Download Table of Contents Print this page

Norsk (Oversettelse Av De Opprinnelige Instruksjonene) - Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
Bruksområde
NORSK
Luftpumpen fra Black & Decker er konstruert slik at
den kan brukes i og ved hjemmet med den tilhørende
kabelen for 230 volt – eller med den tilhørende kabelen
for 12 volt likestrøm og adapteren for 12 volt i de fleste
kjøretøyer – til å blåse opp bildekk, sykkeldekk, baller osv.
Dette produktet er bare beregnet for bruk som
forbrukerprodukt i husholdninger.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Når du bruker nettdrevne apparater, må du ta
grunnleggende sikkerhetsforholdsregler, blant annet dem
som er beskrevet nedenfor, for å redusere risikoen for brann,
batterilekkasje, personskade og skade på materiell.
Les hele denne håndboken nøye før du bruker
apparatet.
Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken.
Hvis du bruker annet tilbehør, kobler til annet utstyr
eller bruker dette apparatet til andre oppgaver enn
det som er anbefalt i denne håndboken, kan det
føre til fare for personskade.
Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.
Bruke apparatet
Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
Det er ikke meningen at dette apparatet skal brukes
av unge eller svakelige personer uten tilsyn.
Apparatet skal ikke brukes som leketøy.
Pass på at barn og dyr ikke kommer i nærheten
av arbeidsområdet, og at de ikke berører apparatet
eller strømledningen.
Pass ekstra godt på apparatet brukes i nærheten
av barn.
Brukes bare i tørre omgivelser. Ikke la apparatet bli vått.
Ikke senk apparatet ned i vann.
Ikke åpne apparathuset. Det er ingen deler inni
som brukere skal håndtere.
Ikke arbeid med apparatet i eksplosjonsfarlige
omgivelser, som for eksempel der det befinner
seg brennbare væsker, gass eller støv.
Dra aldri i kabelen når du skal ta støpselet ut
av stikkontakten. Dermed reduserer du risikoen
for skade på støpsel og kabel.
Andre personers sikkerhet
Det er ikke meningen at dette apparatet skal brukes
av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging
eller instruksjon når det gjelder bruken av apparatet,
fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn skal være under oppsyn så du er sikker på
at de ikke leker med apparatet.
Etter bruk
Når apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares
på et tørt og godt ventilert sted utilgjengelig for barn.
Barn skal ikke ha tilgang til apparater som oppbevares.
Når apparatet oppbevares eller transporteres i et
kjøretøy, bør det plasseres i bagasjerommet eller
festes, slik at det ikke påvirkes av raske farts- eller
retningsendringer.
Kontroll og reparasjon
Før bruk må du kontrollere at apparatet ikke har deler
som er skadde eller defekte. Kontroller om noen
av delene har sprekker, om bryterne er skadet,
eller om det er andre forhold som kan påvirke bruken.
Ikke bruk apparatet hvis en av delene er skadet
eller defekt.
Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller
defekte deler til et autorisert serviceverksted.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre deler enn
dem som er oppgitt i denne håndboken.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for luftpumper
Bare for bruk i hjemmet og bilen. Blåser opp bil- og
sykkeldekk, baller, bademadrasser og annet i og
ved hjemmet.
Det er ikke trygt å puste inn den komprimerte luften
fra luftpumpen. Pust aldri inn luft fra luftpumpen eller
fra pusteutstyr som er koblet til luftpumpen.
Blås opp gjenstanden bare så mye som produsenten
har anbefalt. Hvis du overskrider det normerte trykket,
kan gjenstanden eksplodere, og dette kan føre til
personskade.
Ikke la luftpumpen gå uten tilsyn. Dekk eller andre
gjenstander kan eksplodere.
Siden vibrasjoner som luftpumpen skaper, kan få den
til å "vandre", må du ikke kjøre den på høye hyller
eller andre overflater høyt oppe. Bruk den bare
på bakke- eller benkenivå.
Ikke endre den, og ikke forsøk å reparere den.
Du må aldri bore i, sveise eller gjøre noen endringer
på luftpumpen eller tilbehøret til denne.
Ikke bruk luftpumpen mens motoren i kjøretøyet går.
Bruk luftpumpen bare med det tilbehøret som følger
med, eller tilbehør som er normert for 11,03 bar / 160 psi
eller høyere. Det kan være farlig å bruke tilbehør som
ikke er anbefalt for bruk sammen med dette verktøyet.
Ikke lek med verktøyet. Luft med høyt trykk er farlig. Ikke
rett luftstrømmen mot deg selv eller andre.
NORSK
45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents