Download  Print this page

Български - Bosch AHS48-20 LI Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind
utilizarea
www.bosch-garden.com
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărtat numărul de identificare compus din
10 cifre al sculei electrice de grădină.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei
privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport
aerian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe
speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie, la
pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în
transportul mărfurilor periculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora
este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit contactele deschise şi
ambalaţi astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în
interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale
suplimentare.
Eliminare
Nu aruncaţi sculele electrice de grădină, încărcătoarele şi
acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE,
echipamentele electrice şi electronice uzate
şi, conform Directivei Europene
2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte
sau consumate trebuie colectate separat şi
direcţionate către o staţie de reciclare
ecologică.
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la
paragraful „Transport".
Sub rezerva modificărilor.
Bosch Power Tools
Български
Указания за безопасна работа
Пояснения на графичните символи
Прочетете ръководството за експлоатация.
Не използвайте градинския
електроинструмент при дъжд; не го излагайте
на дъжд.
Изваждайте акумулаторната батерия, преди да
настройвате или да почиствате градинския
електроинструмент или когато го оставяте
продължително време без надзор.
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички
указания. Неспазването на
приведените по-долу указания може да доведе до токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се
отнася до захранвани от електрическата мрежа
електроинструменти (със захранващ кабел) и до
захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти
(без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да спомогнат за възникването на трудова
злополука.
 Не работете с електроинструмента в среда с
повишена опасност от възникване на експлозия, в
близост до леснозапалими течности, газове или
прахообразни материали. По време на работа в
електроинструментите се отделят искри, които могат да
възпламенят прахообразни материали или пари.
 Дръжте деца и странични лица на безопасно
разстояние, докато работите с електроинструмента.
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
 Щепселът на електроинструмента трябва да е
подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай
не се допуска изменяне на конструкцията на
щепсела. Когато работите със занулени
електроуреди, не използвайте адаптери за
щепсела. Ползването на оригинални щепсели и
контакти намалява риска от възникване на токов удар.
 Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и
хладилници. Когато тялото Ви е заземено, рискът от
възникване на токов удар е по-голям.
Български | 179
F 016 L81 238 | (7.10.15)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ahs55-20 liAhs50-20 liAhs53-20 li