Download Table of Contents Print this page

Suomi (Alkuperäisten Ohjeiden Käännös) - Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
Käyttötarkoitus
SUOMI
Black & Deckerin täyttölaite on tarkoitettu käytettäväksi
kotiympäristössä sen 230 voltin verkkojohdon tai
useimmissa autoissa sen oman 12 voltin tasavirtajohdon
ja 12 voltin sovittimen avulla. Laitteella voi täyttää
esimerkiksi auton tai polkupyörän renkaita sekä
palloja. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Turvaohjeet
Varoitus! Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava
asianmukaisia turvaohjeita, jotta tulipalojen, sähköiskujen,
henkilövahinkojen ja materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue tämä käyttöohje kokonaan huolellisesti ennen
laitteen käyttöä.
Käyttötarkoitus kuvataan tässä käyttöohjeessa. Muiden
kuin tässä käyttöohjeessa suositeltujen lisävarusteiden
tai -osien käyttö sekä laitteen käyttö muuhun kuin
käyttöohjeessa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa
henkilövahingon vaaran.
Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Laitteen käyttö
Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai lihasvoimaltaan
heikkojen henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
Laitetta ei saa käyttää leluna.
Älä anna lasten tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea laitteeseen
tai virtajohtoon.
Jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä, on oltava
tarkkaavainen.
Soveltuu vain kuivaan käyttöympäristöön. Älä anna
laitteen kastua.
Älä upota laitetta veteen.
Älä avaa laitteen koteloa. Sen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavissa olevia osia.
Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa
on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä.
Älä koskaan irrota johtoa pistorasiasta johdosta vetäen.
Pistoke tai johto voi vahingoittua.
Muiden turvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai
aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymät-
tömien henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina),
paitsi valvonnan alaisina, tai jos he ovat saaneet laitteen
käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan
vastaavalta henkilöltä.
Lapsia on valvottava ja estettävä heitä leikkimästä
laitteella.
Käytön jälkeen
Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, hyvin
tuuletetussa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan ajoneuvossa,
sijoita se tavaratilaan tai kiinnitä se pitävästi niin,
ettei se matkan aikana pääse liikkumaan.
Tarkastus ja korjaus
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa
ole vahingoittuneita tai viallisia osia. Tarkista osien
ja kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka voivat
vaikuttaa laitteen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin osa on vahingoittunut
tai viallinen.
Korjauta tai vaihdata vahingoittuneet tai vialliset osat
valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin tässä
käyttöohjeessa erikseen määriteltyjä osia.
Täyttölaitteiden lisäturvaohjeet
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotona tai autossa.
Voit täyttää laitteella esimerkiksi auton tai pyörän
renkaita, palloja ja uimapatjoja kotiympäristössä.
Täyttölaitteesta tulevaa paineilmaa ei saa hengittää.
Älä koskaan hengitä täyttölaitteesta tai täyttölaitteeseen
liitetystä hengityslaitteesta tulevaa ilmaa.
Täytä esineet valmistajan suositusten mukaan. Jos
ylität enimmäispainesuosituksen, esine voi räjähtää
ja aiheuttaa henkilövahingon.
Älä jätä käytössä olevaa täyttölaitetta ilman valvontaa.
Rengas tai muu esine saattaa räjähtää.
Täyttölaitteen tärinä voi liikuttaa sitä, joten älä käytä
laitetta sen ollessa korkealla hyllyllä tai muulla
vastaavalla alustalla. Käytä laitetta vain sen ollessa
maassa tai muulla vastaavalla tasolla.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Älä koskaan poraa
tai hitsaa täyttölaitetta tai sen lisäosia äläkä tee niihin
mitään muutoksia.
Älä käytä täyttölaitetta auton moottorin ollessa
käynnissä.
Käytä vain pakkauksen mukana tulleita lisävarusteita
tai sellaisia lisävarusteita, joiden nimellispainearvo
on vähintään 11,03 baaria tai 160 psi:tä. Sellaisten
lisävarusteiden käyttö, joita ei ole suositeltu
käytettäväksi laitteen kanssa, saattaa johtaa
vaaratilanteeseen.
Älä leiki laitteella. Korkeapaineilma on vaarallista.
Älä suuntaa ilmavirtaa itseäsi tai muita ihmisiä kohti.
Täyttölaite voi kuumentua käytön aikana. Anna
täyttölaitteen jäähtyä 30 minuutin ajan ennen
varastointia.
SUOMI
55

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents