Norsk (Oversatt Fra De Originale Instruksjonene) - Black & Decker MTOS4 Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK
Tiltenkt bruk
Dette BLACK+DECKER multiverktøy er designet for en
rekke ulike gjør-det-selv jobber. Ved bruk av det oscillerende
verktøyhodet (MTOS4) kan verktøyet brukes til gjør-det-selv
oppgaver som sandpussing. Det er også egnet for kutting av
tre, plast, gips, ikke-jern-metaller og festeelementer (f.eks.
uherdete spiker og stifter), bearbeiding av myke veggfliser og
skraping av små overflater. Verktøyet er beregnet bare som
konsumentverktøy. Sikkerhetsinstruksjoner
@
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy
Advarsel! Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrosjokk, brann og/eller
alvorlig personskade.
Lagre alle advarsler og instrukser for fremtidig bruk.
Uttrykket "elektrisk verktøy" i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy
1. Sikkerhet på arbeidsområdet
a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b. Ikke bruk verktøy i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektriske verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c. Hold barn og tilskuere borte mens du bruker
elektriske verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2. Elektrisk sikkerhet
a. Støpselet til elektriske verktøy må passe til stik-
kontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte.
Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy.
Umodifiserte støpsler og passende stikkontakter vil
redusere risikoen for støt.
b. Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
er økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din er
jordet.
c. Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d. Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
54
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
e. Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk
en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk.
Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
f. Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig
sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD)
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
3. Personlig sikkerhet
a. Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør og
bruk sunn fornuft når du bruker elektroverktøyet.
Ikke bruk et elektroverktøy når du er trøtt eller
påvirket av rusmidler, alkohol eller medisiner. Ett
øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernerbril-
ler. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre verne-
sko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende
forhold vil redusere personskader.
c. Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet.
Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har
bryteren på øker faren for ulykker.
d. Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det
elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en
roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til
personskade.
e. Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f. Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker
borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær,
smykker og langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g. Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvut-
sugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge
for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av
støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
h. Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk
av verktøy la deg bli for selvsikker slik at du
ignorerer verktøyets sikkerhetsprinsipper. En
tankeløs handling kan føre til alvorlig personskade på
brøkdelen av et sekund.
4. Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a. Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk riktig elektrisk
verktøy for oppgaven.Det riktige elektriske verktøyet
vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastighe-
ten det ble konstruert for.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents