Download Table of Contents Print this page

Svenska (Översättning Av Originalanvisningarna) - Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Användningsområde
SVENSKA
Denna luftpump från Black & Decker är avsedd att användas
i och i närheten av hemmet med den medföljande
nätsladden för 230 V eller den egna 12 V-sladden då
12 V-adaptern används för att fylla på luft i bil- och
cykeldäck, bollar, osv. Produkten är endast avsedd för
konsumentbruk.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! Vid användning av nätdrivna redskap ska
grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande
föreskrifter, alltid följas. Detta för att förhindra brand, stötar,
personskador och materialskador.
Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan
du använder redskapet.
Användningsområdet beskrivs i den här bruksanvis-
ningen. Användning av andra tillbehör eller tillsatser
eller andra åtgärder som utförs med redskapet än
de som rekommenderas i den här bruksanvisningen
kan leda till personskador.
Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.
Använda redskapet
Var alltid försiktig när du använder redskapet.
Redskapet är inte avsett att användas av unga
eller oerfarna personer utan övervakning.
Redskapet ska inte användas som leksak.
Låt inte barn eller djur komma i närheten av
arbetsområdet. Låt dem inte heller röra vid
redskapet eller nätsladden.
Om det finns barn i närheten när du använder redskapet
ska du övervaka dem noga.
Använd endast produkten på torra platser. Skydda
redskapet från väta.
Doppa aldrig redskapet i vatten.
Öppna inte höljet. Det finns inga delar inuti som kan
repareras.
För att undvika explosionsrisk bör du inte använda
redskapet i närheten av brandfarliga vätskor,
gaser eller damm.
Dra aldrig i sladden när du vill ta ut kontakten ur uttaget.
Detta för att minska risken för skador på kontakter och
sladdar.
Säkerhet för andra
Redskapet ska inte användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskap, om de inte får
vägledning och övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med
redskapet.
40
Efter användning
När det inte används bör redskapet förvaras utom
räckhåll för barn på en torr plats med god ventilation.
Placera redskapet på ett ställe där barn inte kan komma
åt det.
När redskapet förvaras eller transporteras i en bil ska
det placeras i bagageutrymmet eller spännas fast så att
det inte rör sig vid plötsliga ändringar av hastighet eller
riktning.
Kontroll och reparationer
Kontrollera att redskapet är helt och att inga delar är
skadade innan du använder det. Kontrollera att inga
delar är trasiga, att strömbrytaren fungerar och att inget
annat föreligger som kan påverka redskapets funktion.
Använd inte redskapet om någon del har skadats eller
gått sönder.
Låt en auktoriserad verkstad reparera eller byta
ut skadade eller trasiga delar.
Försök aldrig ta bort eller byta ut andra delar
än de som anges i den här bruksanvisningen.
Extra säkerhetsinstruktioner för luftpumpar
Redskapet är endast avsett för att pumpa bil- och
cykeldäck, bollar, badleksaker med mera i och
i anslutning till hemmet.
Tryckluften från luftpumpen kan vara farlig att inandas.
Andas aldrig in luft från luftpumpen eller från en
andningsanordning som är ansluten till luftpumpen.
Följ alltid tillverkarens rekommendationer när du
pumpar ett föremål. Om det angivna maxtrycket
överskrids kan de explodera och orsaka personskador.
Lämna aldrig luftpumpen påslagen oövervakad.
Den kan få däck och andra föremål att brista.
Vibrationerna som uppstår när luftpumpen är påslagen
kan få luftpumpen att flytta på sig. Lämna den aldrig
påslagen på höga hyllor eller andra högt belägna ytor.
Använd den endast på marken/golvet eller i knähöjd.
Gör inga förändringar på pumpen och försök inte
reparera den. Borra eller svetsa inte på pumpen
eller dess tillbehör och gör inga förändringar av
pumpen eller tillbehör.
Använd inte luftpumpen medan bilens motor är i gång.
Använd endast pumpen med de tillbehör som följer med
eller med tillbehör som är godkända för 11,03 bar/
160 psi eller högre. Det kan vara farligt att använda
tillbehör som inte är rekommenderade för användning
med denna pump.
Lek inte med redskapet. Tryckluft är farlig. Rikta inte
luftstrålen mot dig själv eller någon annan.
Luftpumpen kan bli varm under användning. Låt den
svalna under 30 minuter innan du ställer undan den.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents