Download  Print this page

Lietuviškai - Bosch AHS48-20 LI Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
236 | Lietuviškai
Lietuviškai
Saugos nuorodos
Pavaizduotų simbolių paaiškinimas
Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Nenaudokite sodo priežiūros įrankio, kai lyja, ir
nepalikite jo lyjant lauke.
Prieš pradėdami sodo priežiūros įrankio
reguliavimo ar valymo darbus arba jeigu sodo
priežiūros įrankį ilgesnį laiką paliksite be
priežiūros, iš jo išimkite akumuliatorių.
Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos
nuorodos
Perskaitykite visas šias saugos
nuorodas ir reikalavimus. Jei
nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų,
gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai
susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis"
apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su
maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo
laido).
Darbo vietos saugumas
 Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra
degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai gali
kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai
gali užsidegti.
 Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti
žiūrovams, vaikams ir lankytojams. Nukreipę dėmesį į
kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
 Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti
tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negali-
ma modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su
įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tiks-
liai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina
elektros smūgio pavojų.
 Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pa-
viršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.
Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio ri-
zika.
F 016 L81 238 | (7.10.15)
 Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės. Jei į
elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio
rizika.
 Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t.y. ne-
neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite
ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo
ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų
karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios de-
talės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipynę
laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
 Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik to-
kius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
 Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti
drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugi-
klį. Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros
smūgio pavojus.
Žmonių sauga
 Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir,
dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku
protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate
pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medika-
mentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu
įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir
apsauginiais akiniais. Naudojant asmens apsaugos
priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslys-
tančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos
priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal
naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
 Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsi-
tiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar
nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešda-
mi elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietai-
są įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali
įvykti nelaimingas atsitikimas.
 Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo
įrankius arba veržlinius raktus. Prietaiso besisukančioje
dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
 Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje.
Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiau-
svyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą
galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situa-
cijose.
 Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių
ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines
nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus dra-
bužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisu-
kančios dalys.
 Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo
ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių
nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių
poveikis.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ahs55-20 liAhs50-20 liAhs53-20 li