Download Table of Contents Print this page

Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual page 56

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Älä kanna täyttölaitetta letkusta.
Älä suuntaa suutinta tai letkua eläimiin tai lähellä olevia
ihmisiä kohti.
Säilytä täyttölaitetta pienten lasten ulottumattomissa.
Mittari on tarkoitettu vain suuntaa antavaksi. Renkaiden
paine on tarkistettava säännöllisesti hyväksytyllä
mittarilla.
Tarkista ennen käyttöä, että sähköjohto ei ole
vaurioitunut, vanhentunut tai kulunut.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut tai viallinen (jos laitteessa on ne).
Sähköturvallisuus
Tämä työkalu/laite on kaksoiseristetty, joten erillistä
maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Sähköturvallisuutta voi parantaa käyttämällä erittäin
herkkää (30 mA / 30 mS) vikavirtasuojaa.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee
turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun
Black & Decker -huollon tehtäväksi.
Työkalussa/laitteessa on seuraavat varoitusmerkinnät:
Lue ohjeet huolellisesti ennen täyttölaitteen
käyttöä.
Älä käytä laitetta sateessa tai erittäin
kosteissa olosuhteissa.
Ennen huoltoa ja puhdistusta laitteen
tulee olla pois päältä ja irti virtalähteestä.
Älä jätä täyttölaitetta ilman valvontaa.
Yleiskuvaus
1. Säilytyslokeron kansi
2. Painemittari
3. Ilmaletku, jossa yleisventtiilin sovitin
4. 12 voltin tasavirtajohto ja sovitin
5. 230 voltin virtajohto ja pistoke
Jäännösriskit
Jäännösriskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla
kuin turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat
liittyä muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen
käyttöön.
56
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat
muun muassa
pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot
osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot
työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun
käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät
säännöllisesti taukoja.
kuulovauriot
työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä)
syntyneen pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat
terveysriskit.
Käyttö
Ilmaletkun ja johdon säilytyslokero
Ilmaletkua (3) ja virtajohtoa (5) säilytetään täyttölaitteen
päällä olevassa lisävarusteiden säilytyslokerossa (1)
(kuva A). Letku ja johto voidaan vetää ulos lokerosta kannen
(1) kummallakin puolella olevista aukoista niin, että lokeron
kansi voidaan sulkea täyttölaitteen ollessa käytössä.
Tasavirtajohtoa (4) säilytetään täyttölaitteen takaosassa
olevassa säilytyslokerossa (9).
Lisävarusteiden kiinnitys (kuvat B ja D)
Täyttölaitteen mukana toimitetaan kartiomaiset
vakiosuuttimet ja täyttöneula (6), jotka sijaitsevat laitteen
alustaosassa (kuva D).
Varmista, että vipu on yläasennossa, kun haluat käyttää
yleisventtiilin sovitinta.
Aseta venttiilin sovitin täyttöneulan tai kartiomaisen
suuttimen karan päälle (kuva B).
Paina venttiilin sovittimessa oleva vipu alas niin, että
se lukkiutuu paikalleen.
Aseta täyttöneula tai kartiomainen suutin täytettävän
esineen venttiiliin.
Huomautus: Varmista aina, että vipu on yläasennossa,
kun laitetta ei käytetä.
Käytä täyttölaitteessa vain yleisventtiilin sovitinta tai mukana
tulleita suuttimia.
Huomautus: Varmista, että yleisventtiilien sovitin
on tukevasti lukittu paikalleen, ennen kuin käynnistät
täyttölaitteen.
Monissa ilmalla täytettävissä esineissä on sisäinen läppä,
joka estää ilman poistumisen täytön aikana. Jos suutin ei
siirrä läppää, täytettävä esine ei täyty ilmalla. Paina suutin
tukevasti kiinni venttiiliin, jotta läppä siirtyy pois tieltä.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents