclarece Verificar regularmente se o aparelho apresenta com prazer todas as suas dúvidas a respeito da deficiências evidentes, como por exemplo fixa- compra, aplicação e ajuste dos produtos e aces-...
 • Page 56 Acumuladores/pilhas devem ser recolhidos, re- ciclados ou eliminados de forma ecológica. Apenas países da União Europeia: Acumuladores e pilhas defeituosos ou gastos devem ser reciclados conforme a directiva 91/157/CEE. Sob reserva de alterações. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 57: Italiano | 57

  Tenere lontani i bambini ed altre perso- ne durante l’impiego dell’elettroutensi- le. Eventuali distrazioni potranno compor- tare la perdita del controllo sull’elettroutensile. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 58 Gli elettroutensi- situazione. In questo modo è possibile li sono macchine pericolose quando ven- controllare meglio l’elettroutensile in ca- gono utilizzati da persone non dotate di so di situazioni inaspettate. sufficiente esperienza. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 59 Rimuovere ma- teriale tagliato rimasto impigliato esclusiva- mente con apparecchio spento. Un attimo di distrazione mentre si utilizza il tagliasiepi po- trà causare lesioni gravi. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 60 – Manuale di istruzioni In caso che un qualsiasi elemento dovesse man- care oppure dovesse essere danneggiato, met- tersi in contatto con il rivenditore presso il quale avete acquistato la macchina. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 61: Dichiarazione Di Conformit

  Italiano | 61 Dati tecnici Tagliasiepi a batteria AHS 48 Li AHS 52 Li Codice prodotto 3 600 H39 0.. 3 600 H39 0.. Numero di corse a vuoto 1100 1100 Lunghezza di taglio Larghezza di taglio Peso in funzione della...
 • Page 62 ( ). Per estrarre la batteria ricaricabile, proce- dere seguendo l’ordine inverso. Grazie all’intelligente procedimento di ricarica, 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division lo stato di ricarica della batteria viene ricono- D-70745 Leinfelden-Echterdingen sciuto automaticamente e l’operazione di ricari-...
 • Page 63: Messa In Funzione

  Accensione questo modo punti sottili oppure buchi. Premere l’interruttore di avvio/arresto 5 sull’impugnatura posteriore e tenerlo premuto. Tirare il pulsante di sicurezza 4 verso l’alto. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 64 Caricare la batteria, vedere anche le istruzioni per la rica- rica Macchina difettosa Contattare il centro assisten- za clienti Vibrazioni e rumore eccessivi Macchina difettosa Contattare il centro assisten- za clienti F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 65 Servi- zio Clienti elettroutensili Bo- sch autorizzato Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 66 Il team assistenza clienti Bosch è a Vostra dispo- Controllare regolarmente l’utensile in merito a sizione per rispondere alle domande relative difetti evidenti, come fissaggio lasco e compo- all’acquisto, impiego e regolazione di apparec-...
 • Page 67 Solo per i Paesi della CE: Ogni tipo di batteria difettosa oppure esaurita deve essere riciclata secondo la direttiva 91/157/CEE. Le batterie ricaricabili/le batterie non funzio- nanti potranno essere consegnate direttamente presso: Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 68: Nederlands

  Houd kinderen en andere personen tij- dens het gebruik van het elektrische ge- reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge- reedschap verliezen. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 69 Veel ongevallen buurt van bewegende delen. Loshangen- hebben hun oorzaak in slecht onderhou- de kleding, lange haren en sieraden kun- den elektrische gereedschappen. nen door bewegende delen worden mee- genomen. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 70 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vak- kundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het ge- reedschap in stand blijft. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 71 5 Achterste greep met aan-/uitschakelaar 6 Accu 7 Ventilatieopeningen 8 Mesbescherming 9 Oplaadapparaat 10 LED-indicatie 11 Serienummer Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 72 De hand/arm-trilling is kenmerkend minder dan 2000/14/EG. 2,5 m/s 2000/14/EG: Gemeten geluidsdrukniveau 88 dB(A). Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel V. Technisch dossier bij: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 73 -spanning met de optimale laad- stroom opgeladen. 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze, indien in het oplaadapparaat bewaard, altijd vol- ledig opgeladen.
 • Page 74 Als het mes door een dikke tak wordt geblokkeerd, stijgt de belasting van de motor. De intelligente micro-elektronica herkent de overbelastingssituatie en veran- dert herhaaldelijk de draairichting van de motor om blokkering te voorkomen en de F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 75 Besproeien met smeerolie brekende smering Mes moet gereinigd worden Mes reinigen Slechte kniptechniek zie „Tips voor de werkzaam- heden” Accu niet vol opgeladen Accu opladen, zie ook de aan- wijzingen voor het opladen Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 76 Mocht het gereedschap ondanks zorgvuldige fa- bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door Onderhoud en reiniging een erkende klantenservice voor Bosch-tuinge- reedschappen. Let op: Verwijder altijd de accu voordat u werkzaamheden aan het gereedschap uit- Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan- voert.
 • Page 77 De in de accu aanwezige lithiumequivalentie- Wijzigingen voorbehouden. hoeveelheid ligt onder de geldende grenswaar- den. Daarom zijn op de accu (als los onderdeel of in het gereedschap ingezet) geen nationale of internationale voorschriften voor gevaarlijke Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 78: Dansk

  Få sekunders uopmærk- somhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 79 Brug kun de akku’er, der er beregnet til ne effektområde. el-værktøjet. Brug af andre akku’er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 80 1 Knivbjælke difikationer i brug. 2 Håndbeskyttelse til forreste håndtag 3 Forreste bøjlegreb med koblingsgreb F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 81 Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjenings- 8 Knivbeskyttelse vejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuld- stændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram. Tekniske data Akku-hækkeklipper AHS 48 Li AHS 52 Li Typenummer 3 600 H39 0.. 3 600 H39 0.. Slagantal ubelastet...
 • Page 82 „Tekniske data“. Engineering Certification Blinklys akku-kontrollampe 10 Opladningen signaliseres ved at akku-kontrollampen 10 blinker. 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Konstant lys akku-kontrollampe 10 Lyser akku-kontrollampen 10 varigt, betyder det, at akkuen Montering er helt opladet eller at akku-...
 • Page 83 Når grenen er klippet over, arbejder maski- nen videre i normal drift; er maskinen over- belastet, stopper den automatisk knivene i åben position (f.eks. hvis et trådhegn ved en fejltagelse skulle komme til at blokere maskinen). Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 84 Opladning er ikke mulig Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks. ved at sætte akkuen i og tage den ud flere gange eller er- statte den Akku defekt Skift akkuen F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 85 Reservedelstegninger og informati- stilling af reservedele. oner om reservedele findes også under: www.bosch-pt.com Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel- se og indstilling af produkter og tilbehør. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 86 86 | Dansk Dansk Akkuer/batterier: Bosch Service Center Li-Ion: Telegrafvej 3 Læs og overhold henvisnin- 2750 Ballerup gerne i afsnit „Transport“, Tel. Service Center: +45 (4489) 8855 side 86. Fax: +45 (4489) 87 55 E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com Gamle akkuer/batterier må ikke smides ud sam-...
 • Page 87: Svenska | 87

  Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Användning av per- sonlig skyddsutrustning som t. ex. damm- filtermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 88 Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av el- verktyget. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 89 I vårt tillbehörspro- gram beskrivs allt tillbehör som finns. Håll nätsladden på betryggande avstånd från klippområdet. Under arbetet kan näts- ladden vara dold i buskaget och oavsiktligt kapas. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 90: Tekniska Data

  2000/14/EG: Uppmätt ljudeffektnivå 88 dB(A). fall 2,5 m/s Bedömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga V. Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 2007 Leinfelden, 18.08.2008 F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 91 Certification Anvisning: Batterimodulen kan laddas upp en- dast när dess temperatur ligger inom tillåtet temperaturområde, se avsnitt ”Tekniska data”. Blinkindikering vid laddning 10 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Pågående laddning signaleras D-70745 Leinfelden-Echterdingen med blink i laddningsindikatorn Montage...
 • Page 92 För att knivarna ska kunna gripa grenarna ordentligt, mata häcksaxen jämnt längs snittlin- jen. Det dubbelsidiga knivsvärdet möjliggör klippning i båda riktningarna och pendling i sid- led. Klipp först häckens sidor och därefter häckens topp. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 93 Laddning inte möjlig Batterikontakterna är förore- Rengör kontakterna t.ex. ge- nade nom att upprepade gånger sätta in och ta ut batterimo- dulen, eller byt batterimodu- len vid behov Batterimodulen defekt Ersätt batterimodulen Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 94 även på adressen: ration utföras av auktoriserad serviceverkstad www.bosch-pt.com för Bosch-trädgårdsredskap. Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor beträffande köp, användning Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels- och inställning av produkter och tillbehör. beställningar produktnumret som består av 10 siffror och som finns på...
 • Page 95 Beakta anvisningarna i avsnit- tet ”Transport”, sida 95. Förbrukade batterier får inte slängas i hushålls- avfall och inte heller i eld eller vatten. Batterier- na ska samlas för återvinning eller omhändertas på miljövänligt sätt. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 96: Norsk

  2) Elektrisk sikkerhet – reduserer risikoen for skader. a) Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jor- F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 97 En kortslutning mellom batteri- stillinger på elektroverktøyet, skifter til- kontaktene kan føre til forbrenninger eller behørsdeler eller legger maskinen bort. brann. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøyet. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 98 Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan- dard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i av arbeidet kan ledningen være tildekket i vårt tilbehørsprogram. buskaset, og slik kappes ved en feiltagelse. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 99 29.12.2009), 2000/14/EF. 2,5 m/s 2000/14/EF: Målt lydeffektnivå 88 dB(A). Sam- svarsbedømmelsesmetode jf. vedlegg V. Tekniske underlag hos: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 2007 Leinfelden, 18.08.2008 Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 100 Merk: Oppladingen er kun mulig hvis temperatu- ren på batteriet er i godkjent ladetemperatur- område, se avsnitt «Tekniske data». Blinklys batteri-ladeindikator 10 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Oppladingen signaliseres av blin- D-70745 Leinfelden-Echterdingen king i batteri-ladeindikatoren 10. Montering...
 • Page 101 Den dobbelte knivbjelken mulig- gjør skjæring i begge retningen eller med pen- delbevegelser fra den ene siden til den andre. Klipp først sidene på hekken og deretter over- kanten. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 102 Sett batteriet riktig på lade- tinuerlig apparatet Ingen opplading mulig Batterikontaktene er tilsmus- Rengjør batterikontaktene; f.eks. ved hyppig innsetting og fjerning av batteriet, skift eventuelt ut batteriet Batteriet er defekt Skift ut batteriet F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 103 Stikkontakt, strømledning eller Sjekk strømspenningen, la la- ladeapparat er defekt deapparatet eventuelt kon- trolleres av en autorisert kun- deservice for Bosch- elektroverktøy Service og vedlikehold Etter arbeid/oppbevaring OBS! Slå maskinen av og ta ut batteriet. Vedlikehold og rengjøring Sørg for at batteriet er fjernet før oppbeva-...
 • Page 104 Kun for EU-land: reservedeler finner du også under: Ikke kast elektroverktøy i vanlig www.bosch-pt.com søppel! Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs- Jf. det europeiske direktivet mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og 2002/96/EF vedr. gamle elektris- tilbehør.
 • Page 105: Suomi | 105

