Download  Print this page

Montage - AEG A92300HLW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
14 www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Verwijder de afdekking van het
lampje op het moment van ver-
vangen niet.
Laat de vriezer niet werken als de
afdekking van het lampje be-
schadigd is of ontbreekt.

10. MONTAGE

10.1 Opstelling
WAARSCHUWING!
Wanneer u een oud apparaat
met een slot of een vergrende-
ling op het deksel afvoert, moet
u ervoor zorgen dat dit onklaar
wordt gemaakt om te voorko-
men dat kleine kinderen erin op-
gesloten raken.
De stekker van het apparaat
moet na installatie toegankelijk
zijn.
Dit apparaat kan in een droge, goed ge-
ventileerde binnenruimte (garage of kel-
der) geïnstalleerd worden, maar voor de
beste prestatie kunt u het apparaat be-
ter installeren op een plaats waar de om-
gevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die staat aangegeven
op het typeplaatje van het apparaat
Kli-
maat-
klasse
SN
N
ST
T
10.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typepla-
Omgevingstemperatuur
+10°C tot + 32°C
+16°C tot + 32°C
+16°C tot + 38°C
+16°C tot + 43°C
tje overeenkomen met de stroomtoe-
voer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De net-
snoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeen-
stemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoorde-
lijkheid op zich als de bovenstaande vei-
ligheidsmaatregelen niet worden nage-
leefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlij-
nen.
10.3 Ventilatievereisten
1.
Plaats de vriezer in horizontale posi-
tie op een stevig oppervlak. De kist
moet op alle vier de voetjes staan.
2.
Zorg ervoor dat de ruimte tussen het
apparaat en de achterwand 5 cm is.
3.
Zorg ervoor dat de ruimte tussen het
apparaat en de zijkanten 5 cm is.
De luchtstroom achter het apparaat
moet voldoende zijn.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0