Download  Print this page

Eesti - Bosch AHS48-20 LI Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

220 | Eesti

Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako
je njeno kućište neoštećeno. Oblijepite otvorene kontakte i
zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u
ambalaži.
Molimo pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih
propisa.
Zbrinjavanje
Vrtne uređaje, punjače i aku-bateriju/baterije ne bacajte u
kućni otpad!
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama
2012/19/EU, neuporabivi električni i
elektronički uređaji i prema Smjernicama
2006/66/EC neispravne ili istrošene aku-
baterije/baterije moraju se odvojeno
sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo
recikliranje.
Aku-baterije/baterije:
Li-Ion:
Molimo pridržavajte se napomena u
odjeljku „Transport".
Zadržavamo pravo na promjene.
Eesti
Ohutusnõuded
Piltsümbolite selgitus
Lugege läbi kasutusjuhend.
Ärge kasutage aiatööriista vihma käes ja ärge
jätke seda vihma kätte.
Enne seadistus- või puhastustööde tegemist või
aiatööriista hoiulepanekut eemaldage tööriistast
aku.
Üldised ohutusjuhised
Kõik ohutusnõuded ja juhised
TÄHELEPANU
tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja
juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju
ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist" käib võrgutoi-
tega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega
(ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
F 016 L81 238 | (7.10.15)
Ohutusnõuded tööpiirkonnas
 Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada
õnnetusi.
 Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis
võivad tolmu või aurud süüdata.
 Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
teised isikud töökohast eema. Kui Teie tähelepanu
kõrvale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge
kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
 Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu
torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse
tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole
ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks,
ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast
väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli,
teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
 Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud
kasutada ka välistingimustes. Välistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
 Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes
keskkonnas on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti kasu-
tamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Inimeste turvalisus
 Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige
elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge
kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või
uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline
tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada
tõsiseid vigastusi.
 Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.
Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski,
libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või
kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise
tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste
ohtu.
 Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku
ühendamist pistikupessa, aku ühendamist seadme
külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ahs55-20 liAhs50-20 liAhs53-20 li