Download  Print this page

Tekniska Data - Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1.
Håll arbetsplatsen ren och i ordning.
2.
Utsätt aldrig varken verktyget eller laddningsag-
gregatet för regn. Använd dem inte i fuktiga eller
våta utrymmen. Se till att arbetsplatsen är välbelyst.
Använd aldrig varken verktyget eller ladd-
ningsaggregatet nära lättantändliga eller explosiva
material. Använd aldrig verktyget nära lättan-
tändliga, flytande gaser.
3.
Håll barn borta. Obehöriga skall vara på säkert
avstånd från arbetsområdet.
4.
Når maskinen inte används, förvara både verktyget
och laddningsaggregatet på ett torrt, barnsäkert,
låst ställe. Temperaturen i lagringsutrymmet skall
vara under 40°C.
5.
Dra inte i sladden. Lyft aldrig laddningsaggregatet
eller dra ur kontakten genom att enbart använda
sladden. Akta sladden för hetta, olja eller vassa
kanter.
6.
Dra alltid ut laddningsaggregatets nätkontakt ur
växelströmsuttaget när du inte använder det och
före underhållsåtgärder.
7.
Använd alltid det angivna laddningsaggregatet.
Om du använder ett laddningsaggregat av ett
annat märke, kan det resultera i olycksfall.
8.
Använd endast Hitachi originaldelar.
9.
Använd aldrig din maskin eller ladningsaggregatet
för andra användningsområden än de som nämns
i maskinens bruksanvisning.
10. Använd endast tillbehör eller tillsatser som
rekommenderas i denna bruksanvisning eller i
HITACHI-katalogen.
11. Kontrollera att nätkabeln och höljet är hela, innan
laddningsaggregatet
laddningsaggregatets nätkabel eller hölje är skadat,
så måste laddningsaggregatet överlämnas till en
auktoriserad HITACHI-verkstad för byte av nätkabel
eller hölje. Låt endast en auktoriserad verkstad
utföra reparationen. Tillverkaren påtar sig inget
som helst ansvar för materiella skador eller
personskador som orsakats av oauktoriserad
reparation eller av ovarsam hantering av
laddningsaggregatet.
12. Ta aldrig bort monterade skydd, hölje eller skruvar
varken från maskinen eller laddningsaggregatet.
Det kan skada maskinkonstruktionen.
13. Använd allltik laddningsaggregatet med den
spänning som anges på dess namnplåt.
14. Ladda alltid batteriet innan du använder din maskin.
15. Använd ett batteri endast av den typ som nämns
i bruksanvisningen. Använd aldrig ett vanligt
torrbatteri, uppladdningsbart batteri, bilbatteri eller
dylikt i ditt batteridrivna verktyg.

TEKNISKA DATA

LADDNINGSAGGREGAT
Modell
Uppladdningstid
Laddningsspänning
Vikt
tas
i
bruk.
Om
16. Använd aldrig en sug-eller tillsatstransformator.
17. Ladda inte batteriet genom att använda en
motordriven elgenerator eller en likströmskälla.
18. Ladda batteriet inomhus. Beroende på att både
batteriet och laddningsaggregatet utvecklar värme
under uppladdningen, skall du se till att de inte
utsätts för sol under uppladdningstiden. Ladd-
ningsplatsen skall vara torr och välventilerad.
19. Bilden som visar laddningsaggregatet söndertaget
i denna bruksanvisning är endast avsedd för en
auktoriserad reparatör.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR
LADDNINGSAGGREGAT
1.
Temperaturen vid batteriuppladdningen skall ligga
omkring 0°C~40°C. Om batteriet laddas i en
temperatur som underskrider 0°C, kan det resultera
i överladdning som kan skada verktyget.
Batteriet bör inte laddas i temperaturer som
överstiger 40°C.
Den lämpligaste uppladdningstemperaturen ligger
mellan 20°C och 25°C.
2.
Använd inte laddningsaggregatet kontinuerligt.
Låt aggregatet vila i ca. 15 minuter mellan varje
laddning.
3.
Se till att inga främmande föremål hamnar i
verktyget genom batteriöppningen eller uttagen.
4.
Ta aldrig isär varken det uppladdningsbara batteriet
eller laddningsaggregatet.
5.
Se till att det uppladdningsbara batteriet inte
kortsluts. Det resulterar i hög elektrisk spänning
och överhettning, som kan skada batteriet.
6.
Se till att batteriet inte fattar eld, så att det inte
exploderar.
7.
Laddningsaggregatet skadas om batteriet är helt
urladdat.
8.
Kasta inte bort det urladdade batteriet med sopor.
Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort
för verktygets praktiska användning, skall du föra
eller skicka batteriet till återförsäljaren.
9.
Sätt inte i någonting i laddningsaggregatets
ventilationsöppningar.
Det medför risk för elektriska stötar, alternativt
skador på laddningsaggregatet, om metallföremål
och/eller lättantändiiga material skulle råka hamna
i laddningsaggregatets ventilationsöppningar.
UC24YC
Ca. 13 – 60 minuter
7,2 – 24 V
1,1 kg
Svenska
3

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC