Download Table of Contents Print this page

Dansk (Oversættelse Af De Oprindelige Instruktioner) - Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Anvendelsesområde
DANSK
Din Black & Decker-pumpe er beregnet til oppumpning af
bil- og cykeldæk, bolde etc. i og omkring hjemmet vha.
230 V-ledningen eller 12 V-ledningen i de fleste biler vha.
12 V-adapteren. Dette produkt er kun beregnet til
privat brug.
Sikkerhedsvejledninger
Advarsel! Ved brug af apparater, der strømforsynes
fra forsyningsnettet, er det vigtigt, at grundlæggende
sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a. nedenstående,
altid følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød,
personskade og tingskade.
Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du bruger
apparatet.
Anvendelsesområdet er beskrevet i denne vejledning.
Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse
af andet arbejde med dette apparat end det, der
anbefales i denne vejledning, kan udgøre en risiko
for personskade.
Opbevar denne vejledning til senere brug.
Brug af apparatet
Vær altid opmærksom ved brugen af apparatet.
Dette apparat må ikke bruges af børn eller svagelige
personer uden opsyn.
Apparatet må ikke bruges som legetøj.
Lad ikke børn eller dyr komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved apparatet eller
netledningen.
Vær meget opmærksom, når apparatet benyttes
i nærheden af børn.
Apparatet må kun bruges på tørre steder. Lad ikke
apparatet blive vådt.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
Kabinettet må ikke åbnes. Der er ingen dele inde
i kabinettet, som kan serviceres af brugeren.
Brug ikke apparatet i eksplosive omgivelser, f.eks.
hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
For at reducere risikoen for beskadigelse af stik og
ledninger må du aldrig trække i ledningen for at tage
stikket ud af en stikkontakt.
Andres sikkerhed
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
og viden, med mindre det sker under overvågning, eller
der gives instruktion i brugen af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke
leger med apparatet.
50
Efter brug
Opbevar apparatet på et tørt, godt ventileret sted uden
for børns rækkevidde, når det ikke er i brug.
Opbevar apparater utilgængeligt for børn.
Når apparatet opbevares eller transporteres i et køretøj,
skal det anbringes i bagagerummet eller fastgøres for at
forhindre bevægelse som følge af pludselige ændringer
i hastighed eller retning.
Eftersyn og reparationer
Kontroller apparatet for beskadigede eller defekte dele
før brug. Se efter knækkede dele, skader på kontakter
og eventuelle andre forhold, der kan påvirke apparatets
funktion.
Brug ikke apparatet med beskadigede eller
defekte dele.
Få beskadigede eller defekte dele repareret eller
udskiftet på et autoriseret værksted.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over dem,
der er beskrevet i denne vejledning.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for pumper
Kun til brug i hjemmet og i bilen. Oppump bil- og
cykeldæk, bolde, luftmadrasser etc. i og omkring
hjemmet.
Indånd ikke komprimeret luft fra pumpen. Indånd aldrig
luften fra pumpen eller fra en åndedrætsenhed, der er
sluttet til pumpen.
Oppump kun genstande i henhold til producenternes
anbefalinger. Overskrides deres nominelle tryk, kan de
eksplodere, hvilket kan medføre personskade.
Lad ikke pumpen køre uden opsyn. Dæk eller andre
genstande kan eksplodere.
Da de vibrationer, som pumpen frembringer, kan
medføre, at den bevæger sig, må den ikke anvendes på
en høj hylde eller lignende. Anvend den i gulv- eller
siddehøjde.
Foretag ikke ændringer ved pumpen, og forsøg ikke at
reparere den. Bor ikke hul i pumpen, svejs ikke på den,
og foretag ikke ændringer på den eller dens tilbehør.
Betjen ikke pumpen, mens bilens motor kører.
Anvend den kun med det medfølgende tilbehør eller
tilbehør klassificeret til 11,03 bar/160 psi eller derover.
Brugen af tilbehør, som ikke anbefales sammen med
dette værktøj, kan være farligt.
Leg ikke med værktøjet. Luft under højt tryk kan være
farligt. Ret ikke luftstrømmen mod dig selv eller andre.
Pumpen kan blive varm under brug. Lad pumpen køle
af i 30 minutter, inden den sættes væk.
Bær aldrig pumpen i slangen.
Ret ikke dysen eller slangen mod dyr eller personer
i nærheden.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents