Download  Print this page

Svenska - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 117 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM

Svenska

Hjärtligt tack för att du valt Indego gräsklipparroboten.
Läs säkerhetsanvisningarna som följer innan du installe-
rar Indego.
Säkerhetsanvisningar
Obs! Läs noggrant igenom anvisningarna. Gör dig förtro-
gen med trädgårdsredskapets manöverorgan och dess
korrekta användning. Förvara bruksanvisningen för
senare behov.
Beskrivning av symbolerna på trädgårdsredska-
pet
Allmän varning för riskmoment.
Se till att trädgårdsredskapet inte blockerar eller
spärrar utgångar.
Varning: Läs noggrant bruksanvisningen innan du
använder trädgårdsredskapet.
Varning: Aktivera frånkopplingsanordningen
innan du utför arbeten på trädgårdsredskapet
eller lyfter upp det.
Se upp: Berör inte roterande knivar. Knivarna är
vassa. Se till att tår eller fingrar inte skadas.
Vänta tills trädgårdsredskapets alla delar stannat
fullständigt innan du berör dem. Knivarna roterar
en stund efter det trädgårdsredskapet stängts av
och detta kan leda till kroppsskada.
Se till att personer som står i närheten inte skadas
av föremål som eventuellt slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande avstånd från träd-
gårdsredskapet när det är igång.
Åka inte på trädgårdsredskapet.
Laddaren är försedd med en säkerhetstransfor-
mator.
Användning
 Ta bort strömkretsbrytaren innan arbeten på träd-
gårdsredskapet utförs (t. ex. underhåll, verktygsbyte
etc.) och likaså för transport och lagring.
 Trädgårdsredskapet får aldrig användas av barn eller per-
soner som inte är förtrogna med bruksanvisningarna.
Nationella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder
för användning.
Bosch Power Tools
 Trädgårdsredskapet får inte användas av person (inklusive
barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk för-
måga och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap
som krävs för hantering. Undantag görs om personen över-
vakas av en ansvarig person som kan undervisa i träd-
gårdsredskapets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med
trädgårdsredskapet.
 Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador
som drabbar andra människor eller deras egendom.
 Aktivera genast den röda stoppknappen om risker uppstår
när trädgårdsredskapet används.
 Kontrollera att begränsningstråden är korrekt installerad
enligt bruksanvisningen.
 Kontrollera begränsningstråden. Begränsningstråden
måste spännas fast ordentligt med pinnar på marken och
får inte ha lösa trådslingor.
 Kontrollera regelbundet området på vilket trädgårdsred-
skapet används och avlägsna alla stenar, käppar, trådar
och andra främmande föremål.
 Kör inte över spänningsförande strömkablar.
 Kontrollera trädgårdsredskapet regelbundet att knivar,
knivskruvar och skäranordningar inte är nedslitna eller
skadade. Byt ut slitna knivar och knivskruvar som komplett
sats för att undvika obalans.
 Trädgårdsredskapet får aldrig användas med skadad
skyddskåpa eller utan säkerhetsutrustning.
 Håll händerna och fötterna på betryggande avstånd från
roterande delar.
 Trädgårdsredskapet får aldrig lyftas upp eller bäras med
motorn igång.
 Använd inte ett obevakat trädgårdsredskap om du vet att
husdjur, barn eller personer finns i närheten.
 Koppla på trädgårdsredskapet enligt bruksanvisningen
och håll dig på betryggande avstånd från roterande kom-
ponenter.
 Trädgårdsredskapet får inte användas samtidigt med en
vattenspridare. Mata in ett tidschema för att säkerställa att
systemen inte används samtidigt.
 Gör inga förändringar på trädgårdsredskapet. Otillåtna
förändringar kan menligt påverka trädgårdsredskapets
säkerhet och leda till kraftigare buller och vibrationer.
Lossa strömkretsbrytaren:
– innan blockeringar åtgärdas,
– när kontroll, rengöring eller arbeten utförs på trädgårds-
redskapet,
– om trädgårdsredskapet vibrerar ovanligt kraftigt (stoppa
trädgårdsredskapet och kontrollera genast),
– efter en kollision med ett annat föremål. Kontrollera att
trädgårdsredskapet inte skadats och kontakta Bosch
kundtjänsten för eventuell reparation.
Service
 Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i
närheten av skarpa knivar.
Svenska | 117
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300