Download Print this page

Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual page 147

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Deze 3D-Bril kan niet met incompatibele producten worden gebruikt.
• Deze 3D-Bril kan niet worden gebruikt voor het kijken naar speelfi lms in
bioscooptheaters.
• U kunt geen 3D-beelden zien wanneer u plat ligt, ook wanneer u de 3D-Bril draagt.
• Trek niet aan de brillenarmen. Het is anders mogelijk dat deze afbreken.
Bij gebruik van het apparaat in Europa:
NALEVING VAN REGLEMENTEN
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EG Richtlijnen 2004/108/EG "EMC-
Richtlijn" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".
De elektromagnetische storingsgevoeligheid is op een niveau gesteld waarbij
een juiste werking in residentiële gebieden, commerciële en licht-industriële
gebieden en kleinschalige ondernemingen, zowel binnen als buiten, mogelijk is.
OPMERKING AANGAANDE OVEREENSTEMMING MET FCC
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor Klasse B digitale
apparatuur, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC Reglementen.
Deze limieten zijn ontworpen voor een redelijke bescherming tegen
schadelijke interferentie met een residentiële opstelling. Deze apparatuur
wekt radiofrequentie-energie op en gebruikt het en kan het uitstralen, en
indien, wanneer niet in overeenstemming met de aanwijzingen geïnstalleerd
en gebruikt, kan het radiocommunicatie schadelijk storen. Er wordt echter
niet gegarandeerd dat er bij een bepaalde installatie of opstelling geen
interferentie is. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie van ontvangst
van TV- of radioprogramma's veroorzaakt, wat eenvoudig kan worden
bepaald door de apparatuur even uit te schakelen en weer in te schakelen,
dient de gebruiker een van de volgende maatregelen te nemen zodat er geen
interferentie meer is.
• Richt de antenne opnieuw of verander de plaats.
• Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de receiver.
• Steek de stekker van het netsnoer van de apparatuur in een stopcontact
dat een ander circuit dan de receiver gebruikt.
• Raadpleeg de plaats van aankoop of een erkend radio- en
televisietechnicus.
De gebruiker verliest het recht op gebruik van deze apparatuur indien hij/
zij veranderingen of modifi caties maakt waarvoor vooraf niet expliciet
toestemming is verkregen van Mitsubishi.
OPMERKING AANGAANDE OVEREENSTEMMING MET
INDUSTRY CANADA
Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan de Canadese ICES-003
vereisten.
NE-5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U