Download Print this page

Návod K Obsluze - Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

Cz
Chránič sluchu SYNC Electo se zabudovaným stereo FM rádiem zesiluje okolní zvuky jako hlasy, stroje a varovné signály. Umožňuje poslech rozhlasového
vysílání v pásmu FM od 87,5 do 108 MHz, přičemž stále účinně a pohodlně chrání sluch. Max. hladina zesílení zvuku a poslechu v FM pásmu je 82 dB
(A). Tento chránič sluchu je vybaven elektrickým zvukovým vstupem. Před použitím zkontrolujte správnou funkci chrániče. Jestliže zjistíte deformaci nebo
závadu, postupujte podle pokynů výrobce.
POSTUP PŘI VKLÁDÁNÍ / VÝMĚNĚ BATERIÍ: Stiskněte tlačítko na krytu prostoru pro baterie a posunutím krytu nahoru prostor
otevřete (8). Vložte dvě baterie 1,5 V AA. Dodržte správnou polaritu. Zavřete kryt prostoru pro baterie. Upozornění – během
používání chrániče sluchu se může poslech zhoršit v důsledku vybíjení baterií. Baterie v chrániči sluchu vystačí zpravidla na
101 hodin nepřetržitého poslechu.
POSTUP PŘI NASAZENÍ podle obrázků A – C: Před nasazením roztáhněte hlavový rám. Chrániče sluchu si na uši nasaďte tak,
aby se anténa nacházela na pravé straně (obr. A). Rám upravte pohybem bočních stran nahoru a dolů (obr. B). Ušní polštářky
musí pevně přiléhat k hlavě (obr. C). Aby byl výsledek co nejlepší, odstraňte vlasy pod polštářky. Útlum hluku bude nepříznivě
ovlivněn vším, co zhoršuje přiléhavost polštářků k hlavě, např. silné obroučky brýlí, pletená kukla apod.
POKYNY PRO POUŽITÍ RÁDIA podle popisů na obrázcích 1 – 8.
1. Zapněte rádio stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp na dobu 1 sekundy (2). Pro vypnutí chrániče sluchu stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp na
dobu 2 sekund (2), uslyšíte pípnutí. Chránič sluchu se automaticky vypne, není-li použit po dobu 4 hodin. Před vypnutím uslyšíte varovný tón. Jestliže
během 20 sekund stisknete libovolné tlačítko, bude funkce obnovena na další 4 hodiny.
2. Hlasitost nastavíte otáčením regulátoru hlasitosti (3) ve směru hodinových ručiček. Nastavte hlasitost zajišťující příjemný poslech. Hlasitost okolního
zvuku se nastavuje nezávisle knoflíkem (7) na straně krytu.
3. Nastavením rádiové frekvence ladicím tlačítkem (4) směrem nahoru nebo dolů měníte stanice. Chcete-li stanice vyhledávat automaticky, stiskněte a
přidržte tlačítko (4) pro ladění nahoru/dolů po dobu 1 sekundy. Při nalezení stanice uslyšíte pípnutí.
4. Když chcete použít vstupní konektor (6) pro připojení externího zdroje zvuku, zapojte do něho 3,5mm kabel. Hlasitost nastavujete regulátorem hlasitosti
(3) nebo na externím zvukovém zařízení.
DIGITÁLNÍ DISPLEJ: Správa paměti předvolených stanic 0 – 9 (1a)
• Chcete-li při zapnutém přijímači uložit vybranou stanici do paměti, stiskněte a 2 sekundy přidržte paměťové tlačítko (5). Uslyšíte pípnutí a číslo paměťového
místa (1a) začne blikat. Zvolte číslo místa v paměti stisknutím ladicího tlačítka (4) a potom stiskněte paměťové tlačítko (5). Jedním stisknutím tlačítka
(2) Zap/Vyp opustíte režim ukládání stanic do paměti.
• Chcete-li vybranou stanici odstranit z paměti, nastavte číslo paměťového místa tak, že stisknete a podržíte paměťové tlačítko (5), dokud není zobrazeno
požadované číslo na digitálním displeji (1a). Potom stiskněte na 2 sekundy paměťové tlačítko (5), dokud neuslyšíte pípnutí. Jedním stisknutím tlačítka
(2) Zap/Vyp opustíte režim ukládání stanic do paměti.
• Chcete-li vybrat předvolenou stanici z paměti, stiskněte paměťové tlačítko (5). Uložené stanice 0 – 9 se zobrazí na digitálním displeji (1a).
• Ukazatel stavu baterií (1c) – Jsou-li baterie vybité, ozve se jedno pípnutí a ikona (1c) začne blikat. Před výměnou baterií nejprve vypněte přijímač.
• FM stereo příjem (1e) – Je zobrazen symbol ST. Jestliže stereo příjem není stabilní, změní se na monofonní a symbol ST zmizí.
• Digitální displej (1) – Při použití 3,5mm vstupního konektoru (6) k připojení přehrávače MP3, mobilního telefonu, rádia nebo snímače k chrániči sluchu
bude na digitálním displeji zobrazen pouze symbol AU.
