Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual page 7

Hide thumbs

Advertisement

(3) Angående laddningstid
Tabell 3 visar laddningstiderna vid laddning av olika typer av laddningsbara batterier.
Tabell 3 Uppladdningstid (ca antal min.) vid 20˚C
Batterispänning
(V)
EB7
7,2 V
EB7S
EB9
9,6 V
EB9S
EB12
12 V
EB12S
14,4 V
EB14S 13 min.
18 V
24 V
: Ni-MH batterier
OBS! Laddningstiden kan variera enligt omgivningstemperaturen och nätspänningen.
4. Dra ut laddarens nätkabel ur nätuttaget.
5. Fatta ett stadigt tag i laddaren och dra ut batteriet
ur laddaren.
ANMÄRKNING
Kom ihåg att dra ut batteriet ur laddaren efter användning
och att spara batteriet.
Angående elektrisk urladdning när batterierna är nya
o.s.v.
Eftersom de kemiska reaktionerna inte äger rum i ett nytt
batteri eller i ett batteri som inte använts under en längre
tid, kan det hända att den elektriska urladdningen är låg
när batteriet används för första och andra gången. Detta
är ett temporärt förhållande. Laddningstiden återgår till
normal laddningstid efter att batteriet laddats upp två till
tre gånger.
Hur batteriets brukstid förlängs
(1) Ladda upp batteriet innan det laddats ur helt.
Vid första tendensen till att uteffekten hos det
batteridrivna verktyget blivit lägre, måste arbetet
avbrytas och batteriet laddas upp. Vid fortsatt drift,
så att batteriet laddas ur och inte längre leder elektrisk
spänning, kan batteriet skadas och dess livslängd
bli kortare.
(2) Ladda inte upp varma batterier.
Ett laddningsbart batteri är varmt efter att det använts.
Om ett sådant batteri laddas upp genast efter
batteriets bruk, försämras de kemiska ämnena i
batteriet varvid batteriets livslängd förkortas. Låt
batteriet först svalna. Ladda upp det först efter att
det svalnat.
VARNING
Det kan hända att signallampan på laddaren börjar
lysa i grönt vid laddningsstart när batteriet blivit
varmt, beroende av att batteriet fått ligga i solen
eller när det sätts i laddaren strax efter avslutat bruk.
Låt i detta fall batteriet först svalna innan laddningen
sätts igång.
1,3 Ah
1,7 Ah
13 min. EB7G
17 min.
13 min. EB9G
17 min.
13 min. EB12G 17 min.
Batterikapacitet (Ah)
2,0 Ah
2,2 Ah
EB9B
20 min. EB9H
30 min. EB924 24 min. EB930H 36 min.
EB9M
EB12B
20 min. EB12H 30 min. EB1224 24 min. EB1230H 36 min.
EB12M
EB14B 20 min. EB14H 30 min. EB1424 24 min. EB1430H 36 min.
EB18B 30 min.
EB24B 30 min.
Om signallampan börjar flimrar snabbt i rött (med
2-
sekunders
isättningsöppning kontrolleras för främmande
ämnen, som måste tagas bort.
När det inte finns några främmande ämnen i
isättningsöppningen är det troliga felet fel i batteriet
eller i laddaren. För såväl batteriet som laddaren
till Hitachis representant för kontroll.
Det tar ca. tre sekunder för den inbyggda
mikrodatorn i UC24YC att avkänna att en pågående
laddning avbrutits och batteriet tagits ur. Vänta
därför i minst tre sekunder innan batteriet på nytt
sätts i laddaren för fortsatt laddning. Det kan hända
att batteriet inte laddas upp på korrekt sätt om
batteriet sätts i laddaren på nytt inom tre sekunder
efter att den pågående laddningen avbrutits.
UNDERHÅLL OCH ÖVERSYN
1. Knotroll av skruvförband:
Kontrollera skruvförbanden regelmässigt och se till
att skruvarna är ordentligt åtdragna. Lösa
skruvförband kan resultera i olycksfall.
2. Laddningsaggregatets rengöring:
När laddningsaggregatet blir smutsigt, torka av det
med en tor, mjuk trasa eller fukta trasan i tvålvatten.
Använd
aldrig
lösningsmedel för färg för höljets rengöring.
Det kan skada ytbehandlingen.
3. Förvaring:
Förvara laddningsaggregatet på ett låst, barnsäkert
ställe när du inte använder det.
ANMÄRKNING:
Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch
utveckingsarbete förbehåller HITACHI rätten till
ä n d r i n g a r av tekniska data utan föregående
meddelande.
Svenska
2,4 Ah
3,0 Ah
EB2430H 60 min.
intervaller)
måste
batteriets
klorlösningar,
bensin
eller
5

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC