Download  Print this page

Onderhoud En Reiniging - AEG A92300HLW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
10 www.aeg.com

8. ONDERHOUD EN REINIGING

LET OP!
Voordat u welke onderhoudshan-
deling dan ook verricht, de stek-
ker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onder-
houd en herladen mag alleen uit-
gevoerd worden door bevoegde
technici.
8.1 Periodieke reiniging
1.
Schakel het apparaat uit.
2.
Trek de stekker uit het stopcontact.
3.
Maak het apparaat en toebehoren
regelmatig schoon met warm water
en neutrale zeep. Maak de afsluiting
van het deksel voorzichtig schoon.
4.
Maak het apparaat volledig droog.
5.
Steek de stekker in het stopcontact.
6.
Schakel het apparaat in.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmid-
delen, schuurmiddelen, sterk ge-
parfumeerde schoonmaakpro-
ducten of boenwas om de bin-
nenkant van het apparaat schoon
te maken.
Voorkom schade aan het koelsys-
teem.
Het is niet nodig om het com-
pressorgedeelte schoon te ma-
ken.
Veel normaal verkrijgbare keukenreini-
gers bevatten chemicaliën die de kunst-
stoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwas-
middel.
8.2 De vriezer ontdooien
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 10-15 mm be-
reikt heeft.
Het beste moment om de vriezer te ont-
dooien is wanneer deze geen of weinig
voedsel bevat.
Volg onderstaande aanwijzingen om de
rijp te verwijderen:
1.
Schakel het apparaat uit.
2.
Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen kranten-
papier en leg het op een koele
plaats.
3.
Laat het deksel open, haal de dop
van de ontdooiwaterafvoer en vang
al het dooiwater op in een bak. Ge-
bruik een schraper om het ijs snel te
verwijderen.
4.
Na afloop van het ontdooien de bin-
nenkant grondig droog maken en
de dop terugzetten.
5.
Schakel het apparaat in.
6.
Zet de thermostaatknop op de maxi-
male koude en laat het apparaat
twee tot drie uur in deze instelling
werken.
7.
Zet het eerder verwijderde voedsel
terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen
gereedschappen om rijp af te
schrapen omdat u hiermee het
apparaat kunt beschadigen. Ge-
bruik geen mechanische of
kunstmatige middelen om het
ontdooiproces te versnellen, be-
halve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren le-
vensmiddelen kan de veilige be-
waartijd verkorten.
De hoeveelheid rijp op de wan-
den van het apparaat wordt ver-
groot door de hoge mate van
vocht in de buitenomgeving en
als het voedsel niet goed is ver-
pakt.
8.3 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de vol-
gende voorzorgsmaatregelen:
1.
Schakel het apparaat uit.
2.
Trek de stekker uit het stopcontact.
3.
Haal al het voedsel eruit.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A92300HLW0