Download  Print this page

Polski - Bosch AHS48-20 LI Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

108 | Polski

Nakliye
Alet içindeki lityum iyon (Li-Ion) aküler tehlikeli madde taşıma
yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük
olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu
ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin
özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi
paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım
alınmalıdır.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.
Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket
etmeyecek biçimde paketleyin.
Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Bahçe aletlerini, şarj cihazlarını ve aküleri/bataryaları evsel
çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım
ömrünü tamamlamış elektronik ve elektrikli
aletler ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca
arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış
aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve
çevre dostu tasfiye için geri kazanım
merkezlerine gönderilmek zorundadır.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen "Nakliye" bölümündeki uyarı ve
açıklamalara uyun.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Opis symboli obrazkowych
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać
niniejszą instrukcję eksploatacji.
Nie wolno stosować narzędzia ogrodowego
podczas deszczu, ani wystawiać go na działanie
deszczu.
Przed przystąpieniem do czynności związanych z
regulacją lub czyszczeniem narzędzia
ogrodowego, a także w sytuacjach, gdy narzędzie
miałoby zostać pozostawione na pewien czas bez
nadzoru, należy wyjąć akumulator.
F 016 L81 238 | (7.10.15)
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
OSTRZEZENIE
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie" odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci
(z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i
dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub
nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy
elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą
spowodować zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem.
 Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-
ne.
 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i
wilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia
podwyższa ryzyko porażenia prądem.
 Nigdy nie należy używać przewodu do innych
czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia,
trzymając je za przewód, ani używać przewodu do
zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtycz-
ki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy
chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzy-
mać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych
części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym
niebem, należy używać przewodu przedłużającego,
dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.
Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do
pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ahs55-20 liAhs50-20 liAhs53-20 li