Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

Charger
充電器
충전기
Máy sạc pin
แท น ชาร จ
UC 10SL2
Handling instructions
Hướng dẫn sử dụng
คู  ม ื อ การใช ง าน
使用說明書
취급 설명서
Read through carefully and understand these instructions before use.
使用前務請詳加閱讀
본 설명서를 자세히 읽고 내용을 숙지한 뒤 제품을 사용하십시오.
Đọc kỹ và hiểu rõ các hướng dẫn này trước khi sử dụng.
โปรดอ า นโดยละเอี ย ดและทํ า ความเข า ใจก อ นใช ง าน

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi UC 10SL2

 • Page 1 Charger 充電器 충전기 Máy sạc pin แท น ชาร จ UC 10SL2 Handling instructions Hướng dẫn sử dụng คู  ม ื อ การใช ง าน 使用說明書 취급 설명서 Read through carefully and understand these instructions before use. 使用前務請詳加閱讀 본 설명서를 자세히 읽고 내용을 숙지한 뒤 제품을 사용하십시오.
 • Page 2 English 한국어 中國語 Rechargeable battery 재충전 배터리 (1.3 Ah 1.5 Ah) 充電式電池 (1.3 Ah 1.5 Ah) (1.3 Ah 1.5 Ah) Rechargeable battery (3.0 Ah) 재충전 배터리 (3.0 Ah) 充電式電池 (3.0 Ah) Pilot lamp 파이롯 램프 信號燈 Hole for connecting the 재충전...
 • Page 3: General Operational Precautions

  7. To avoid danger, always use only the specifi ed charger. 8. Use only genuine HITACHI replacement parts. 9. Do not use power tools and charger for applications other than those specifi ed in the Handling Instructions.
 • Page 4: Specification

  APPLICATION Firmly insert the battery into the charger till it contacts the bottom of the charger as shown in Fig. 1. For charging the HITACHI BATTERY BCL10 series. 3. Charging When inserting a battery in the charger, the pilot lamp CHARGING will light up continuously in red.
 • Page 5: Maintenance And Inspection

  When not in use, the charger should be stored in dry, high or locked-up place — out of reach of children. NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and development, the specifi cations herein are subject to change without prior notice.
 • Page 6 中國語 一般操作注意事項 使用充電器的注意事項 1. 保持工作場所清潔。雜亂無章的工作區域易發生 1. 務必在 0 ∼ 40℃的溫度環境下進行充電。溫度低 意外。 於 0℃會導致充電過度,非常危險。電池不能在 2. 避免危險的環境。請勿讓電動工具與充電器淋到 高於 40℃的溫度下充電。 雨,不可在潮濕場所使用電動工具和充電器。工 最適合充電的溫度是 20 ∼ 25℃之間。 作區域要保持明亮。切勿在易燃或爆炸性物質附 2. 請勿連續使用充電器。 近使用電動工具和充電器。不可在存放易燃液體 完成一次充電後,請將充電器擱置大約 15 分鐘, 或氣體的地方使用電動工具和充電器。 然後再進行下一次充電。 3. 體弱、感官能力欠佳或精神耗弱者 ( 包括兒童 ) , 3. 勿讓異物進入充電式電池的連接器內。 或缺乏經驗和知識者不適宜使用此電動工具,除 4.
 • Page 7 中國語 規 格 充電器 ( ): 節電池 1.3 Ah (3) 約 25 分鐘 充電時間 1.5 Ah (3) 約 30 分鐘 3.0 Ah (6) 約 60 分鐘 充電電壓 10.8 V 重量 0.35 kg 2. 將電池裝入充電器。 用 途 用力將電池插入充電器,直至其接觸到充電器底 部,如表1中指示燈亮為止。 為日立電池 BCL10 系列充電。 3.
 • Page 8 中國語 4. 將充電器的電源線從插座拔下。 5. 拿穩充電器並取出電池。 註 充電結束後,務必從充電器取出電池,然後妥善存 放。 注意 ○ 電池遭到日曬或使用後會發熱,若在此時進行 充電充電器的信號燈會亮起 1 秒,再熄滅 0.5 秒(熄滅 0.5 秒) 。此時您必須先待電池冷卻, 再進行充電。 ○ 信號燈快速閃爍時(間隔時間為 0.2 秒) ,請檢 查充電器的電池連接處是否有異物並加以清除。 若沒有異物,則表示電池或充電器可能發生故 障,請將其送往當地授權服務中心。 ○ 由於 UC10SL2 內置微電腦需要約 3 秒的時間確 認進行充電的電池已被取出,請等待至少 3 秒 後再將電池重新插入繼續充電。如果電池在 3 秒之內重新插入,電池可能無法正常充電。 維...
 • Page 9 전류의 증가 및 과열로 인해 배터리가 손상됩니다. 9. 본 사용 설명서에 명시되지 않은 파워툴, 충전기를 6. 배터리를 불 속에 버리지 마십시오. 사용하지 마십시오. 배터리가 타면 폭발할 수 있습니다. 10. 상해를 예방하기 위하여, 본 사용설명서 혹은 HITACHI 7. 소모된 배터리를 사용하시면 충전기가 망가질 수 카탈로그에서 추천된 액세서리, 부품을...
 • Page 10 3.0 Ah 주의 전압 (3 셀) (3 셀) (6 셀) HITACHI의 연구 개발 프로그램에 의해 본 사용 설명서의 10.8 V 25 분 30 분 60 분 규격은 사전 안내 없이 변경될 수 있습니다. 주의: 재충전 시간은 온도에 따라 달라질 수 있습니다.
 • Page 11: Tiếng Việt

  10. Để tránh chấn thương cá nhân, chỉ sử dụng các phụ tùng hoặc đồ gá được khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng này hoặc danh mục của Hitachi. 11. Nếu dây dẫn điện được trang bị hư hỏng thì phải thay thế...
 • Page 12: Thông Số Kỹ Thuật

  Lắp chắc chắn pin vào bộ sạc cho đến khi pin chạm đến phần đáy của bộ sạc như minh họa trong Hình 1. Dùng để sạc pin cho dòng HITACHI BATTERY BCL10. 3. Sạc pin Khi lắp pin vào bộ sạc, đèn báo sẽ sáng lên liên tục SẠC PIN...
 • Page 13 – tránh xa tầm tay trẻ em. CHÚ Ý Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của Hitachi, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.
 • Page 14 ไทย 18. ให ช าร จ ไฟในอาคารทุ ก ครั ้ ง เนื ่ อ งจากแท น ชาร จ และแบตเตอรี ่ จ ะเกิ ด ข อ ควรระวั ง ในการใช ง านเบื ้ อ งต น ความร อ นเล็ ก น อ ยระหว า งการชาร จ ให เ ปลี ่ ย นแบตเตอรี ่ ใ นสถานที ่ ท ี ่ 1.
 • Page 15 สอดแบตเตอรี ่ เ ข า ในที ่ ช าร จ ให ส ุ ด จนสั ม ผั ส กั บ ด า นล า งของที ่ ช าร จ ตาม ภาพที ่ 1 สํ า หรั บ ชาร จ แบตเตอรี ่ BCL10 จาก HITACHI 3. การชาร จ...
 • Page 16 ไทย 4. ปลดสายไฟแท น ชาร จ ออกจากเต า รั บ ไฟฟ า 5. จั บ แท น ชาร จ ให แ น น จากนั ้ น ดึ ง แบตเตอรี ่ อ อก หมายเหตุ อย า ลื ม นํ า แบตเตอรี ่ อ อกจากแท น ชาร จ หลั ง การใช ง าน แล ว เก็ บ แยก ไว...
 • Page 17 ○ ○ ○...
 • Page 20 Code No. C99701031 G Printed in China...

Table of Contents