Download  Print this page

Veiligheidsmaatregelen - MAGIMIX CITIZ Manual

Nespresso
Hide thumbs

Advertisement

GEVAAR: de
veiligheidsvoorschriften
worden bij de machine
geleverd. Lees deze
voorschriften aandachtig door
voordat u uw nieuwe machine
voor het eerst gebruikt.
Bewaar ze op een veilige plek,
zodat u ze later als referentie
kunt inzien.
GEVAAR: dit pictogram
duidt op gevaar. Lees de
veiligheidsmaatregelen om
persoonlijke letsels en schade
te voorkomen.
INFORMATIE: dit pictogram
verwijst naar de instructies
voor een correct en veilig
gebruik van uw machine.
bereiding van recepten volgens
de aanwijzingen die in deze
handleiding opgenomen zijn.
9579_UM_CITIZ&MILK_FACELIFT_D_MAGIMIX.indb 25
Gebruik deze machine uitsluitend
voor de doeleinden waarvoor het
ontworpen is.
gebruik binnenshuis en het mag
daarom uitsluitend bij normale
temperatuuromstandigheden
worden gebruikt.
Bescherm de machine tegen direct
zonlicht en tegen langdurige
blootstelling aan opspattend water
en vocht.
machine is niet bestemd om te
gebruiken buiten de huishoudelijke
omgeving, zoals: personeelskantines
in winkels, kantoor- en overige
werkomgevingen; door gasten
van hotels, motels en overige
verblijfsruimten; bed & breakfast.
door kinderen vanaf acht jaar indien
ze instructies hebben ontvangen
over het veilige gebruik van de
machine en de risico' s begrijpen
schoonmaken en onderhouden van
de machine mag niet gebeuren door
kinderen, tenzij ze 8 jaar oud en
onder toezicht van een volwassene
zijn.
buiten het bereik van kinderen
jonger dan 8 jaar.
door personen met beperkte
fysieke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens, of met onvoldoende
ervaring en kennis als er toezicht
aanwezig is of ze instructies hebben
ontvangen over het veilige gebruik
van de machine en de risico' s
begrijpen die er mee samenhangen.
Kinderen dienen deze machine niet
als speelgoed te gebruiken.
Gebruik de Aeroccino uitsluitend in
combinatie met de meegeleverde
basis.
aansprakelijkheid en de garantie
is niet van toepassing bij enige
vorm van commercieel gebruik,
oneigenlijke bediening of gebruik
van de machine, schade die het
gevolg is van gebruik voor andere
onjuiste doeleinden.
Voorkom het risico op
elektrocutie en brand.
Bij noodgevallen: de stekker direct
uit het stopcontact verwijderen.
Sluit de machine alleen aan op
een geschikt, goed bereikbaar,
geaard stopcontact. Controleer of
de netspanning overeenkomt met
de spanning die op het typeplaatje
van de machine aangeduid staat.
Bij onjuiste aansluiting vervalt de
garantie.
Deze machine mag enkel
aangesloten worden na de
installatie.
Trek de kabel niet over scherpe
randen en zorg dat ze niet bekneld
raakt of naar beneden hangt.
Voorkom blootstelling van de kabel
aan hitte of vocht.
Als de voedingskabel
beschadigingen vertoont, dan
30.03.16 15:39
NL
25

Advertisement

loading

  Also See for MAGIMIX CITIZ

This manual is also suitable for:

Citiz&milk