Download Print this page

Hitachi UC 14YF2 Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

LADDNINGSAGGREGAT
OPLADEAPPARAT
LADEAPPARAT
LATURI
CHARGER
UC 14YF2
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 14YF2

  Summary of Contents for Hitachi UC 14YF2

 • Page 1 LADDNINGSAGGREGAT OPLADEAPPARAT LADEAPPARAT LATURI CHARGER UC 14YF2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 2 EB12 EB9S EB12S EB9G EB12G EB9B EB12B EB7S EB9M EB12M EB7G EB924 EB1224 EB9H EB14S EB12H EB930H EB14B EB1230H EB1424 EB14H EB1430H...
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri (EB7, EB7S, EB7G) (EB7, EB7S, EB7G) (EB7, EB7S, EB7G) Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri (EB9, EB9S, EB9G, EB9B, (EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, (EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB9M, EB924, EB9H, EB930H) EB924, EB9H, EB930H) EB924, EB9H, EB930H) Uppladdningsbart batteri...
 • Page 4: Tekniska Data

  Ta aldrig isär varken det uppladdningsbara batteriet annat märke, kan det resultera i olycksfall. eller laddningsaggregatet. Använd endast Hitachi originaldelar. Se till att det uppladdningsbara batteriet inte Använd aldrig din maskin eller ladningsaggregatet kortsluts. Det resulterar i hög elektrisk spänning för andra användningsområden än de som nämns...
 • Page 5 Svenska hända att det uppstår fel i laddaren, som t. ex. att BATTERILADDNING laddningsuttaget deformeras. 3. Laddning Ladda upp battert enligt de följande anvisningarna innan Efter batteriets isättning i laddaren lyser du använder ditt batteridrivna verktyg. signallampan i rött. 1. Anslut laddarens nätkabel till ett nätuttag. Så...
 • Page 6 är låg när batteriet används för första och andra gången. Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch Detta är ett temporärt förhållande. Laddningstiden utveckingsarbete förbehåller HITACHI rätten till ändringar återgår till normal laddningstid efter att batteriet laddats av tekniska data utan föregående meddelande.
 • Page 7 Brung kun originale HITACHI-reservedele. Skil Dem ikke af med batteriet ved at brænde det, Brug ikke værktøjet eller opladeapparatet til formål andre end de, der er nævnt i brugsanvisningen.
 • Page 8 Dansk risiko for, at sikringen springer, eller at der opstår OPLADNING problemer i opladeapparatet som f.eks. en deformeret opladeterminal. Før det elektriske værktøj tages i brug, oplades batteriet 3. Opladning som følger. Kontrollampen lyser konstant rødt, når et batteri 1. Tilslut opladeapparatets ledning til en stikkontakt. sættes i opladeapparatet.
 • Page 9: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Husk at tage batteriet ud af opladeren efter brug og beholde det. BEMÆRK Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan Vedrørende elektrisk afladning af nye batterier etc. bemeldte specifikationer zndres uden forudgående varsel. Da den kemiske substans i nye batterier og i batterier, der ikke har været brugt i længere tid, ikke aktiveres, kan...
 • Page 10: Tekniske Data

  Det vil føre til forbrenning oppgitt. Dette er for å unngå fare. eller skade av batteriet. Benytt kun orginale Hitachi reservedeler. Ikke forsøk å brenne et kassert batteri. Bruk aldri elektroverktøyet og ladeapparatet til andre formål enn de som er oppgitt i Dersom batteriet brenner, kan det være det...
 • Page 11 Norsk OBS! LADING Hvis batteriene settes i feil vei, vil det ikke bare bli umulig å lade opp batteriene, men det kan også Før du går i gang med å bruke det oppladbare forårsake at sikringen ryker eller at ladeterminalen elektroverktøyet, lad opp batteriet i henhold til de deformeres.
 • Page 12 Norsk 4. Ta ladeapparaters ledning ut av vekselstrømskon- 3. Lagring av ladeapparat som ikke er i bruk: takten. Når ladeapparatet ikke er i bruk, bør det oppbevares 5. Ta godt tak i ladeapparatet og trekk ut batteriet. på et tørt sted som enten er høyt oppe, eller innelåst, MERKNAD slik at barn ikke kan få...
 • Page 13: Tekniset Tiedot

  Käytä oilkeaa laturia. Välttääksesi onnettomuuksia, Oikosulku aiheuttaa voimakkaan sähkövirtauksen käyta ainoastaan suositeltua laturia. ja ylikuumenemisen, joka vaurioittaa pariston. Käytä ainoastaan alkuperäsiä HITACHI varaosia. Älä koskaan heitä paristoa tuleen. Älä käytä poraa tai laturia muihin kuin Jos paristo syttyy palamaan, se saattaa räjähtää.
 • Page 14 Suomi VAROITUS: LATAUS Jos paristot asetetaan väärinpäin, ei ainoastaan lataaminen käy mahdottomaksi vaan se saattaa Ennen poran käyttöä lataa paristo seuraavien ohjeiden aiheuttaa myös sulakkeen palamisen tai ongelmia mukaisesti. laturiin, esimerkiksi epämuodostuneen latauslittimen. 1. Liitä laturin verkkojohto vaihtovirtapistorasiaan. Kun 3. Lataaminen verkkojohto on liitetty, merkkivalo vilkkuu punaisena.
 • Page 15 Älä käytä kloriittisia nesteitä, bensiiniä tai tinneriä, sillä ne sulattavat muovia. 3. Laturin säilytys: Kun laturi ei ole käytössä, säilytä sitä kuivassa ja korkeassa tai lukitussa paikassa lasten ulottumatt- omissa. HUOM: Koska HITACHI jatkuvasti kehittää fuotteitaan, pidättää falmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta.
 • Page 16: General Operational Precautions

  To avoid danger, always use only the specified connecting the rechargeable battery. charger. Never disassemble the rechargeable battery or Use only genuine HITACHI replacement parts. charger. Do not use power tools and charge for applications Never short-circuit the rechargeable battery.
 • Page 17 English CAUTION: CHARGING If the batteries are inserted in the reverse direction, not only recharging will become impossible, but it Before using the power tool, charge the battery as may also cause problems in the charger such as follows. a deformed recharging terminal. 1.
 • Page 18: Maintenance And Inspection

  Be sure to pull out the battery from the charger after use, and then keep it. NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and Regarding electric discharge in case of new batteries, development, the specifications herein are subject to etc.
 • Page 19 English...
 • Page 22 EN50082-1 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS og 89/ 336/EØS. * Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Sinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo, Japan Y.