Norsk (Oversatt Fra De Originale Instruksjonene) - Black & Decker KW1200E Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tiltenkt bruk
Denne BLACK+DECKER KW1200E overfres er designet for
fresing av tre og treprodukter.
Dette verktøyet er tiltenkt både fagarbeidere og private
brukere.
Sikkerhetsanvisninger
@
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy
Advarsel! Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig
skade.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig
bruk. Begrepet «elektroverktøy» i advarslene nedenfor gjelder
nettdrevet elektroverktøy (med ledning) eller batteridrevet
elektroverktøy (uten ledning).
1. Sikkerhet i arbeidsområdet
a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller
mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b. Ikke bruk verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i
nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv
eller gasser.
c. Hold barn og andre personer unna når du bruker et
elektroverktøy. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan
du miste kontrollen.
2. Elektrisk sikkerhet
a. Støpselet til elektroverktøy må passe i stikkontakten.
Aldri modifiser støpselet på noen måte.
Ikke bruk adapterstøpsler til jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er økt fare for
elektrisk støt dersom kroppen din er jordet.
c. Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet. Dersom
det kommer vann i et elektroverktøy, øker faren for
elektrisk støt.
d. Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til
det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra
varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for
elektrisk sjokk.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
e. Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du bruke
en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Når
du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs
bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt.
f. Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk støt.
3. Personlig sikkerhet
a. Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og vis fornuft
når du arbeider med et elektroverktøy.
Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller
er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernerbriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm
eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c. Unngå utilsiktet oppstart. Kontroller at bryteren står i
posisjon «av» før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, og før du tar opp eller bærer verktøyet.
Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren
på øker faren for ulykker.
d. Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det
elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en
roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til
personskade.
e. Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt
hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det
elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f. Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår og klær borte fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan bli
fanget opp av bevegelige deler.
g. Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes på riktig måte. Bruk av
støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
h. Ikke la erfaring med hyppig bruk av verktøy la deg bli
likegyldig og ignorere verktøyets sikkerhetsregler. En
uforsiktig handling kan føre til alvorlig personskade på
brøkdelen av et sekund.
4. Bruk og stell av elektriske verktøy
a. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk korrekt
elektrisk verktøy for jobben som skal gjøres.Det riktige
elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved
den hastigheten det ble konstruert for.
NORSK
59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents