Download Table of Contents Print this page

Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual page 52

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Bemærk: Hvis det nominelle tryk for den genstand, der
pumpes op, er over 100 psi, skal det bemærkes, at den
maksimale køretid er 10 minutter, hvorefter pumpen skal stå
stille i 20 minutter, før den bruges igen.
Trykmåler (fig. C)
Pumpen er udstyret med en indbygget trykmåler (2),
som automatisk lukker ned, når det forudindstillede lufttryk
er nået. Trykmåleren, som er placeret oven på pumpen,
viser trykket i psi, bar eller kPa. Ved bildæk anbefales det at
kontrollere det aflæste tryk med en separat dæktrykmåler.
Strømforsyning af enheden (fig. C)
Advarsel! Betjen ikke enheden fra begge strømkilder
samtidig.
230 Vac-funktion
Træk altid 230 Vac-ledningen helt ud inden brug.
Slut 230 V-ledningen (5) til en egnet stikkontakt.
12 Vdc-funktion
Advarsel! Anvend ikke pumpen, mens bilens motor kører.
Bemærk: Kontroller, at 12 V-tilbehørsstikket er
strømførende. Nogle biler kræver, at tændingen er slået til,
for at tilbehørsstikket får strøm.
Træk altid 12 V-ledningen helt ud inden brug.
Tag 12 V-ledningen ud af opbevaringsrummet, og sæt
12 V-adapteren (4) i køretøjets 12 V-tilbehørsudtag.
Lynstart
Advarsel! Lad aldrig pumpen køre uden opsyn i denne
tilstand. Dæk eller andre genstande kan eksplodere.
Du kan bruge pumpen med det samme uden at indstille den
automatiske nedlukningsfunktion:
Kontroller, at displayet er tændt enten via 12 Vdc-
ledningen eller netledningen.
Hold knapperne - og + nede samtidig for at vælge den
ønskede enhed, psi, bar eller kPa.
Slut om nødvendigt universaladapterventilen og
tilbehør til den genstand, der skal pumpes op; kontroller,
at grebet på ventiladapteren er i nederste stilling, og lås
den på plads.
Tryk på afbryderkontakten (7) på den digitale måler for
at tænde pumpen.
Tryk på afbryderkontakten (7) på den digitale måler for
at slukke pumpen, når genstanden er pumpet op efter
ønske.
Indstilling af det ønskede tryk (fig. C)
Advarsel! Lad ikke pumpen køre uden opsyn. Dæk eller
andre genstande kan eksplodere.
Bemærk: Du skal indstille den automatiske
nedlukningsfunktion, før enheden fungerer.
52
Det digitale display lyser, når pumpen sluttes til enten
en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde.
Hold knapperne - og + nede samtidig for at vælge den
ønskede enhed, psi, bar eller kPa.
Advarsel! Et for kraftigt lufttryk kan medføre risiko for
eksplosion eller personskade. Kontroller producentens
maksimale, nominelle tryk inden en genstand pumpes op.
Tryk på knappen - eller + for at indstille det
ønskede tryk.
Når dette er indstillet, blinker LCD'et i 3 sekunder,
og det digitale display viser nul.
Slut om nødvendigt universaladapterventilen og
tilbehør til den genstand, der skal pumpes op; kontroller,
at grebet på ventiladapteren er i nederste stilling,
og lås den på plads.
Tryk på afbryderkontakten (7) på den digitale måler for
at tænde pumpen.
Bemærk: Hvis strømkilden fjernes, går alle indstillinger tabt
og skal indtastes igen som beskrevet under "Indstilling af det
ønskede tryk".
Når den genstand, der pumpes op, har nået den
indstillede værdi, slukkes pumpen automatisk.
Bemærk: Tryk på afbryderkontakten (7) på den digitale
måler for at slukke pumpen.
Tag ventiladapteren eller tilbehøret ud af den
oppumpede genstand, og fjern enheden fra
strømkilden.
Brug af pumpen som trykmåler
Kontroller, at der er strøm til enheden som beskrevet
i afsnittet "Strømforsyning af enheden".
Slut om nødvendigt universaladapterventilen og
tilbehør til den genstand, der skal pumpes op; kontroller,
at grebet på ventiladapteren er i nederste stilling, og lås
det på plads.
Displayet viser nu det faktiske tryk i genstanden.
Vedligeholdelse
Dit Black & Decker-værktøj er beregnet til brug gennem
lang tid med et minimum af vedligeholdelse. Fortsat
tilfredsstillende drift afhænger af korrekt behandling
af værktøjet samt regelmæssig rengøring.
Advarsel! Tag apparatet ud af stikkontakten, før der udføres
nogen form for vedligeholdelse eller rengøring.
Aftør regelmæssigt apparatet med en fugtig klud.
Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.
Apparatet må ikke nedsænkes i væsker.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents