Download Print this page

Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual page 134

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Försiktighetsåtgärder (fortsättning)
Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och tillverkad av
material och komponenter med hög kvalitet som kan återvinnas och/eller
återanvändas.
Denna symbol betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter,
batterier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras separat från
hushållsavfall.
Om det fi nns en kemisk beteckning tryckt under ovanstående symbol betyder
det att batteriet eller ackumulatorn innehåller en tungmetall med en viss
koncentration. Detta anges på följande sätt:
Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%)
Inom den Europeiska Unionen fi nns det separata insamlingssystem för
begagnade elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer.
Var vänlig lämna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos din lokala
mottagningsstation för avfall och återvinning.
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!
Information angående kassering i andra länder utanför den europeiska
unionen
Denna symbol gäller endast inom den europeiska unionen.
Om du vill kassera denna produkt, kontakta de lokala
myndigheterna eller återförsäljare och hör efter om rätt sätt för
kassering.
Miljövårdsinformation för användare i Kina
Denna symbol gäller endast i Kina.
SV-6

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U