Download  Print this page

Nuttige Aanwijzingen En Tips - AEG A92300HLW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6.5 Opslagmanden
A
6.6 Laag scheidingspaneel van
kunststof
Met het lage scheidingspaneel kunt u de
ruimte boven de compressor beter be-
nutten. In de ruimte die hierdoor ont-
staat kunt u kleine voedselpakketjes be-

7. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

7.1 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het in-
vriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoonge-
maakte levensmiddelen van uitsteken-
de kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig wor-
den ingevroren en zo kunt u later al-
leen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
Hang de manden aan de bovenrand van
B
de vriezer (A) of plaats ze in de vriezer
(B). Draai de handvaten voor deze twee
posities zoals getoond in de afbeelding
en zet ze vast
De manden schuiven in elkaar
U kunt extra manden kopen bij uw plaat-
selijke klantenservice
waren, die ook makkelijker terug te vin-
den zijn.
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
7.2 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de com-
mercieel ingevroren levensmiddelen
op geschikte wijze door de detailhan-
delaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren le-
vensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht wor-
den;
• het deksel niet vaak te openen of lan-
ger open te laten dan strikt noodzake-
lijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, be-
derft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven be-
waarperiode.
NEDERLANDS
De scheidingswand kan ook ge-
bruikt worden als een blad terwijl
de vriezer ontdooid wordt.
9

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0