Инструкции За Потребителя - Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

BG
SYNC Electo е слухов протектор, който усилва звуците от околната среда, като гласове, машини, предупредителни сигнали, с вградено пълно
стерео FM радио. Той ви позволява да слушате радиопредавания във FM честотен диапазон между 87,5 и 108 MHz, като същевременно предпазвате
слуха си по ефективен и удобен начин. Нивото на звука на FM радиоприемника и на вградените микрофон и звук е ограничено до 82 dB (A). Този
слухов протектор е оборудван с електрически аудио вход. Потребителят трябва да провери правилната му работа преди употреба. Ако откриете
изкривяване или неизправност, вижте съветите на производителя.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ/СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ Натиснете бутона на капака за батериите, и за да го отворите,
го плъзнете нагоре, както е показано (8). Поставете две батерии 1,5 V АА. Уверете се, че полюсите + и - са поставени
правилно. Уверете се, че капака на отделението на батериите е затворено изцяло. Предупреждение – с времето на
използване на батериите, представянето може да се понижи. Обичайният период на постоянна употреба, който може да
се очаква от батериите на слуховия протектор е 101 часа.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ в съответствие с илюстрации А-С: Преди употреба разширете лентата за глава. Поставете
наушниците върху външните уши (фигура А), като антената се намира от дясната страна. Регулирайте лентата за глава,
като я движите нагоре и надолу в страничните водачи (фигура В). Възглавничките за уши трябва да бъдат стабилно
прилепени към главата (фигура С). За най-добри резултати отстранете всички косми под възглавничката. Намаляването
на звука ще бъде повлияно отрицателно от всичко, което намалява плътното прилепяне на възглавничките на слуховия
протектор към главата, например дебели рамки за очила, бонета и др.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ELECTO в съответствие с описанията на фигури 1-8.
1. Включете радиото, като натиснете и задържите бутона On/Off за една секунда (2). За да изключите протектора, натиснете и задръжте
бутона On/Off за две секунди (2), ще чуете бипкащ сигнал. Слуховият протектор има функция за автоматично изключване, ако бъде оставен
неизползван в продължение на 4 часа. Преди неговото изключване ще чуете предупредителен сигнал. Натиснете който и да е бутон в рамките
на 20 секунди, за да получите още 4 часа време на работа.
2. За да регулирате силата на звука, завъртете кнобката за регулиране на силата на звука на радиото (3) по посока на часовниковата стрелка и
регулирайте силата на звука до приятно за слушане ниво. Силата на фоновия звук се наглася отделно посредством кнобката от страната на
наушника.
3. Регулирайте радиочестотата чрез натискането на бутона за настройка нагоре/надолу (4), за да промените станциите. За да сканирате автоматично
за налични радио станции, натиснете и задръжте бутона за настройка нагоре/надолу (4) в продължение на 1 секунда. Ще чуете бипкащ сигнал,
когато бъде открита станция.
4. Когато използвате входа за външен източник (6), свържете 3,5 мм кабел към входния аудио жак (6). Силата на звука се регулира чрез кнобката
за настройка на силата на звука (3) или от външното аудио устройство.
ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ: Управление на предварително запаметени станции 0-9 (1а)-
• За да запазите радиостанция в паметта, при включено радио и избрана станция, натиснете бутона за запаметяване (5) и го задръжте натиснат
в продължение на 2 секунди, като ще чуете бипкащ сигнал веднъж и цифрата на запаметяване (1а) ще започне да мига. Изберете номера за
запаметяване, като натиснете бутона за настройка нагоре/надолу (4), след което натиснете бутона за запаметяване (5). Натиснете бутона за
AM/FM (2) веднъж, за да излезете от режима на запаметяване.
• За да изтриете станция от паметта, изберете номера от паметта, като натискате бутона за запаметяване (5), докато се появи желаното число на
цифровия дисплей (1а), след което задръжте бутона за запаметяване (5) в продължение на 3 секунди, докато чуете бипкащ сигнал. Натиснете
бутона за AM/FM (2) веднъж, за да излезете от режима на запаметяване.
• За да изберете предварително запаметена станция чрез управлението на паметта, натиснете бутона за запаметяване (5), за да получите
достъп до запаметените станции от 0 до 9, които ще се появят на цифровия дисплей (1а).
• Индикатор за ниво на батериите (1с) – Когато батериите са слаби, ще чуете един бипкащ сигнал и иконата (1с) ще започне да мига. Преди да
смените батериите, изключете радиото.
• Индикатор за FM стерео (1е) – ще се появи „ST" . Ако стерео радиостанцията не е стабилна, тя ще премине в моно режим и „ST" иконата няма
да се появи.
• Цифров дисплей (1) – Когато използвате 3,5 мм входен жак (6) за свързване на МР3 плейър, мобилен телефон, радио или скенер към слушалките,
на цифровия дисплей ще бъде изписано само „AU" .
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ: Слуховият протектор трябва да бъде поставен, регулиран и поддържан в съответствие с инструкциите.
Слуховият протектор трябва да се носи през цялото време в шумни среди. Слуховият протектор трябва да се проверява периодично за пригодност
за работа. Слуховият протектор трябва да се почиства и дезинфекцира със сапун и топла вода. Той не трябва да се потапя във вода. Слуховият
протектор, и особено възглавничките, могат да се износят с течение на тяхната употреба и трябва да бъдат проверявани често за пукнатини и
течове. За да смените възглавничките за уши, просто дръпнете старите и поставете новите. За да поръчате нови възглавнички за уши, моля вижте
информацията за хигиенния комплект. Поставянето на хигиенни капачки на възглавничките може да повлияе върху звуковото представяне на
слуховия протектор. Преди и след употреба, съхранявайте на хладно, сухо място. Температурата не трябва да надвишава +55°C. Този продукт може
да бъде сериозно повлиян от определени химически вещества. Да се търси по-нататъшна информация от производителя. Протекторът е снабден
с електронно звуково възстановяване на околния шум. Потребителят трябва да провери правилната му работа преди употреба. При установено
изкривяване или неизправност, потребителят следва да се запознае с инструкциите на производителя за поддръжка и подмяна на батериите.
Предупреждение – с времето на използване на батериите, представянето може да се понижи. Обичайният период на постоянна употреба, който
може да се очаква, е 101 часа. Изходният сигнал на схемата на звуковото възстановяване на този слухов протектор е ограничен до стойности, които
не представляват риск за слуха. Предупреждение - при по-ниски външни нива звуковото ниво под наушника може да надвишава външното ниво
(усилване). Вижте графиката "Характеристики на звуковото възстановяване". При изчисляване на ефективното шумопотискане на този протектор
е необходимо да се вземат предвид допълнителното излъчване на звук от радиото и усилването на звука. Очакваното А-претеглено звуково ниво
под наушниците в пасивен режим следва да не надвишава 82 dB(A). Максималният изходен сигнал от слушалките на радиоприемника е 82 dB(A).
Протекторът за вятър на микрофона, който елиминира шума от вятър и др. подобни, следва да бъде почистван и сменян, когато е необходимо.
Ако не бъдат следвани препоръките по-горе, защитата и функциите предоставяни от слуховия протектор могат да бъдат сериозно нарушени.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
45
44

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h