Download  Print this page

Akun Lataus - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 149 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM
ojat jne.), jotka asennuksessa on rajattu rajoitinlangan avulla,
sijainnit. Näin Indego pystyy arvioimaan, missä on leikattavaa
ruohoa, missä ruoho on jo leikattu sekä myös reitin latauste-
lakkaan ja pois siitä. Tällä tavalla Indego pystyy suorittamaan
tehtävän huomattavan tehokkaasti.
Työpinnan kartoittaminen (katso kuva 17)
Kun asennukset on tehty, Indego kartoittaa ensin puutarhan
ulkomuodon. Tämä tapahtuu seuraamalla rajoitinlankaa nur-
mikon reunassa. Ajon aikana Indego mittaa etäisyydet, luo
kartan ja tallentaa sen muistiinsa.
Ohje: Indego ei seuraa lankaa sisäisiin rajoituksiin.
Puutarhan langalla rajoitettujen kohteiden sijain-
nin opetus (katso kuva 17)
Kun Indego on kartoittanut leikattavan pinnan, se voi aloittaa
ruohonleikkuun. Kun käsky "Ruohonleikkuun" on annettu, In-
dego jättää lataustelakan ja aloittaa ruohonleikkuun saman-
suuntaisissa urissa. Samansuuntaiset urat on rajoitettu n.
10 m pituisiksi, jotta leikkuri pysyisi urassa mahdollisimman
hyvin. Osapinta leikataan valmiiksi samansuuntaisin urin, ellei
Indego osu rajoitinlangalla rajattuun kohteeseen.
Kun tällainen kohde rekisteröidään, Indego seuraa rajoitinlan-
kaa kohteen ympäri sen muodon määrittämiseksi. Indego ajaa
kohteen sijainnin vahvistamiseksi nurmikon reunaan rajoitin-
lankaan asti ja tallentaa sijainnin puutarhan karttaan. Sitten
Indego jatkaa ruohonleikkuun. Menettely toistuu, jos Indego
leikkuun aikana törmää muihin kohteisiin. Työn valmistuttua
Indego ajaa takaisin lataustelakkaan.
Ohje: Toiminta toistuu toisen leikkuun aikana. Täten varmis-
tetaan, että kaikki puutarhan kohteet on havaittu ja että niiden
sijainti on kirjattu luotettavasti.
Jos lisää kohteita ei löydy puutarhasta, Indego jatkaa ruohon-
leikkuun normaalisti.
Ruohonleikkuutila (katso kuva 17)
Kun Indego on oppinut puutarhan kaikkien kohteiden sijain-
nit, se leikkaa nurmikon tehokkaasti samansuuntaisen linja-
mallin mukaan.
Leikkuu kaksinkertaisella nopeudella
Jos Indego leikkuun aikana kohtaa pitkän tai tiheän ruohon, se
automaattisesti nostaa leikkuujärjestelmän kierrosluvun ja
pienentää ajonopeuden, kunnes kyseinen paikka on leikattu.
Reunan leikkuu
Tässä toimintatilassa Indego leikkaa pitkin rajoitinlankaa.
Toistuvuuden voi säätää. Perusasetuksella tämä toistuu joka
neljäs leikkuukerta.
Bosch Power Tools
Leikkuu-uran limitys
Indego leikkaa nurmikon jopa 10 m pitkissä samansuuntaisis-
sa linjoissa. Linjojen väli on esiasetettu arvoon 20 cm, se kui-
tenkin pienenee automaattisesti pitkässä ruohossa. Kun tämä
ruoho on leikattu jatkuu työ esiasetetulla uraetäisyydellä.
Käyttäjä voi muuttaa asetuksen valikon kautta.
Lataustelakassa sijaitsevat painikkeet
(Indego 1300)
Indego 1300:n lataustelakassa on lisäpainikkeita Indegon oh-
jausta varten.
Tunnus Perus – Painamalla tätä painiketta Indego tulee takai-
sin lataustelakkaan.
Tunnus Seis – Painamalla tätä painiketta Indego pysähtyy.
Jos Indego on pysäytetty, täytyy käytön jatkamiseksi syöttää
PIN-koodi.
Puutarhalaitteessa on seuraavat tunnistimet:
– nostotunnistin aktivoituu ja kytkee pois moottorin sekä
terät, jos puutarhalaitetta nostetaan.
– kiepsahdustunnistin huomaa, jos puutarhalaite makaa
pohja ylöspäin, ja kytkee moottorin ja terät pois päältä.
– estotunnistin tunnistaa kosketuksesta esteen puutarha-
laitteen väylällä ja aikaansaa suunnanvaihdon.
– kallistustunnistin aktivoituu, jos puutarhalaite saavuttaa
45° kallistuskulman.
Jos jokin tunnistimista aktivoituu, esim. nostotunnistin, näyt-
töön ilmestyy viesti: "Puutarhalaite on nostettu. Syötä PIN-
koodi jatkoa varten." Näyttö siirtyy lepotilaan, jos 3 minuutin
aikana ei viestiä tule. Aktivoi näyttö uudelleen painamalla mie-
livaltaista painiketta.
Kun puutarhalaite on lepotilassa, painat mielivaltaista näp-
päintä PIN-syötön kuvaruudun kutsumiseksi ja syötät PIN-
koodin.

Akun lataus

Akku on varustettu lämpötilanvalvonnalla, joka sallii lataami-
sen vain akun lämpötilan ollessa alueella 5 °C – 45 °C.
Litiumioniakku toimitetaan osittain ladattuna. Saadaksesi
täyden kapasiteetin akusta, tulee puutarhalaite ladata täyteen
latausasemassa ennen ensimmäistä käyttöä.
Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä
akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.
Akun tyhjetessä käytössä tai purkautuessaan suojakytkentä
pysäyttää puutarhalaitteen: terät eivät enää liiku.
Suomi | 149
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300