Download Print this page

Pokyny Na Obsluhu - Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

SK
SYNC Electo je chránič sluchu, ktorý zosilňuje okolité zvuky, ako sú hlasy, strojné a výstražné signály so zabudovaným stereo FM rádiom. Umožňujú počúvať
rozhlasové stanice v pásme FM vo frekvenčnom rozsahu 87,5 až 108 MHz a zároveň účinne a pohodlne chrániť sluch. Úroveň zvuku FM rádioprijímača a
rekonštruovaného zvuku sú obmedzované na 82 dB(A). Tieto chrániče sluchu majú elektrický zvukový vstup. Používateľ by mal pred použitím skontrolovať
správnu funkčnosť. V prípade skreslenia alebo poruchy postupujte podľa odporúčaní výrobcu.
POKYNY NA VLOŽENIE A VÝMENU BATÉRIÍ: Stlačte tlačidlo na kryte batérie a posunutím krytu nahor podľa obrázka ho otvorte (8). Vložte dve 1,5
V batérie veľkosti AA. Skontrolujte, či sú póly + a – správne orientované. Skontrolujte, či je kryt batérií úplne zavretý. Upozornenie – slabé batérie môžu
znižovať výkon. Typický čas nepretržitého používania slúchadiel do vybitia batérií je 101 hodín.
POKYNY NA NASADENIE podľa obrázkov A-C: Pred nasadením roztiahnite hlavový rám. Nasaďte si slúchadlá cez vonkajšie ucho (obr. A) tak, aby sa
anténa nachádzala vpravo. Rám upravte pohybom bočných strán nahor alebo nadol (obr. B). Tesniace vankúšiky by mali pevne dosadať na hlavu (obr.
C). V záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku odstráňte spod nich všetky vlasy. Potlačenie hluku bude nepriaznivo ovplyvnené všetkým, čo zhoršuje
dosadnutie vankúšikov chráničov sluchu k hlave, ako sú napríklad hrubé okuliarové rámy, kukly atď.
POKYNY NA POUŽÍVANIE RÁDIA podľa popisov na obrázkoch 1-8.
1. Ak chcete zapnúť rádio, podržte stlačené tlačidlo vypínača (2) na 1 sekundu. Ak chcete rádio vypnúť, podržte stlačené tlačidlo vypínača (2) na 2
sekundy. Ozve sa pípnutie. Slúchadlá sú vybavené funkciou automatického vypnutia, ak sa nepoužívajú 4 hodiny. Pred vypnutím sa ozve výstražný
tón. Stlačením ľubovoľného tlačidla do 20 sekúnd sa obnoví odpočítavanie 4 hodín.
2. Ak chcete upraviť hlasitosť, otočte ovládačom hlasitosti rádia (3) v smere hodinových ručičiek, kým zvuk rádia nebude na úrovni príjemnej na počúvanie.
Hlasitosť zvuku okolia sa nastaví samostatne ovládačom (7) na strane telesa slúchadla.
3. Ak chcete zmeniť stanicu, upravte rozhlasovú frekvenciu stláčaním tlačidla ladenia smerom nahor/nadol (4). Ak chcete automaticky vyhľadať rozhlasové
stanice, podržte stlačené tlačidlo ladenia smerom nahor/nadol (4) na 1 sekundu. Po nájdení stanice budete počuť pípnutie.
4. Ak chcete používať externý vstupný konektor zvuku (6), pripojte 3,5 mm kábel ku vstupnému konektoru zvuku (6). Hlasitosť sa nastavuje ovládačom
hlasitosti (3) alebo na externom zvukovom zariadení.
DIGITÁLNY DISPLEJ: Ovládač pamätí predvolieb 0 – 9 (1a)-
• Stanicu uložíte do pamäte, keď je zapnuté rádio a naladená stanica, podržaním stlačeného tlačidla pamäte (5) na 2 sekundy. Ozve sa pípnutie a číslica
pamäte (1a) začne blikať. Vyberte číslo pamäte stlačením tlačidla ladenia nahor alebo nadol (4) a potom stlačte tlačidlo pamäte (5). Režim pamäte
ukončite jedným stlačením tlačidla on/off (2).
