Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

Dansk
GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER
1.
Hold arbejdsområdet rent. Snavsede arbejdsom-
givelser inviter til uheld.
2.
Undgå farlige omgivelser. Udsæt ikke elekriske
redskaber for regn, og anvend ikke elektriske red-
skaber i våde og fugtige omgivelser.
Hold arbejdsområdet godt oplyst. Anvend ikke
værktøjet og opladeapparatet nær brændbare eller
eksplosionsfarlige materialer. Brug ikke værktøjet
nær brændbare flydende stoffer eller gasser.
3.
Lad ikke børn komme i nærheden af arbejdsstedet.
Tillskuere bør holdes i sikker afstand fra
arbejdsfeltet.
4.
Lad ikke ikke værktøjet eller opladeapparatet ligge
fremme, når de ikke er i brug. Værktøjet og
opladeapparat bør efter brugen opbevares på et
tørt, aflåst sted, uden for børns række vidde.
Værktøjet og opladeapparatet bør ikke opbevares
på et sted, hvor temperaturen overstiger 40°C.
5.
Løft ikke værktøjet i ledningen, og tag ikke stikket
ud af stikkontakten ved at rykke i ledningen.
Undgå at ledningen kommer i berøring med varme,
olie og skarpe kanter.
6.
Når opladeapparatet ikker er i brug eller efterses
eller vedligeholdes, tages stikket ud af stikkontak-
ten.
7.
Brug altid det opladeapparat, der er specificeret.
Brug af andre opladeapparatet end det, maskinen
er beregnet for, er forbundet med fare.
8.
Brung kun originale HITACHI-reservedele.
9.
Brug ikke værktøjet eller opladeapparatet til for-
mål andre end de, der er nævnt i brugsanvisnin-
gen.
10. For at undgå personskade, bør kun det i denne
brugsanvisning
anbefalede tilbehør og ekstraudstyr anvendes.
11. Kontroller og bekræft, at netledningen og huset
ikke er beskadigede, inden opladeapparatet
anvendes. Hvis opladeapparatets netledning eller
huset er beskadiget, skal opladeapparatet
returneres til et autoriseret HITACHI service-center,
så netledningen og/eller huset kan blive skiftet ud.
Reparationer bør kun udføres af et autoriseret
service-center. Fabrikanten påtager sig intet ansvar
for nogen beskadigelse eller personskade, som er
forårsaget af reparationer, som er udført af
uautoriserede personer eller som er et resultat af
fejlagtig anvendelse af værktøjet.
12. For at sikre, at værktøjet og opladeapparatet fun-
gerer korrekt, bør dæksler eller skruer ikke fjernes.
13. Brug altid opladeapparatet ved den spænding, der
er angivet på navnepladen.
14. Oplad altid batteriet før brugen.
SPECIFIKATIONER
OPLADEAPPARAT
Model
Opladetid
Opladespænding
Vægt
6
eller
i
HITACHI-kataloget
15. Brug ikke andet batteri end det, der er beregnet
for værktøjet. Anvend ikke tørcelle batteri, andet
genopladeligt batteri eller bilbatteri til værktøjet.
16. Anvend ikke en transformer indeholdende for-
stærker.
17. Forsøg ikke på at genoplade batteriet fra en mo-
tordrevet generator eller lignende strømkilde.
18. Oplad altid inden døre. Eftersom opladeapparatet
og batteriet bliver varme under opladningen, skal
opladningen foregå beskyttet mod direkte sol og
hvor der lav luftfugtighed og god udluftning.
19. Anvend kun sprængbilledet i denne brugsanvisning
til autoriserede reparationer.
SIKKERHEDSREGLER FOR OPLADEAPPARAT
1.
Oplad altid batteriet ved en temperatur på mellem
0°C~40°C. Opladning ved en temperatur på under
0°C vil resultere i overopladning, hvilket er for-
bundet med fare. Batteriet kan ikke oplades ved
en temperatur på over 40°C.
Den mest passende temperatur for opladning er
20-25°C.
2.
Brug ikke opladeapparatet kontinuerligt.
Når en opladning er til ende, bør man lade
opladeapparatet hvile 15 min. før næste batteriop-
ladning.
3.
Undgå at fremmedlegemer trænger ind i hullet til
tilslutning af batteriet.
4.
Skil aldrig batteriet eller opladeapparatet ad.
5.
Kortslut aldrig det genopladelige batteri.
Kortslutning af batteriet vil forårsage en stor
elektrisk strømning og overophedning, hviket igen
vil føre til, at batteriet beskadiges eller brænder
sammen.
6.
Skil Dem ikke af med batteriet ved at brænde det,
da det herved kan eksplodere.
7.
Brug af et udslidt batteri vil ødelægge opladeap-
paratet.
8.
Når batteriet er udslidt, bring det tibage til for-
handleren, hvor De har købt det, smid det ikke
væk.
9.
Stik ikke fremmedlegemer ind i opladeapparatets
ventilationsåbninger.
Ved at føre metalgenstande eller brændbart
materiale ind i opladeapparatets ventilation
såbninger udsætter De Dem selv for elektrisk stød
og risikerer at ødelægge opladeapparatet.
UC24YC
Ca. 13 – 60 minutter
7,2 – 24 V
1,1 kg

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC