Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

Svenska
EF-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET
Vi tillkännagivr med eget ansvar att denna produkt
överensstämmer med standard eller standardiserat dokument
EN60335, EN55014, EN60555 och EN50082-1 i enlighet med
råddirektiven 73/23/EØS och 89/336/EØS.
* Denna deklaration gäller för CE-märkningen pà produkten.
Dansk
EF-DEKLARATION OM ENSARTETHED
Vi erklærer os fuldstændige ansvarlige for, at dette produkt
modsvarer gældende standard eller de standardiserede
dokumenter EN60335, EN55014, EN60555 og EN50082-1 i
overensstemmelse med EF-direktiver 73/23/EØF og 89/336/
EØF.
* Denne erklæring qælder produkter, der er mærket med
CE.
Norsk
EF's ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Vi erklærer herved at vi påtar oss eneansvaret for at dette
produktet er i overensstemmelse med normer eller
standardiserte dokumenter EN60335, EN55014, EN60555 og
EN50082-1 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS og 89/
336/EØS.
* Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE-
merking.
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome
Minato-ku, Tokyo, Japan
Suomi
EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA
Yksinomaisella vastuudella vakuutamme, ettätämätuote
vastaa normeja tai normitettuja dokumentteja EN60335,
EN55014, EN60555 ja EN50082-1 yhteisön ohjeiden 73/23/
ETY ja 89/336/ETY mukaisesti.
* Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CE-
merkintään.
English
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with standards or standardized documents
EN60335, EN55014, EN60555 and EN50082-1 in accordance
with Council Directives 73/23/EEC and 89/336/EEC.
* This declaration is applicable to the product affixed CE
marking.
Y. Hirano
00
011
Code No. C99102181 N
Printed in Japan
Printed in Taiwan

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC