Download  Print this page

Dansk - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 105 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM
Afvalverwijdering
Gooi tuingereedschappen, oplaadapparaten, accu's en batte-
rijen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische en
elektronische apparaten en volgens de Europe-
se richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege
accu's en batterijen apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.
 Geïntegreerde accu's mogen alleen worden verwijderd
als deze moeten worden afgevoerd. Door het openen
van de behuizing kan het tuingereedschap onherstelbaar
beschadigd worden.
 Geïntegreerde accu's mogen, als deze worden afge-
voerd, alleen door een klantenservice worden verwij-
derd.
Accu's en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte „Ver-
voer" en neem deze in acht.
Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Tak fordi du har valgt at købe en Indego græsslårobotter.
Læs venligst de efterfølgende sikkerhedsinstrukser, før
du installerer Indego.
Sikkerhedsinstrukser
Pas på! Læs efterfølgende instrukser omhyggeligt. Gør
dig fortrolig med haveværktøjets betjeningsanordninger
og korrekte anvendelse. Opbevar betjeningsvejledningen
til senere brug.
Forklaring af symboler på haveværktøjet
Generel sikkerhedsadvarsel.
Sikr, at haveværktøjet hverken blokerer eller
spærrer for udgange.
Advarsel: Læs brugsanvisningen igennem, før ha-
veværktøjet tages i brug.
Advarsel: Betjen slukkeanordningen, før du arbej-
der med haveværktøjet eller løfter haveværktø-
jet.
Vær forsigtig: Berør ikke de roterende knive. Kni-
vene er skarpe. Pas på tæerne og fingrene - de kan
blive skåret af.
Bosch Power Tools
Vent til alle haveværktøjets dele er standset helt,
før de berøres. Knivene fortsætter med at rotere,
efter at der er blevet slukket for haveværktøjet.
En roterende kniv kan forårsage kvæstelser.
Pas på udkastede eller flyvende genstande, der
kan kvæste tilskuere.
Advarsel: Hold god afstand til haveværktøjet, når
det arbejder.
Kør ikke oven på haveværktøjet.
Ladeaggregatet er udstyret med en sikkerheds-
transformator.
Betjening
 Fjern altid strømkredsafbryderen, før der arbejdes på
haveværktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift
osv.) og før det transporteres og stilles til opbevaring.
 Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gennemlæst
disse instruktioner, anvende haveværktøjet. Nationale for-
skrifter kan bestemme alderen på den person, som må be-
tjene haveværktøjet.
 Dette haveværktøj er ikke egnet til at blive brugt af perso-
ner (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller manglende erfaring og/eller manglen-
de viden, medmindre de overvåges af en sikkerhedsan-
svarlig person eller modtager instruktioner fra denne per-
son om, hvordan haveværktøjet skal håndteres.
Bør skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med have-
værktøjet.
 Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der sker på an-
dre mennesker eller deres ejendom.
 Betjen straks den røde stop-taste, hvis farer opstår, mens
der arbejdes med haveværktøjet.
 Sikr den korrekte installation af begrænsningstråden ihtl.
brugsanvisningen.
 Kontrollér begrænsningstråden. Den skal være spændt i
hele længden og fastgjort i jorden med pløkkerne uden lø-
se trådsløjfer.
 Kontrollér regelmæssigt området, hvor haveværktøjet bru-
ges og fjern alle sten, stokke, tråde og andre fremmede
genstande.
 Der må ikke køres hen over spændingsførende strømforsy-
ningskabler.
 Kontrollér haveværktøjet regelmæssigt for at være sikker
på, at knive, knivskruer og skæreanordningen hverken er
slidte eller beskadigede. Erstat slidte knive og knivskruer i
hele sættet for at undgå ubalance.
 Brug aldrig haveværktøjet med beskadigede beskyttelses-
afdækninger eller uden sikkerhedsudstyr.
Dansk | 105
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300