Download Print this page

Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual page 133

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Dra inte i skalmen på glasögonen. Den kan gå sönder.
Vid användning av apparaten i Europa:
NOTERINGAR OM KRAV OCH RIKTLINJER
Denna apparat uppfyller kraven enligt riktlinjerna EG-direktiv 2004/108/EG
"EMC-direktiv" och 2006/95/EG "Lågspänningsdirektiv".
Den elektromagnetiska känsligheten har valt till en nivå som erhåller
funktionsduglighet i bostadsområden, i affärs- och lätta industrikomplex och
inom småskaliga företag, inomhus så väl som utomhus.
NOTERINGAR OM RIKTLINJERNA FÖR FCC
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en Klass
B digital enhet enligt Part 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är satta för
att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i
ett bostadsområde. Denna utrustning genererar, använder och kan stråla
ut radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet
med tillverkarens instruktionshandbok kan den orsaka interferens med
radiokommunikationer. Det fi nns emellertid ingen garanti att interferens inte
uppträder i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadlig
interferens med radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas
genom att stänga av och sätta igång utrustningen ber vi dig att försöka
eliminera interferensen genom en eller fl er av följande åtgärder:
• Omrikta eller omplacera mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett annat vägguttag än till det som mottagaren är
anslutet till.
• Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få
hjälp.
Ändringar eller modifi eringar som inte uttryckligen godkänts av Mitsubishi kan
göra att din rätt att använda utrustningen kan upphävas.
NOTERINGAR OM RIKTLINJER FÖR INDUSTRY CANADA
Denna Klass B digital enhet följer Canadian ICES-003 riktlinjerna.
SV-5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U