Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 36

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

EE
Kõrvaklapid SYNC Electo on kuulmiskaitsevahend, mis võimendab ümbritsevaid helisid nagu näiteks inimeste hääli, masinate ning hoiatussignaale. Seadmel
on integreeritud täisstereo FM-raadio. Seadme abil on teil võimalik kuulata raadiot FM sagedusalas sagedustel 87,5 kuni 108 MHz, kaitstes samas oma
kuulmist tõhusal ja mugaval viisil. FM raadio ja taastatud ümbritsevate helide tasemed on piiratud 82 dB(A)-ga. Kõrvaklapid on varustatud elektrilise
helisisendiga. Kandja peab enne kasutamist kontrollima nende õiget toimimist. Moonutuse või tõrke tuvastamisel tutvuge seadme tootja nõuannetega.
PATAREI SISESTAMISE / VAHETAMISE JUHISED Vajutage patarei kattel asuvale nupule ning lükake kate ülesse (8). Sisestage
kaks 1,5 V AA patareid. Jälgige, et + ja – poolused oleksid õiges suunas. Jälgige, et patarei kate oleks täiesti suletud. Hoiatus
– patarei kasutamisega võivad seadme töönäitajad halveneda. Ühe kõrvaklapi patarei tüüpiline eeldav katkematu kasutamise
periood on 101 tundi.
PAIGALDUSJUHISED vastavalt joonistele A-C: Pikendage enne kasutamist peavõru. Asetage kõrvakatted üle väliskõrva (joonis
A) nii, et antenn jääks paremale poole. Reguleerige ülemist peavõru liigutades seda külgmiste peavõrude sees üles ja alla
(joonis B). Kõrvapolstrid peaksid liibuma tihedalt vastu pead (joonis C). Parimate tulemuste saavutamiseks eemaldage polstrite
alt juuksed. Müra vähendamist mõjutab negatiivselt see, kui miski takistab kõrvaklappide polstrite liibumist kõrvadele, näiteks
paksud prilliraamid, peakatted jne.
ELECTO KASUTAMISE JUHISED vastavalt fotokirjeldustele 1-8.
1. Lülitage raadio sisse vajutades selleks ja hoides alla surutuna On/off nuppu 1 sekund (2). Kõrvaklappide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke alla
surutuna On/off nupp 2 sekundit (2), sellega te kuulete piiksu. Kõrvaklappidel on automaatse väljalülitamise funktsioon, kui need jäetakse 4 tunniks
omaette. Enne välja lülitamist kuulete te hoiatustooni. Vajutage 20 sekundi jooksul suvalist nuppu ning seade töötab veel 4 tundi.
2. Helitugevuse reguleerimisekskeerake raadio helitugevuse nuppu (3) päripäeva ning reguleerige raadio helitugevus meeldiva helitugevuse peale.
Ümbritsevate häälte tugevus reguleeritakse sõltumatult kõrvaklapi küljel asuva nupuga (7).
3. Jaamade vahetamiseks raadiosageduse reguleerimiseks vajutage üles/alla häälestamise nupule (4). Automaatsete raadiojaamade skannimiseks
vajutage ja hoidke üles/alla nuppu (4) 1 sekund alla surutuna. Te kuulete hoiatustooni, kui raadiojaam on leitud.
4. Välist heli sisendpesa (6) kasutades ühendage 3,5 mm kaabel heli sisendpesasse (6). Helitugevust reguleeritakse helitugevuse reguleerimise nupuga
(3) või väliselt heliseadmelt.
DIGITAALDISPLEI: Eelsalvestatud jaamade mälu juhtimine 0-9 (1a)-
• Jaama mällu salvestamiseks tuleb ajal, mil raadio on sisse lülitatud ning vajaliku jaama peale häälestatud, vajutada mälunuppu (5) ning hoida seda
2 sekundit. Kuulete ühte piiksu ning mälu number (1a) hakkab vilkuma. Valige mälukoha number vajutades selleks üles/alla häälestamise nupule (4)
ning vajutades seejärel mälu nupule (5). Mälurežiimist väljumiseks vajutage üks kord nuppu On/Off (2).
• Jaama mälust kustutamiseks valige mälukoha number vajutades selleks mälunupule (5) kuni soovitud number kuvatakse digitaalsele displeile (1a).
Seejärel hoidke mälunuppu (5) 2 sekundit alla surutuna kuni kuulete piiksu. Mälurežiimist väljumiseks vajutage üks kord nuppu On/Off (2).
• Mälu juhtimise abil eelsalvestatud jaama valimiseks vajutage mälunuppu (5), et avada mällu salvestatud jaamad 0-9. Vastav number kuvatakse
digaaldispleile (1a).
• Patarei taseme näidik (1c) — kui patareid hakkavad tühjaks saama, kuulete te ühte piiksu ning ikoon (1c) hakkab vilkuma. Enne patareide vahetamise
lülitage raadio välja.
• FM stereo displei (1e) — ekraanile kuvatakse FM stereo näidik (1e)- "ST". Kui stereoraadiojaama ei ole võimalik kuulata, lülitub seade monole ning
