Download  Print this page

Veiligheidsmaatregelen - MAGIMIX Pixie M110 Nespresso Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

GEVAAR: de
veiligheidsvoorschriften
worden bij de machine
geleverd. Lees deze
voorschriften aandachtig
door voordat u uw nieuwe
machine voor het eerst
gebruikt. Bewaar ze op een
veilige plek, zodat u ze later
als referentie kunt inzien.
GEVAAR: dit pictogram
duidt op gevaar. Lees de
veiligheidsmaatregelen om
persoonlijke letsels en schade
te voorkomen.
INFORMATIE: dit
pictogram verwijst naar de
instructies voor een correct
en veilig gebruik van uw
machine.
• Deze machine is bedoeld voor de
bereiding van recepten volgens
7346_Nes_UM_PIXIE_2013_LEG.indd 3
de aanwijzingen die in deze
handleiding opgenomen zijn.
• Gebruik deze machine uitsluitend
voor doeleinden waarvoor het
ontworpen is.
• Deze machine is bedoeld voor
gebruik binnenshuis en het mag
daarom uitsluitend bij normale
temperatuuromstandigheden
worden gebruikt.
• Bescherm de machine tegen
directe zoninvloed, langdurige
blootstelling aan opspattend water
en vocht.
• Deze machine is uitsluitend
bedoeld voor huishoudelijk
en dergelijk gebruik, zoals:
personeelskantines in
winkels, kantoor- en overige
werkomgevingen; door gasten
van hotels, motels en overige
verblijfsruimten; bed & breakfast,
etc.
• Deze machine kan worden
gebruikt door kinderen vanaf acht
jaar indien ze instructies hebben
ontvangen over het veilige gebruik
van de machine en de risico's
begrijpen die ermee samenhangen.
Het schoonmaken en onderhouden
van de machine mag niet gebeuren
door kinderen, tenzij ze 8 jaar
oud zijn en er toezicht van een
volwassene aanwezig is. Hou de
machine en het snoer buiten het
bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.
• Deze machine mag gebruikt
worden door personen met
beperkte fysieke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens, of met
onvoldoende ervaring en kennis
als er toezicht aanwezig is of ze
instructies hebben ontvangen over
het veilige gebruik van de machine
en de risico's begrijpen die er mee
samenhangen. Kinderen dienen
deze machine niet te gebruiken als
speelgoed.
• De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid en de garantie
is niet van toepassing bij enige
vorm van commercieel gebruik,
oneigenlijke bediening of gebruik
van de machine, schade die het
gevolg is van gebruik voor andere
onjuiste doeleinden.
Voorkom het risico op
elektrocutie en brand.
• Bij noodgevallen: de stekker direct
uit het stopcontact verwijderen.
• Sluit de machine alleen aan op
een geschikt en goed bereikbaar
stopcontact met randaarde. De
machine mag pas na de installatie
aangesloten worden. Controleer of
de netspanning overeenkomt met
de spanning die op het typeplaatje
van de machine aangeduid is.
Deze machine mag enkel
aangesloten worden na de
installatie.
• Trek de kabel niet over scherpe
randen en zorg dat ze niet bekneld
raakt of naar beneden hangt.
• Voorkom blootstelling van de kabel
19
01.12.14 13:46
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading