Lietošanas Norādījumi - Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

LV
SYNC Electo ausu aizsargi ir dzirdes aizsargierīce, kas pastiprina apkārtējās skaņas, piemēram, balsis, mehānismu radītās skaņas un brīdinājuma signālus,
turklāt tajā ir iebūvēts FM radio ar stereo skaņu. To izmantojot, var klausīties radio programmas FM frekvenču joslā no 87,5 līdz 108 MHz un AM frekvenču
joslā, vienlaicīgi efektīvi un ērti aizsargājot dzirdi. FM radio un skaņas atgūšanas līmenis nepārsniedz 82 dB (A). Šiem ausu aizsargiem ir elektriskā audio
ieeja. Lietotājam pirms izmantošanas ir ieteicams pārliecināties, vai ierīce darbojas pareizi. Traucējumu vai kļūmju gadījumā ieteicams rīkoties atbilstīgi
ražotāja ieteikumiem.
BATERIJU IEVIETOŠANAS/NOMAIŅAS NORĀDĪJUMI: nospiediet pogu uz bateriju nodalījuma vāciņa un, lai to atvērtu, kā
attēlots (8), pavirziet vāciņu augšup. Ievietojiet divas 1,5 V AA baterijas. Noteikti ievietojiet + un – polus pareizajā pozīcijā. Cieši
aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Brīdinājums – izmantojot baterijas, var pasliktināties radio darbība. Parasti ausu aizsargu
bateriju nepārtrauktais izmantošanas laiks ir 101 stundas.
UZVILKŠANAS NORĀDĪJUMI saskaņā ar A-C attēliem: pirms lietošanas izstiepiet ausu aizsargu galvas stīpu. Novietojiet ausu
aizsargus uz ausīm (A attēls) ar antenu labajā pusē. Pielāgojiet galvas stīpu, to kustinot augšup un lejup stīpas sānos (B attēls).
Ausu polsteriem ir cieši jāpieguļ galvai (C attēls). Lai iegūtu pēc iespējas labākus rezultātus, no polstera apakšas izņemiet visus
matus. Trokšņa samazināšanu nelabvēlīgi ietekmē viss, kas samazina ausu aizsargu polsteru piekļaušanos galvai, piemēram,
biezi briļļu rāmji, cieši pieguļošas galvassegas utt.
ELECTO LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI saskaņā ar 1.–8. fotoattēla aprakstu.
1. Ieslēdziet radio, nospiežot un 1 sekundi paturot On/off (ieslēgšanas/izslēgšanas) pogu (2). Lai izslēgtu ausu aizsargu, nospiediet un 2 sekundes turiet
On/off pogu (2), līdz izdzirdat vienu pīkstienu. Ausu aizsargiem ir automātiskās atslēgšanās funkcija, ja tie netiek izmantoti 4 stundas. Pirms atslēgšanās
atskanēs brīdinājuma signāls. Nospiediet jebkuru pogu 20 sekunžu laikā, lai pagarinātu darbības laiku vēl par 4 stundām.
2. Lai pielāgotu skaļumu, pagrieziet radio skaļuma vadības pogu (3) pulksteņrādītāja virzienā un pielāgojiet radio skaņu patīkamā klausīšanās līmenī.
Apkārtējās skaņas skaļumu regulē atsevišķi ar pogu (7), kas atrodas apvalka sānos.
3. Lai pārslēgtu stacijas, pielāgojiet radio frekvenci, nospiežot noskaņošanas pogu uz augšu/uz leju (4). Lai automātiski meklētu radio stacijas, nospiediet
un 1 sekundi turiet noskaņošanas pogu uz augšu/uz leju (4). Atrodot staciju, atskanēs pīkstiens.
4. Ja izmantojat ārējo audio ieejas ligzdu (6), iespraudiet 3,5 mm kabeli audio ieejas ligzdā (6). Skaļumu pielāgo ar skaļuma vadības pogu (3) vai ar ārējās
audio ierīces palīdzību.
DIGITĀLAIS DISPLEJS: iepriekšiestatīto staciju atmiņas vadība 0–9 (1a)-
• Lai saglabātu staciju atmiņā, kad ieslēgts radio un atlasīta stacija, nospiediet un 2 sekundes turiet atmiņas pogu (5), līdz atskanēs viens pīkstiens un
iemirgosies atmiņas cipars (1a). Izvēlieties atmiņas numuru, nospiežot noskaņošanas uz augšu/uz leju pogu (4), un tad nospiediet atmiņas pogu (5).
Vienreiz nospiediet on/off pogu (2), lai izietu no atmiņas režīma.
• Lai no atmiņas dzēstu staciju, atlasiet atmiņas cipara numuru, nospiežot atmiņas pogu (5), līdz digitālajā rādījumā parādās vēlamais numurs (1a), tad
2 sekundes turiet atmiņas pogu (5), līdz atskan pīkstiens. Vienreiz nospiediet on/off pogu (2), lai izietu no atmiņas režīma.
• Lai izvēlētos iepriekšiestatītu staciju, izmantojot atmiņas vadību, nospiediet atmiņas pogu (5) un piekļūstiet saglabātajām stacijām 0–9, kas parādīsies
digitālajā rādījumā (1a).
• Bateriju līmeņa indikators (1c) – kad ir zems bateriju līmenis, atskan viens pīkstiens un iemirgojas ikona (1c). Pirms nomaināt baterijas, izslēdziet radio.
• FM stereo displejs (1e) – parādīsies "ST". Ja stereo radio stacija nav stabila, tā pārslēgsies uz mono režīmu un nerādīs "ST" ikonu.
• Digitālais displejs (1) – izmantojot 3,5 mm ieejas ligzdu (6), lai ausu aizsargiem pievienotu MP3, mobilo tālruni, radio vai skeneri, digitālais displejs rādīs
tikai "AU".
SVARĪGA LIETOŠANAS INFORMĀCIJA: ausu aizsargi jāuzvelk, jāpielāgo un jāuztur atbilstoši norādījumiem. Ausu aizsargus izmantojiet vienmēr, kad
atrodaties trokšņainā vidē. Regulāri pārbaudiet ausu aizsargu darbderīgumu. Ausu aizsargi jātīra un jādezinficē ar ziepēm un siltu ūdeni. Tos nedrīkst iemērkt
ūdenī. Ausu aizsargi un atsevišķi polsteri lietošanas gaitā var sabojāties, un tie ir regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai tajos nav radušies, piemēram,
ieplaisājumi vai noplūde. Lai nomainītu ausu polsterus, vienkārši izvelciet vecos polsterus un ievietojiet jaunus. Lai pasūtītu jaunus ausu polsterus, lūdzu,
skatiet higiēnas komplekta informāciju. Polsteru higiēnas pārklāju iestiprinājums var ietekmēt ausu aizsargu akustisko jaudu. Pirms un pēc lietošanas glabājiet
ausu aizsargus vēsā, sausā vietā. Temperatūra nedrīkst pārsniegt +55 °C. Noteiktas ķīmiskas vielas var negatīvi iedarboties uz šo izstrādājumu. Papildu
informāciju varat saņemt no ražotāja. Ausu aizsargi ir aprīkoti ar elektronisku apkārtējās vides skaņu atgūšanu. Lietotājam pirms ierīces izmantošanas ir
ieteicams pārliecināties, vai tā pareizi darbojas. Ja tiek konstatēti bojājumi vai traucējumi, ierīces lietotājam jāņem vērā ražotāja ekspluatācijas un bateriju
nomaiņas norādījumi. Brīdinājums – izmantojot baterijas, var pasliktināties radio darbība. Parasti bateriju nepārtrauktais izmantošanas laiks ir 101 stundas.
Šīs aizsargierīces skaņas atgūšanas ķēdes izejas signāls nepārsniedz līmeni, kas varētu radīt risku dzirdei. Brīdinājums – zemāka ārējās skaņas līmeņa
gadījumā ausu aizsargos dzirdamā skaņa var pārsniegt ārējās skaņas līmeni (pastiprināšana). Lūdzu skatīt "Skaņas atgūšanas parametru" grafiku. Nosakot
ausu aizsargu efektīvo pavājināšanos, nepieciešams ņemt vērā papildu radio radīto skaņu un skaņas pastiprinājumu. Paredzamajam A svērtajam trokšņa
līmenim ausu aizsargos pasīvā režīmā nevajadzētu pārsniegt 82 dB (A). Radio uztvērēja austiņu maksimālā izejas vērtība ir 82 dB (A). Mikrofona vēja
aizsargs, kas novērš vēja radīto u.c. troksni, ir jāuztur tīrs un jānomaina pēc vajadzības. Ja iepriekšminētie ieteikumi netiek ievēroti, var būtiski pasliktināties
ausu aizsargu sniegtā aizsardzība un funkcijas.
AUDIO IEEJAS LĪMEŅI*: Ausu aizsargu audio līmeņi ir atkarīgi no audio ieejas līmeņa. Lai nepieļautu kaitīgu trokšņu līmeņu rašanos ausu aizsargos,
nekādā gadījumā nepārsniedziet A:1 attēlā minētās vērtības un pielietojumu. Elektrības ieejas vidējais līmenis. Maksimālais pieļaujamais audio ieejas
līmenis 8 lietošanas stundu laikā kopā gan runai, gan mūzikai – U=96 mV. Skatīt attēlu A:1.
BRĪDINĀJUMS: klausoties ļoti skaļu mūziku vai citas skaņas, ar laiku var rasties neatgriezeniski dzirdes bojājumi. Klausoties mūziku ar
personīgo klausīšanās ierīci, var izraisīt trokšņu radītu dzirdes zudumu. Pakļaujot sevi liela skaļuma iedarbībai, ar laiku var rasties neatgriezeniski
bojājumi. Lietotājiem ieteicams klausīties mūziku, ievērojot drošību un izvairoties no potenciāla dzirdes zuduma. Attiecībā uz personīgo klausīšanās
ierīču drošu lietošanu iesakām klausīties atbildīgi – izmantojiet ne vairāk kā 80 % ierīces maksimālā skaļuma ne ilgāk kā 90 minūtes dienā. Zemāka
skaļuma skaņas var klausīties ilgāk. Turpretī lielāka skaļuma skaņas ieteicams klausīties mazāku laika periodu. Trokšņu radīts dzirdes zudums ir 100 %
neatgriezenisks, taču 100 % novēršams. Lietotājs ir atbildīgs par ierīces pareizu izvēli, lietošanu, kopšanu un uzturēšanu. Nepareiza izvēle (tajā skaitā
nepietiekama/pārmērīga aizsardzība), lietošana vai uzturēšana var izraisīt nopietnu dzirdes zudumu. Ja jums ir jautājumi par šo izstrādājumu, sazinieties
ar savu drošības uzraugu vai Sperian Hearing Protection, LLC.
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
39
38

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h