Download  Print this page

Česky - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 193 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają
wymaganiom przepisów dotyczących towarów
niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane
drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełnienia
jakichkolwiek dalszych warunków.
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport
drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej)
należy dostosować się do szczególnych wymogów
dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim
wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy
skonsultować się z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Usuwanie odpadów
Narzędzi ogrodowych, ładowarek, a także akumulatorów/
baterii nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstwa
domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE,
niezdatne do użytku elektronarzędzia i
urządzenia elektroniczne, a zgodnie z
europejską wytyczną 2006/66/WE
uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie,
należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego
przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
 Wbudowane akumulatory wolno wyjmować wyłącznie
w celu utylizacji. Otwieranie obudowy może spowodować
uszkodzenie narzędzia ogrodowego.
 Wyjmowanie wbudowanych akumulatorów w celu
utylizacji dozwolone jest wyłącznie w autoryzowanych
punktach serwisowych.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Prosimy postępować zgodnie ze
wskazówkami umieszczonymi w rozdziale
„Transport".
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Mnohokrát děkujeme, že jste se rozhodli pro robotickou
sekačku Indego.
Než Indego nainstalujete, přečtěte si prosím následující
bezpečnostní upozornění.
Bezpečnostní upozornění
Pozor! Pročtěte si pozorně následující pokyny. Seznamte
se s obslužnými prvky a řádným používáním zahradního
nářadí. Uschovejte si prosím pečlivě návod k použití pro
pozdější potřebu.
Bosch Power Tools
Vysvětlení symbolů na zahradním nářadí
Všeobecné upozornění na nebezpečí.
Zajistěte, aby nebyly zahradním nářadím
blokovány nebo zahrazeny žádné východy.
Varování: Než uvedete zahradní nářadí do
provozu, přečtěte si návod k obsluze.
Varování: Než provedete práce na zahradním
nářadí nebo zahradní nářadí zvednete, aktivujte
vypínací zařízení.
Pozor: Nedotýkejte se rotujících nožů. Nože jsou
ostré. Chraňte se před ztrátou prstů na nohou a
rukou.
Než se dotknete dílů zahradního nářadí, počkejte,
až se všechny zcela dostanou do stavu klidu. Nože
po vypnutí zahradního nářadí ještě dále rotují a
mohou způsobit zranění.
Dbejte na to, aby osoby stojící v blízkosti nebyly
poraněny odmrštěnými cizími tělesy.
Varování: Pokud zahradní nářadí pracuje,
udržujte vůči němu bezpečný odstup.
Na zahradním nářadí nejezděte.
Nabíječka je vybavena bezpečnostním
transformátorem.
Obsluha
 Před všemi pracemi na zahradním nářadí (např.
údržba, výměna nástroje atd.) odstraňte přerušovač
okruhu el. proudu, stejně tak před přepravou a
uskladněním.
 Nikdy nedovolte dětem či osobám neseznámeným s těmito
pokyny zahradní nářadí používat. Národní předpisy možná
omezují věk obsluhy.
 Toto zahradní nářadí není určeno k tomu, aby jej používaly
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a
duševními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností
a/nebo nedostatečnými vědomostmi, možné je to pouze
tehdy, budou-li pro svou bezpečnost pod dohledem
kompetentní osoby nebo od ní obdrží pokyny, jak se
zahradní nářadí používá.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se
zahradním nářadím nehrají.
 Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo
ublížení jiným osobám nebo jejich majetku.
 Pokud se při provozu zahradního nářadí vyskytnou jakákoli
nebezpečí, okamžitě stiskněte červené tlačítko Stop.
Česky | 193
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300