  Voit menettää laittee- meiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaiku- si hallinnan, huomiosi suuntautuessa tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto- muualle. muus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 106 Lataa akku vain valmistajan suosittele- vaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet massa latauslaitteessa. Latauslaite, joka paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol- soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saat- le sähkötyökalu on tarkoitettu. taa muodostaa tulipalovaaran erilaista ak- kua ladattaessa. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 107 Älä terien toimiessa yritä poistaa leikat- tua materiaalia äläkä pidä kiinni leikattavas- ta materiaalista. Poista puristukseen jäänyttä leikattavaa ainetta vain laitteen ol- lessa pysähdyksissä. Hetken tarkkaamatto- muus pensasleikkuria käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 108 Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kakahva kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike- 4 Käynnistyskytkimen käynnistysvarmistin luettelon tarvikeohjelmastamme. 5 Käynnistyskytkimellä varustettu takakahva Tekniset tiedot Akkupensasleikkuri AHS 48 Li AHS 52 Li Tuotenumero 3 600 H39 0.. 3 600 H39 0.. Tyhjäkäynti-iskuluku 1100 1100...
 • Page 109 ”Tekniset tiedot”. Engineering Certification Akun latauksen vilkkuva merkkivalo 10 Lataustapahtuma osoitetaan vilk- kuvalla akun latauksen merkkiva- 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division lolla 10. D-70745 Leinfelden-Echterdingen Akun latauksen jatkuva merkkivalo 10 Asennus Jatkuva valo akun latauksen merkkivalossa 10 osoittaa, et- tä...
 • Page 110 Poiskytkentä Varmista, ettet leikkaa esineitä, kuten esim. lan- Päästä etummainen 3 tai taimmainen 5 käynnis- koja, koska ne voivat vahingoittaa terää tai ko- tyskytkin vapaaksi. netta. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 111 Lataus ei ole mahdollinen Akun kosketuspinnat ovat likai- Puhdista akun kosketuspin- nat esim. asentamalla ja irrot- tamalla akku useamman ker- ran, vaihda tarvittaessa akku uuteen Akku on viallinen Vaihda akku uuteen Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 112 Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielellään sinua tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyt- Jos sähkölaitteessa, huolellisesta valmistukses- töä ja säätöä koskevissa kysymyksissä. ta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi- kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon Suomi tehtäväksi. Robert Bosch Oy Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa Bosch-keskushuolto 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy sähkö-...
 • Page 113 Älä heitä sähkötyökaluja talousjät- teisiin! Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan di- rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal- listen lakien muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu- siokäyttöön. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 114 νος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύ- ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. φλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρι- κά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 115 τικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυ- εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή νο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκ- κλειδί συναρμολογημένο σ’ ένα περιστρε- τρικού εργαλείου. φόμενο τμήμα ενός μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 116 κοπή/το κομμένο υλικό όταν τα μαχαίρια οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημι- κινούνται ή να συγκρατήσετε το υπό κοπή ουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. υλικό. Να αφαιρείτε τυχόν σφηνωμένο υπό κοπή/κομμένο υλικό μόνο όταν το F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 117 κατάλογο εξαρτημάτων κοίτα το πρόγραμμα Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό εξαρτημάτων. Το μηχάνημα προορίζεται για την κοπή και το κλάδεμα φραχτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού σας ή σε ερασιτεχνικούς (χόμπι) κήπους. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 118 118 | Eλληνικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Θαμνοκόπτης μπαταρίας AHS 48 Li AHS 52 Li Αριθμός ευρετηρίου 3 600 H39 0.. 3 600 H39 0.. Αριθμός εμβολισμών χωρίς φορτίο 1100 1100 Μήκος κοπής Πλάτος κοπής Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003 Αριθμός σειράς...
 • Page 119 μπαταρίας η οποία ακολούθως φορτίζεται, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την τάση της, με άριστο ρεύμα φόρτισης. Έτσι η μπαταρία προστατεύεται και, όταν δεν 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division αφαιρεθεί από το φορτιστή, παραμείνει διαρκώς D-70745 Leinfelden-Echterdingen εντελώς φορτισμένη.
 • Page 120 Πατήστε τον μπροστινό διακόπτη ON/OFF 3. αλφαδιάστε το φράχτη τεντώνοντας σε όλο το μήκος του και στο απαιτούμενο ύψος ένα Θέση εκτός λειτουργίας σπάγκο. Αφήστε ελεύθερο τον μπροστινό 3 ή, ανάλογα, τον πίσω 5 διακόπτη ΟΝ/ΟFF. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 121 Τα μαχαίρια δεν είναι κοφτερά Δώστε τη δοκό μαχαιριών για υπερβολικά τρόχισμα Τα μαχαίρια έχουν εντομές Δώστε τη δοκό μαχαιριών για τρόχισμα Πολύ ισχυρή τριβή λόγω Ψεκάστε το με λάδι λίπανσης έλλειψης λίπανσης Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 122 Χάλασε η πρίζα, το ηλεκτρικό Ελέγξτε την τάση δικτύου και, καλώδιο ή ο φορτιστής ενδεχομένως, δώστε το φορτι- στή για έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 123 Tel.: +30 (0210) 57 01 200 KENTPO εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service για Tel.: +30 (0210) 57 70 081 – 83 KENTPO μηχανήματα κήπου της Bosch. Fax: +30 (0210) 57 01 263 Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά σας Fax: +30 (0210) 57 70 080 παρακαλούμε...
 • Page 124 ανακυκλώνονται ή να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μόνο για χώρες της ΕΕ: Σύμφωνα με την Οδηγία 91/157/EΟΚ οι χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες/οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται. Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 125: Türkçe | 125