ikoon „ST" kustub.
• Digitaaldisplei (1) — kui kasutada 3,5 mm sisendpesa (8), et ühendada kõrvaklappidega MP3, mobiiltelefon, raadio või skanner, näidatakse digitaaldispleil
ainult kirjet "AU".
OLULINE KASUTAJATEAVE: Kõrvaklappe tuleb paigaldada, kohandada ja hooldada kooskõlas juhendiga. Mürarohkes keskkonnas tuleks alati kõrvaklappe
kanda. Kõrvaklappide kasutuskõlblikkust tuleb korrapäraselt kontrollida. Kõrvaklappe tuleb puhastada ja desinfitseerida seebi ja sooja veega. Neid ei tohi
vette asetada. Kõrvaklapid ja eriti just polstrid võivad kasutamise käigus halveneda ning regulaarsete ajavahemike tagant tuleb kontrollida, et ei oleks tekkinud
näiteks pragusid, lekkimist vms. Kõrvapolstrite vahetamiseks tõmmake vanad lihtsalt küljest ära ning pange uued otsa. Uute kõrvapolstrite tellimiseks
vaadake palun hoolduskomplektil olevat teavet. Polstritele hügieenikatete kinnitamine võib avaldada mõju kõrvaklappide akustilistele näitajatele. Hoidke
enne ja pärast kasutamist jahedas ja kuivas kohs. Temperatuur ei tohi tõusta üle +55 °C. Teatud keemilised ained võivad toodet kahjustada. Küsige tootjalt
selle kohta lisateavet. Kõrvaklapid on varustatud ümbritsevate helide elektroonilise taastamissüsteemiga. Kandja peab enne kasutamist kontrollima nende
õiget toimimist. Helimoonutuse tekkimisel või süsteemi läbikukkumisel kandja peab tootja juhistele patareide vahetamise kohta pöörduma. Hoiatus –
patarei kasutamisega võivad seadme töönäitajad halveneda. Tüüpiline eeldav katkematu kasutamise periood on 101 tundi. Selle kuulmiskaitsevahendi heli
taastamisahela valjundsignaal ei ületa piire, kus algavad signaalide tasemed, mis on inimese kuulmisele ohtlikuks. Hoiatus – madala tugevusega välisheli
juures heli tugevus kõrvaklappide all võib ulatuda välisheli tugevust (võimendamine). Vt "Heli taastamise töönäitajad" diagramm. Nende kõrvaklappide tegeliku
sumbumise hindamiseks tuleb silmas pidada lisamüra raadio ja heli võimendamise poolt. Müratase arvestatud kaalutud A kriteeriumi järgi passivrežiimis
kõrvaklappide all ei tohi ületada 82 dB(A) piiri. Raadiovastuvõtja kõrvaklappide maksimaalne helivõimsus on 82 dB(A). Mikrofooni tuulekaitset, mis kaitseb
tuulemürast, tuleb hoida puhtana ja vajadusel vahetada. Kui ülaltoodud soovitusi ei järgita, võib kõrvaklappide pakutav kaitse ja funktsioon oluliselt halveneda.
HELISISENDI TASEMED*: Kõrvaklappide helitasemed sõltuvad helisisendi tasemest. Vältimaks kõrvaklappides kahjulikke müratasemeid, ärge ületage
kunagi joonisel A:1 kirjeldatud väärtusi ja kasutamist. Keskmine elektrisisendi väärtus. Helisisendi maksimaalne lubatud tase 8-tunnise kasutuse korral,
kompresseeritud kõne ja muusika puhul on U = 96 mV. Vt joonis A:1.
HOIATUS: Muusika või ükskõik millise muu heli suure helitugevusega kuulamine pika aja vältel võib põhjustada teie kuulmisele püsivaid
kahjustusi. Mürast tingitud kuulmiskadu võib leida aset isegi siis, kui te kuulate muusikat isiklikult muusika kuulamise seadmelt. Valjude helitugevuste
käes pikema aja vältel olemine võib põhjustada püsivad kahju. Kuulajatel on soovitav nautida oma lemmikmuusikat ohutult ning vältida võimalikku kuulmiskadu.
Isiklike kuulamisvahendite ohutu kasutamise osas soovitame me teil kuulata vastutustundlikult ning mitte ületada seadme maksimaalsest helitugevusest
80%-i maksimaalselt 90 minuti vältel päevas. Nõrgema helitugevuse puhul võite kuulata kauem. Suuremate helitugevuste puhul tuleb aga kuulata lühema
aja vältel. Mürast tingitud kuulmiskadu on 100% püsiv, kuid 100% ennetatav. Kuulaja ise on vastutav seadme asjakohase valiku, kasutamise ja
hooldamise eest. Ebaõige valik (sealhulgas ka ala-/ülekaitse), kasutamine või hooldamine võib tuua kaasa tõsiseid kuulmiskahjustusi. Kui teil on tootega
seoses küsimusi, pöörduge oma tööohutusspetsialisti või ettevõtte Sperian Hearing Protection, LLC poole.
KASUTUSJUHEND
37
36

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h