Download  Print this page

Suomi - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 141 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM

Suomi

Kiitos, että päätit valita Indego robottileikkurin.
Lue seuraavat turvallisuusohjeet, ennen kuin asennat In-
degon.
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti. Tutustu puutarha-
laitteen käyttöelementteihin ja asianmukaiseen käyt-
töön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä
varten.
Puutarhalaitteessa olevien tunnuskuvien selvitys
Yleiset varoitusohjeet.
Varmista, että puutarhalaite ei sulje tai tuki ulos-
pääsyteitä.
Varoitus: Lue käyttöohje ennen kuin otat puutar-
halaitteen käyttöön.
Varoitus: Käytä katkaisulaitetta, ennen kuin suori-
tat puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä tai nos-
tat puutarhalaitteen ylös.
Varoitus: Älä koskaan kosketa pyöriviä teriä. Te-
rät ovat teräviä. Suojele varpaat ja sormet, jotta et
menettäisi niitä.
Odota, että puutarhalaitteen kaikki osat ovat py-
sähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä. Terät
pyörivät vielä puutarhalaitteen poiskytkennän jäl-
keen ja voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat esineet
eivät loukkaa lähellä seisovia ihmisiä.
Varoitus: Pidä turvallinen etäisyys puutarhalait-
teeseen sen ollessa toiminnassa.
Älä koskaan kulje puutarhalaitteen päällä.
Lataislaite on varustettu varmuusmuuntajalla.
Käyttö
 Poista aina virtapiirin katkaisin puutarhalaitteesta en-
nen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä (esim. huolto,
työkalun vaihto jne.) sekä laitetta kuljetettaessa ja säi-
lytettäessä.
 Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tu-
tustuneet tähän käyttöohjeeseen, käyttää puutarhalaitet-
ta. Kansalliset säännökset saattavat määrätä käyttäjän ala-
ikärajan.
Bosch Power Tools
 Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mu-
kaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henki-
set kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto pait-
si, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön
valvonnassa tai saamassa häneltä ohjeita puutarhalaitteen
oikeasta käytöstä.
Lapsia tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki puutar-
halaitteen kanssa.
 Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille ihmisille
tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.
 Paina välittömästi punaista STOP-painiketta, jos puutarha-
laitteen käytössä esiintyy vaaraa.
 Varmista rajoitinlangan oikea, käyttöohjeen mukainen
asennus.
 Tarkista rajoitinlanka. Sen tulee olla koko pituudeltaan
tiukka, ilman lankasilmukoita ja piikeillä kiinnitetty maa-
han.
 Tarkista säännöllisesti alue, jossa puutarhalaitetta käyte-
tään, ja poista siitä kaikki kivet, kepit, langat ja muut vie-
raat esineet.
 Jännitteellisiä sähköverkkojohtoja ei saa ylittää.
 Tarkista puutarhalaite säännöllisesti varmistaaksesi, että
terät, terän pultit tai leikkuulaite eivät ole kuluneita tai vau-
rioituneita. Vaihda loppuunkäytetyt terät sekä terän pultit
aina täydellisenä sarjana epätasapainon estämiseksi.
 Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jonka suojukset ovat
vaurioituneet tai jonka turvalaitteet puuttuvat.
 Älä pidä käsiä tai jalkoja lähellä pyöriviä osia.
 Älä koskaan nosta tai kanna puutarhalaitetta moottorin
käydessä.
 Älä koskaan käytä puutarhalaitetta ilman valvontaa, jos tie-
dät, että kotieläimiä, lapsia tai ihmisiä on välittömässä lä-
heisyydessä.
 Käynnistä puutarhalaite käyttöohjeen mukaisesti ja seiso
turvallisella etäisyydellä pyörivistä osista.
 Älä käytä puutarhalaitetta yhtaikaa nurmikon kastelulait-
teen kanssa. Laadi aikasuunnitelma varmistaaksesi, että
molemmat järjestelmät eivät toimi samanaikaisesti.
 Älä tee mitään muutoksia puutarhalaitteeseen. Luvat-
tomat muutokset voivat vaikuttaa puutarhalaitteesi turval-
lisuuteen ja johtaa voimakkaaseen meluun sekä värinään.
Irrota virtapiirin katkaisin:
– ennen tukosten poistamista,
– tarkistaessasi, puhdistaessasi puutarhalaitetta tai tehdes-
säsi puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä,
– jos puutarhalaite alkaa täristä poikkeuksellisesti (pysäytä
puutarhalaite ja tarkista se heti),
– osuttuaan vieraaseen esineeseen. Tarkista onko puutarha-
laitteessa vaurioita ja ota yhteys Bosch-huoltopisteeseen,
jos korjauksia tarvitaan.
Huolto
 Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävi-
en terien alueella.
Suomi | 141
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300