  Dikkatiniz lanmay n. Aleti kullan rken bir anki dikkat- dağ lacak olursa aletin kontrolünü kaybe- sizlik önemli yaralanmalara neden olabilir. debilirsiniz. Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 126 Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kul- kullan m yaralanmalara ve yang nlara lanmay n. Aç l p kapanamayan bir elekt- neden olabilir. rikli el aleti tehlikelidir ve onar lmal d r. F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 127 2 Ön tutamak el muhafazas müsaade edilmeyen modifikasyona uğram ş 3 Anahtarlama kollu ön tutamak bir aleti hiçbir zaman çal şt rmay denemeyin. 4 Açma/kapama şalteri emniyeti 5 Açma/kapama şalterli arka tutamak 6 Akü Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 128 Şekli gösterilen veya tan mlanan aksesuar standart teslimat kapsam nda değildir. Aksesuar n tümünü aksesuar program m zda bulabilirsiniz. Teknik veriler Akülü çit kesme makinesi AHS 48 Li AHS 52 Li Ürün kodu 3 600 H39 0.. 3 600 H39 0..
 • Page 129 şarj ak m ile şarj işlemi gerçekleştirilir. Bu yolla akü korunur ve şarj cihaz içinde daima tam şarjl olarak kal r. 18.08.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Aç klama: Şarj işlemi ancak akü s cakl ğ D-70745 Leinfelden-Echterdingen müsaade edilen şarj s cakl ğ aras nda ise mümkündür.
 • Page 130 Ak ll mikro elektronik sistemi bu zorlanmay alg lar ve blokoj önlemek ve dal kesmek için motorun dönme yönünü tekrar tekrar değiştirir. Kesme yönünün bu duyulabilir değişikliği 3 saniye kadar sürebilir. Dal F 016 L70 582 | (17.12.08) Bosch Power Tools...
 • Page 131 B çaklar n temizlenmesi gerekli B çaklar temizleyin Bak n z: “Çal ş rken dikkat Kesme tekniği kötü edilecek hususlar” Akü tam olarak şarj edilmemiş Aküyü şarj edin, şarjla ilgili aç klamalara da bak n Bosch Power Tools F 016 L70 582 | (17.12.08)
 • Page 132 Bak m ve servis Dikkatli yürütülen üretim ve test yöntemlerine rağmen aletiniz ar za yapacak olursa, onar m n mutlaka Bosch Bahçe Aletleri için yetkili bir Bak m ve temizlik serviste yap lmas gerekir. Dikkat: Aletin kendinde bir çal şma Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde...
 • Page 133 ülkelerin hukuk- www.bosch-pt.com lar na uyarlanmas uyar nca, kullan m ömrünü Bosch müşteri servisi timi sat n alacağ n z ürü- tamamlam ş elektrikli el aletleri ayr ayr toplan- nün özellikleri, bu ürünün kullan m ve ayar mak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek...

This manual is also suitable for:

Ahs 52 li

Table of Contents