Download Table of Contents Print this page

Nederlands (Vertaling Van De Originele Instructies) - Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Beoogd gebruik
NEDERLANDS
De Black & Decker-pomp kan binnen en buiten het huis
worden gebruikt met de 230V-stroomkabel. De pomp
kan ook via het eigen 12V-snoer (gelijkstroom) worden
aangesloten op de meeste voertuigen met een standaard
12V-aansluiting. De pomp is ontworpen voor het oppompen
van autobanden, fietsbanden, ballen, enzovoort.
Het product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk
consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op
de netspanning moeten bepaalde elementaire
voorzorgsmaatregelen, waaronder de navolgende,
in acht worden genomen om het gevaar voor brand,
elektrische schokken, persoonlijk letsel en materiële
schade tot een minimum te beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat
u het apparaat in gebruik neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde
gebruik. Het gebruik van andere accessoires
of hulpstukken dan wel de uitvoering van andere
handelingen dan in deze gebruikershandleiding
worden aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd
nog eens kunt raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Ga bij gebruik van het apparaat altijd voorzichtig te werk.
Dit apparaat mag niet zonder supervisie door jonge
of lichamelijk zwakke mensen worden gebruikt.
Het apparaat mag niet als speelgoed worden gebruikt.
Laat kinderen of dieren niet in de buurt van
de werkomgeving komen, en evenmin het apparaat
of netsnoer aanraken.
Let extra goed op wanneer u het apparaat in de buurt
van kinderen gebruikt.
Gebruik het apparaat alleen in een droge locatie.
Het apparaat mag niet nat worden.
Dompel het apparaat niet onder in water.
Open de behuizing niet. Het apparaat bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
gerepareerd.
Gebruik het apparaat niet in een omgeving met
explosiegevaar, zoals in de nabijheid van brandbare
vloeistoffen, gassen of stof.
Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan
de kabel te trekken. Zo voorkomt u beschadiging
aan de stekker of de kabel.
24
Veiligheid van anderen
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk
mindervalide zijn of die geen ervaring met of kennis
van dit apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan
of instructies krijgen wat betreft het gebruik van het
apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij
niet met het apparaat gaan spelen.
Na gebruik
Bewaar het apparaat na gebruik op een droge, goed
geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen.
Zorg dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk is
voor kinderen.
Wanneer het apparaat in de auto ligt, moet u het
apparaat in de kofferruimte plaatsen of goed vastzetten,
zodat het apparaat niet kan wegschieten bij plotselinge
veranderingen in snelheid of richting.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik op
beschadigingen en defecten. Controleer
het vooral op gebroken onderdelen, schade
aan de schakelaars en andere omstandigheden
die de werking ervan kunnen beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet in geval van een of meer
beschadigde of defecte onderdelen.
Laat beschadigde of defecte onderdelen door een
van onze servicecentra repareren of vervangen.
Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen
of vervangen dan in deze handleiding zijn vermeld.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor pompen
Uitsluitend voor thuisgebruik en gebruik bij auto's.
U kunt auto- en fietsbanden, ballen, opblaasbootjes
en nog veel meer in en rondom het huis oppompen.
De gecomprimeerde lucht van de pomp mag niet worden
ingeademd. Adem nooit lucht in van deze pomp of van
een ademapparaat dat op de pomp is aangesloten.
Pomp objecten uitsluitend op volgens de aanbevelingen
van de betreffende fabrikant. Als u de voorgeschreven
druk overschrijdt, kan het object exploderen en
persoonlijk letsel veroorzaken.
Laat de pomp niet onbeheerd achter als deze aanstaat.
In dat geval kunnen banden of andere objecten
exploderen.
De pomp kan gaan 'wandelen' door de trillingen die
ontstaan als het apparaat aanstaat. Plaats het apparaat
niet op een hoge plank of ander oppervlak. Plaats het
apparaat alleen op de grond of op de werkbank.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents