Download  Print this page

Tekniske Data - Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR
BRUKEN
1.
Hold arbeidsområdet rent og ryddig. Rot og skitt
giør at ulykker kan inntreffe.
2.
Unngå farlige omgivelser. Ikke utsett elektro-
verktøyet og ladeapparatet for regn. Ikke bruk
elektroverktøy eller ladeapparat i fuktige eller våte
omgivelser. Hold arbeidsområdet godt opplyst.
Bruk aldri elektroverktøyet og ladeapparatet nær
materialer som kan ta fyr eller som kan eksplodere.
Bruk ikke verktøyet når brennbare væsker eller
gasser er til stede.
3.
Hold barn unna. Alle besøkende bør holdes på
sikker avstand fra arbeidsområdet.
4.
Lagring av maskin og ladeapparat som ikke er i
bruk. Både elektroverktøyet og ladeapparatet bør
lagres på en tørr plass som enten er høyt oppe,
eller kan låses inne, slik at barn ikke kan få tak
i utstyret.
Oppbevar elektroverktøyet og ladeapparatet på et
sted der temperaturen er mindre enn 40°C.
5.
Mishandle ikke ledningen. Bær aldri ladeapparatet
etter ledningen, og dra heller aldri i ledningen for
å få støpselet ut av stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olje og skarpe kanter.
6.
Når ladeapparatet ikke er i bruk, eller om det
overhales eller inspiseres, ta ut ladeapparatets
støpsel fra stikkontakten.
7.
Bruk kun det ladeapparatet som er spesifisert.
Bruk aldri et annet ladeapparat enn det som er
oppgitt. Dette er for å unngå fare.
8.
Benytt kun orginale Hitachi reservedeler.
9.
Bruk aldri elektroverktøyet og ladeapparatet til
andre formål enn de som er oppgitt i
bruksanvisningen.
10. For å unngå personskader må det bare benyttes
tilbehør eller utstyr som er anbefalt i denne
bruksanvisningen eller HITACHI katalogen.
11. Sjekk og bekreft at tilførselsledning og verktøyshus
ikke er skadet før laderen tas i bruk. Hvis noen
av delene er skadet, må laderen returneres til et
HITACHI autorisert serviceverksted slik at ledning
eller hus kan skiftes ut.
La bare et autorisert serviceverksted utføre
reparasjonsarbeid. Produsenten kan ikke holdes
ansvarlig for skader på verktøy og personer som
forårakes av reparasjoner utført av ikke-autoriserte
personer eller mishandling av verktøyet.
12. For å være sikker på at elektroverktøyet og
ladeapparatet fungerer som de er konstruert til å
gjøre, må en ikke fjerne monterte deksier og skruer.
13. Bruk alltid ladeapparatet på den spenningen som
er oppgitt på navneplaten.
14. Lad alltid batteriet før bruk.

TEKNISKE DATA

LADEAPPARAT
Modell
Ladetid
Ladespenning
Vekt
15. Benytt aldri andre typer batteri enn det som er
spesifisert. Kopl aldri til et vanlig tørrbatteri, et
annet oppladbart batteri enn det som er spesifisert,
eller et billbatteri.
16. Benytt aldri en transformator med booster.
17. Lad aldri batteriet fra en motorelektrisk generator
eller likestrøm.
18. Utfør alltid ladeoperasjonen innendørs. På grunn
av at ladeapparatet og batteriet varmes lite grann
opp under ladingen, utfør ladeoperasjonen på et
sted som ikke er utsatt for direkte sollys, der
fuktigheten er liten, og som er godt ventilert.
19. Den forstørrede monteringstegningen i denne
bruksanvisningen er kun beregnet til bruk av
autorisert servicepersonale.
FORHOLDREGLER FOR BRUK AV
LADEAPPARAT
1.
Alltid lad batteriet ved en temperatur mellom 0°C
og 40°C. Er temperaturen mindre enn 0°C vil det
resultere i overlading, noe som er farlig. Batteriet
kan ikke lades ved høyere temperaturer enn 40°C.
Den mest passelige temperaturen for lading er
mellom 20 og 25°C.
2.
La ikke ladeapparatet stå på kontinuerlig.
Når en ladeoperasjon er avsluttet, la ladeapparatet
stå avslått i omkring 15 minutter før den neste
oppladingen av et batteri tar til.
3.
Ikke la fremmedlegemer falle nedi hullet for
tikopling av det oppladbare batteriet.
4.
Demonter aldri det oppladbare batteriet og
ladeapparatet.
5.
Aldri korslutt det oppladbare batteriet. Kortslutter
en batteriet vil det resultere i storelektrisk strøm
og overopphetning. Det vil føre til forbrenning
eller skade av batteriet.
6.
Ikke forsøk å brenne et kassert batteri.
Dersom batteriet brenner, kan det være det
eksploderer.
7.
Bruk av et utgått batteri vil skade ladeapparatet.
8.
Briing et batteri som det ikke lenger er mulig å
lade slik at det gir nok strøm til bruk av
elektroverktøyet over et rimelig tidsrom, til
forretningen der du kjøpte batteriet. Ikke kast det
utslitte batteriet.
9.
Før aldri fremmedlegemer inn i ladeapparatets
luftventilasfonshull.
Dersom metall eller brennbare legemer føres inn
i ladeapparatets ventilasjonshull kan det føre til
elektrisk sjokk eller ødelagt ladeapparat.
UC24YC
Ca. 13 – 60 minutter
7,2 – 24 V
1,1 kg
Norsk
9

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC