Download  Print this page

Hitachi UC 24YC Handling Instructions Manual page 6

Hide thumbs

Advertisement

Svenska
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Uppladdning av HITACHIs batterier.
EB7, EB7S, EB7G
EB9, EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924, EB9H, EB930H
EB12, EB12S, EB12G, EB12B, EB12M, EB1224, EB12H,
EB1230H
EB14S, EB14B, EB1424, EB14H, EB1430H
EB18B
EB24B, EB2430H
BATTERILADDNING
Ladda upp battert enligt de följande anvisningarna innan
du använder ditt batteridrivna verktyg.
1. Anslut laddarens nätkabel till ett nätuttag.
Den röda indikatorn blinkar sakta (med ensekunds
intervaller) efter nätkabelns anslutning.
Tabell 1
Före laddning Blinkar
Under pågåen-
Signallampan
de laddning
lyser eller
blinkar i
Laddningen
rött.
fullbordad
Går inte att
ladda
Signallampan
Går inte att
lyser i
ladda
grönt.
(2) Angående de laddningsbara batteriernas temperaturer
De laddningsbara batteriernas temperaturer, vid vilka batterierna kan laddas upp visas i nedanstående tabell.
Låt batterierna, som blivit för varma, svalna innan de laddas upp.
Tabell 2
Laddning av batterier som blivit för varma
Laddningsbara batterier
EB7, EB9, EB12
EB7S, EB7G
EB9S, EB9G, EB9B, EB9M, EB924
EB12S, EB12G, EB12B, EB12M, EB1224
EB14S, EB14B, EB1424, EB18B, EB24B
EB9H, EB12H, EB14H, EB930H, EB1230H,
EB1430H, EB2430H
4
Signallampans indikeringar
Lyser 0,5 sekund. Lyser inte 0,5
sekund. (släckt 0,5 sekund)
Lyser
Lyser ihållande
Blinkar
Lyser 0,5 sekund. Lyser inte 0,5
sekund. (släckt 0,5 sekund)
Flimrar
Lyser 0,1 sekund. Lyser inte 0,1
sekund. (släckt 0,1 sekund)
Lyser
Lyser ihållande
2. Sätt i batteriet i laddaren.
Tryck in batteriet tills batteriet ligger tätt an mot
laddarens botten. Kontrollera att batteripolerna vänds
åt korrekt håll enligt Bilderna 1.
VARNING:
Batteriet laddas inte upp, när det sätts i vänt åt fel,
utöver att säkringen kan smälta, eller så kan det
hända att det uppstår fel i laddaren, som t. ex. att
laddningsuttaget deformeras.
3. Laddning
Efter batteriets isättning i laddaren lyser
signallampan i rött.
Så fort batteriet laddats upp, börjar signallampan
blinka i rött (med ensekunds intervaller).
(1) Hur signallampan blinkar till/lyser
Sättet, hur signallampan, blinkar till/lyser före
laddningsstart och under pågående laddning, visas
i Tabell 1.
Temperaturer vid vilka batterierna kan laddas
-5°C – 40°C
-5°C – 60°C
0°C – 45°C
-
Fel i batteriet eller
laddaren.
Batteriet har blivit för
varmt. Laddningen
äger inte rum.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 24YC