Download  Print this page

Tekniske Data - Hitachi UC 9SF Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR
BRUKEN
1. Hold arbeidsområdet rent og ryddig. Rot og skitt
giør at ulykker kan inntreffe.
2. Unngå farlige omgivelser. Ikke utsett elektro-
verktøyet og ladeapparatet for regn. Ikke bruk
elektroverktøy eller ladeapparat i fuktige eller våte
omgivelser. Hold arbeidsområdet godt opplyst. Bruk
aldri elektroverktøyet og ladeapparatet nær
materialer som kan ta fyr eller som kan eksplodere.
Bruk ikke verktøyet når brennbare væsker eller gasser
er til stede.
3. Utstyret må ikke brukes av små barn eller andre
personer som trenger oppsyn. Se til at små barn
ikke får anledning til å leke med utstyret. Eventuelle
tilstedeværende må holdes på god avstand fra
arbeidsområdet.
4. Oppbevaring av maskin og ladeapparat som ikke er
i bruk. Både elektroverktøyet og ladeapparatet bør
oppbevares på et tørt sted som enten ligger høyt
eller kan låses, slik at barn ikke kan få tak i utstyret.
Oppbevar elektroverktøyet og ladeapparatet på et
sted der temperaturen er lavere enn 40°C.
5. Misbruk ikke ledningen. Bær aldri ladeapparatet etter
ledningen, og dra heller aldri i ledningen for å få
støpselet ut av stikkontakten. Hold ledningen borte
fra varme, olje og skarpe kanter.
6. Når ladeapparatet ikke er i bruk, eller når det
vedlikeholdes eller undersøkes, må du ta ut
ladeapparatets støpsel fra stikkontakten.
7. For å unngå skade må du kun bruke ladeapparatet
som er spesifisert.
8. Bruk kun orginale HITACHI reservedeler.
9. Bruk aldri elektroverktøyet og ladeapparatet til andre
formål enn de som er oppgitt i bruksanvisningen.
10. For å forhindre personskader, må bare det utstyret
eller tilbehøret som er anbefalt i denne
bruksanvisningen eller i HITACHI-katalogen benyttes.
11. Hvis strømledningen er skadet, må den, for at det
ikke skal være farlig, skiftes av produsenten, et
godkjent serviceverksted eller en tilsvarende
kvalifisert person.
Reparasjoner må kun utføres av et autorisert
serviceverksted. Produsenten kan ikke holdes
ansvarlig for skader eller personskader som oppstår
på grunn av at reparasjon utføres av ikke-godkjente
personer eller misbruk av verktøyet.
12. For å være sikker på at elektroverktøyet og
ladeapparatet fungerer som de er konstruert til å
gjøre, må en ikke fjerne monterte deksier og skruer.
13. Bruk alltid ladeapparatet på den spenningen som
er oppgitt på navneplaten.
14. Lad alltid batteriet før bruk.

TEKNISKE DATA

LADEAPPARAT
Modell
Ladespenning
Vekt
(Oversettelse av originalinstruksjonene)
15. Benytt aldri andre typer batteri enn det som er
16. Benytt aldri en transformator med booster.
17. Lad aldri batteriet fra generatoren på en motor eller
18. Utfør alltid ladeoperasjonen innendørs. På grunn av
19. Perspektivsnittet
FORHOLDREGLER FOR BRUK AV
LADEAPPARAT
1. Batteriet må alltid ved en temperatur mellom 0°C
2. La ikke ladeapparatet stå på kontinuerlig.
3. Ikke la batteriet sitte i laderen for lenge. Det vil
4. Ikke bær laderen i ledningen. Det kan skade laderen.
5. Ikke la fremmedlegemer falle ned i hullet for tikopling
6. Demonter aldri det oppladbare batteriet og
7. Det oppladbare batteriet må aldri kortsluttes.
8. Ikke forsøk å brenne et kassert batteri.
9. Bruk av et utbrukt batteri vil skade ladeapparatet.
10. Bring batteriet til butikken der det ble kjøpt så snart
11. Du må aldri sett fremmedlegemer inn i ladeapparatets
UC9SF
UC12SF
9,6 V
12 V
spesifisert. Du må aldri bruke et vanlig tørrbatteri,
et annet oppladbart batteri enn det som er spesifisert,
eller et billbatteri.
likestrøm.
at ladeapparatet og batteriet blir litt varme under
ladingen, må ladeoperasjonen utføres på et sted
som ikke er utsatt for direkte sollys, der fuktigheten
er liten, og som er godt ventilert.
av
bruksanvisningen er kun bergnet til bruk ved
autorisert service.
og 40°C. Er temperaturen lavere enn 0°C vil det
resultere i overlading, noe som er farlig. Batteriet
kan ikke lades ved høyere temperaturer enn 40°C.
Den mest passende temperaturen for lading er
mellom 20 og 25°C.
Når en ladeoperasjon er avsluttet, skal du la
ladeapparatet stå avslått i omkring 15 minutter før
den neste oppladingen av et batteri tar til.
forkorte driftstiden til batteriet.
av det oppladbare batteriet.
ladeapparatet.
Kortslutter en batteriet vil det resultere i høyspenning
strøm og overopphetning. Det vil føre til forbrenning
eller skade av batteriet.
Et brennende batteri kan eksplodere.
den oppladede tiden blir for kort for praktisk bruk.
Ikke kast det utslitte batteriet.
luftventilasfonshull.
Dersom metall eller brennbare legemer føres inn
i ladeapparatets ventilasjonshull kan det føre til
elektrisk sjokk eller skade på ladeapparat.
UC14SF
14,4 V
0,13 kg
Norsk
montasjen
i
denne
UC18SF
18 V
36

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 9SF

This manual is also suitable for:

Uc 12sfUc 18sfUc 14sf