Download  Print this page

Norsk - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 129 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM

Norsk

Mange takk for at du har bestemt deg for Indego robot-
klipperen.
Les den følgende sikkerhetsinformasjonen før du installe-
rer Indego.
Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom nedenstående instrukser. Gjør
deg kjent med betjeningselementene og den korrekte
bruken av hageredskapet. Ta godt vare på driftsinstruk-
sen til senere bruk.
Forklaring av symbolene på hageredskapet
Generell fareinformasjon.
Pass på at hageredskapet ikke blokkerer eller
stenger utganger.
Advarsel: Les driftsinstruksen før du tar hagered-
skapet i bruk.
Advarsel: Trykk på av-knappen før du utfører ar-
beider på hageredskapet eller løfter det.
Forsiktig: Ikke berør de roterende knivene. Knive-
ne er skarpe. Pass på at du ikke kutter av tær og
fingre.
Ikke berør noen av delene på hageredskapet før
de er helt stanset. Knivene fortsetter å rotere et-
ter at hageredskapet er slått av og kan forårsake
skader.
Pass på at personer som står i nærheten ikke ska-
des av fremmedlegemer som slynges bort.
Advarsel: Pass på å holde sikker avstand til hage-
redskapet mens du arbeider.
Kjør ikke på hageredskapet.
Ladeapparatet er utstyrt med en sikkerhetstrans-
formator.
Betjening
 Før alle arbeider på hageredskapet utføres (f. eks. ved-
likehold, verktøyskifte, etc.) må du fjerne skillebryte-
ren, det samme gjelder for transport og lagring.
 Du må aldri tillate barn eller personer som ikke er kjent
med disse instruksene å bruke hageredskapet. Nasjonale
forskrifter innskrenker eventuelt alderen på brukeren.
Bosch Power Tools
 Dette hageredskapet er ikke beregnet til å brukes av perso-
ner (inklusive barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske
eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og/eller
manglende kunnskaper, hvis de ikke er under oppsyn eller
får instrukser om bruken av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
Barn må være under oppsyn for å forhindre at de leker med
hageredskapet.
 Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre men-
nesker eller deres eiendom.
 Trykk straks på den røde stopp-tasten når det oppstår fare
når hageredskapet brukes.
 Sørg for at grensewiren er korrekt installert iht. driftsin-
struksen.
 Kontroller grensewiren. Den må være strammet over hele
lengden og være festet med pluggene på bakken uten løse
wireløkker.
 Med jevne mellomrom må du kontrollere området der ha-
geredskapet brukes og fjerne alle stein, stokker, wirer og
andre fremmede gjenstander.
 Du må ikke kjøre over strømtilførselsledninger som står un-
der spenning.
 Kontroller hageredskapet med jevne mellomrom for å væ-
re sikker på at kniven, knivskruene og skjæreinnretningen
ikke er slitte eller skadet. Skift ut slitte kniver og knivskruer
som hele sett, slik at det ikke oppstår ubalanser.
 Du må aldri bruke hageredskapet med skadede vernedeks-
ler eller uten sikkerhetsinnretninger.
 Sørg for at hender og føtter ikke kommer i nærheten av el-
ler under roterende deler.
 Du må aldri løfte eller bære hageredskapet mens motoren
går.
 La aldri hageredskapet arbeide uten oppsyn hvis husdyr,
barn eller andre personer befinner seg i nærheten.
 Slå på hageredskapet iht. driftsinstruksen og stå i en sikker
avstand fra roterende deler.
 Ikke bruk hageredskapet samtidig med vanningsanlegg.
Oppgi en tidsplan, slik at de to systemene ikke er i gang på
samme tid.
 Ikke utfør endringer på hageredskapet. Ikke tillatte end-
ringer kan innskrenke sikkerheten til hageredskapet og fø-
re til mer støy og vibrasjoner.
Løsning av skillebryteren:
– før blokkeringer fjernes,
– når du sjekker, rengjør eller arbeider på hageredskapet,
– hvis hageredskapet vibrerer på en uvanlig måte (stans ha-
geredskapet og kontroller det straks),
– etter en kollisjon med en fremmed gjenstand. Sjekk om ha-
geredskapet er skadet og ta kontakt med Bosch kundeser-
vice mht. nødvendige reparasjoner.
Vedlikehold
 Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller arbei-
der i nærheten av de skarpe knivene.
Norsk | 129
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300