Download  Print this page

AEG A92300HLW0 User Manual page 5

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
kan de olie terugvloeien in de com-
pressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoen-
de ventilatie te verkrijgen de instruc-
ties met betrekking tot de installatie
opvolgen.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiato-
ren of kooktoestellen geplaatst wor-
den.
• Zorg ervoor dat de stekker na installa-
tie van het apparaat toegankelijk is.
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamhe-
den die noodzakelijk zijn voor het uit-
voeren van onderhoud aan het appa-
raat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onder-
houden door een erkend onderhouds-
centrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reser-
veonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen bescha-
digen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatie-
schuim bevat ontvlambare gas-
sen: het apparaat moet wegge-
gooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom be-
schadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit appa-
raat en die voorzien zijn van het
symbool
zijn recyclebaar.
NEDERLANDS
5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0