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE: Chránič sluchu musí být nasazen, upraven a udržován v souladu s návodem k použití. V hlučném prostředí
noste chránič sluchu trvale. Funkčnost chrániče sluchu je třeba pravidelně kontrolovat. Chránič sluchu čistěte a dezinfikujte teplou mýdlovou vodou. Chránič
sluchu nesmíte ponořit do vody. Chránič sluchu a zejména polštářky podléhají opotřebení v důsledku používání. Proto je musíte pravidelně kontrolovat se
zaměřením například na praskliny a propouštění hluku. Chcete-li polštářky vyměnit, stačí jen stáhnout původní a nasadit nové. Při objednávání nových
polštářků postupujte podle informací k hygienické soupravě. Nasazení hygienických návleků na polštářky může ovlivnit akustické parametry chrániče
sluchu. Před a po použití skladujte v chladném a suchém prostředí. Teplota nesmí překročit +55 °C. Na tento výrobek mohou nepříznivě působit určité
chemické látky. Další informace lze získat od výrobce. Chránič sluchu je vybaven elektronickým zesilováním okolního zvuku. Před použitím zkontrolujte
správnou funkci chrániče. Jestliže zjistíte deformaci nebo závadu, postupujte podle pokynů výrobce pro údržbu a výměnu baterií. Upozornění – během
používání chrániče sluchu se může poslech zhoršit v důsledku vybíjení baterií. Zpravidla vystačí na 101 hodin nepřetržitého poslechu. Výstupní signál
obvodu zesilování zvuku tohoto chrániče sluchu nepřekračuje hodnoty, o kterých je známo, že vytváří nebezpečí pro sluch. Varování – v případě nižší
externí hladiny může hladina zvuku pod chráničem sluchu překročit externí hladinu (zesílení). Viz graf „Vlastnosti zesílení zvuku" . Pro odhadnutí efektivního
zeslabení tohoto chrániče sluchu musí být vzaty v úvahu emise hluku vydávané rádiem a zesílením zvuku. Odhadovaná úroveň hluku pod chráničem
sluchu klasifikovaná A by v pasivním režimu neměla být vyšší než 82 dB (A). Maximální výstup ze sluchátek rádiového přijímače je 82 dB (A). Ochrana
mikrofonu proti větru, která eliminuje hluk větru atd., musí být udržována v čistotě a v případě nutnosti vyměněna. Nerespektování výše uvedených pokynů
vážně naruší ochrannou funkci a další funkce chrániče sluchu.
ÚROVNĚ ZVUKOVÉHO VSTUPU*: Zvukové úrovně ve sluchátkách závisí na úrovni zvukového vstupu. Aby nedocházelo ke škodlivým hladinám hluku
ve sluchátkách, nikdy nepřekračujte hodnoty a použití popsané na obr. A:1. Střední/průměrná úroveň elektrického vstupu. Maximální povolená úroveň
zvukového vstupu po dobu používání 8 hodin, komprimovaná řeč a hudba, U = 96 mV. Viz obr. A:1.
VAROVÁNÍ: Poslech hlasité hudby a jiných zvuků muže časem způsobit trvalé poškození sluchu. Ke ztrátě sluchu vyvolané hlukem může
dojít, i když posloucháte hudbu na osobním poslechovém zařízení. Vystavení účinkům vysoké hlasitosti může časem přivodit trvalé poškození
sluchu. Uživatelé by měli poslouchat oblíbenou hudbu bezpečným způsobem a vyhýbat se hrozící ztrátě sluchu. Pokud se jedná o bezpečné používání
osobních poslechových zařízení, doporučujeme, abyste se při poslechu chovali odpovědně, například nastavili max. 80% hlasitost a při této hlasitosti
poslouchali max. 90 minut denně. Při nastavení nižší hlasitosti můžete poslouchat delší dobu. Naopak při vyšší hlasitosti musíte dobu poslechu zkrátit.
Ztráta sluchu způsobená hlukem je 100% trvalá, ale lze jí 100% zabránit. Uživatel odpovídá za správnou volbu, použití, péči a údržbu tohoto přístroje.
Nesprávná volba (včetně nedostatečné/nadměrné ochrany), použití nebo údržba mohou přivodit vážnou ztrátu sluchu. S případnými dotazy týkajícími se
tohoto výrobku se obracejte na svého bezpečnostního technika nebo na společnost Sperian Hearing Protection, LLC.
VAROVÁNÍ: Výstup elektrického zvukového obvodu tohoto chrániče sluchu může překročit denní limit hladiny hluku. Při překročení stanovených
limitů vzniká riziko poškození sluchu. Slyšitelnost varovných signálů na určitém pracovišti může být zhoršena použitím zábavního zařízení. OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI: Pro použití stereofonních reproduktorů pouze s osobními zvukovými zařízeními.
NÁVOD K OBSLUZE
35
34

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h