Download  Print this page

Magyar - Bosch AHS48-20 LI Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Magyar

Biztonsági előírások
A szimbólumok magyarázata
Gondosan olvassa el az Üzemeltetési útmutatót.
Ne használja a kerti kisgépet esőben és ne tegye ki
az eső hatásának.
Ha a kerti kisgépen beállítási vagy tisztítási
munkákat akar végezni, vagy a kerti kisgépet egy
ideig felügyelet nélkül hagyja, vegye ki belőle az
akkumulátort.
Általános biztonsági előírások az elektromos
kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS
és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi
sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám" fogalom a
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a
munkahelyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan
munkaterület balesetekhez vezethet.
 Ne dolgozzon a berendezéssel olyan
robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető
folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos
kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a
gőzöket meggyújthatják.
 Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot
használja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a
berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel
ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon
csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó
dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az
áramütés kockázatát.
 Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek,
fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az
áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
Bosch Power Tools
Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést
 Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos
kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra,
vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt
hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és
mozgó gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy cso-
mókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban való használatra
engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban
való használatra engedélyezett hosszabbító használata
csökkenti az áramütés veszélyét.
 Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon
egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonság
 Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit
csinál és meggondoltan dolgozzon az elektromos
kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy
alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne
használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség
a szerszám használata közben komoly sérülésekhez
vezethet.
 Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektromos kéziszerszám használata
jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések
kockázatát.
 Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.
Győződjön meg arról, hogy az elektromos
kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná
az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni
kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az
elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a
kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt
állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balese-
tekhez vezethet.
 Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt
okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy
csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó
részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs
sérüléseket okozhat.
 Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és
az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám
felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy
ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a
kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket
és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal
ránthatják.
Magyar | 133
F 016 L81 238 | (7.10.15)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ahs55-20 liAhs50-20 liAhs53-20 li