• Ak chcete odstrániť stanicu z pamäte, vyberte číslicu pamäte stláčaním tlačidla pamäte (5), kým sa nezobrazí požadované číslo na digitálnom displeji
(1a), potom podržte stlačené tlačidlo pamäte (5) na 2 sekundy, kým sa neozve pípnutie. Režim pamäte ukončite jedným stlačením tlačidla on/off (2).
• Ak chcete vybrať predvoľbu pomocou ovládača pamäte, stlačením tlačidla pamäte (5) môžete vybrať uložené stanice 0 – 9, ktoré sa zobrazia na
digitálnom displeji (1a).
• Indikátor úrovne batérií (1c) – Keď sú batérie slabé, ozve sa jedno pípnutie a ikona (1c) začne blikať. Pred výmenou batérií vypnite rádio.
• Zobrazenie stereofónneho príjmu v pásme FM (1e) – zobrazí sa ikona „ST" . Ak stereofónny príjem rozhlasovej stanice nie je stabilný, prepne sa na
monofónny a ikona „ST" sa nebude zobrazovať.
• Digitálny displej (1) – Keď používate 3,5 mm vstupný konektor (6) na pripojenie MP3 prehrávača, mobilného telefónu, rádia alebo snímača k slúchadlám,
na digitálnom displeji sa bude zobrazovať len symbol „AU" .
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV: Chrániče sluchu noste, nastavujte a udržujte len v súlade s pokynmi. V hlučnom prostredí by ste mali
slúchadlá nosiť vždy. Slúchadlá by sa mali pravidelne kontrolovať, či nevyžadujú údržbu. Slúchadlá očistite a dezinfikujte mydlom a teplou vodou. Nesmú
sa ponoriť do vody. Chrániče sluchu a hlavne vankúšiky sa môžu používaním opotrebúvať, a preto sa musia často kontrolovať, či sa na nich nevyskytujú
trhliny a netesniace miesta. Ak chcete vymeniť vankúšiky, stačí vybrať staré a vložiť nové. Informácie o objednaní nových vankúšikov nájdete v hygienickej
súprave. Používanie hygienických krytov na vankúšikoch môže ovplyvniť akustické vlastnosti chráničov sluchu. Ak slúchadlá nepoužívate, uskladňujte ich
na chladnom a suchom mieste. Teplota by nemala prekročiť +55 °C. Niektoré chemické látky môžu mať negatívny vplyv na tento produkt. Ďalšie informácie
získate od výrobcu. Chrániče sluchu sú vybavené elektronickým obnovením okolitého zvuku. Používateľ by mal pred použitím skontrolovať správnu
funkčnosť. Ak by sa zistilo skreslenie alebo porucha, výrobca odporúča vykonať údržbu a výmenu batérií. Upozornenie – slabé batérie môžu znižovať
výkon. Predpokladaný typický čas nepretržitého používania slúchadiel je 101 hodín. Výstupný signál z obvodu pre rekonštrukciu zvuku tohto sluchového
chrániča neprekročí hodnoty, o ktorých je známe, že nepredstavujú riziko pre sluch. Upozornenie – v prípade nižších úrovní vonkajšieho zvuku, môže
hladina akustického tlaku pod chráničmi sluchu prekročiť vonkajšiu úroveň (zosilnenie). Pozrite graf „Vlastnosti obnovenia zvuku" . Pre odhad účinného útlmu
chráničov sluchu je potrebné vziať do úvahy dodatočný vznik šumu rádia a systému zosilňovača. Odhadovaná vážená hladina hladina hluku (krivka A)
chráničov sluchu v pasívnom režime by nemala byť vyššia ako 82 dB (A). Maximálny výstupný výkon slúchadiel rádioprijímača je 82 dB (A). Protiveternú
ochranu mikrofónu, ktorá eliminuje hluk vetra atď, udržiavajte v čistote a v prípade potreby ju vymeňte. Ak sa predchádzajúce odporúčania nebudú dodržiavať,
ochrana a funkčnosť slúchadiel sa môže vážne oslabiť.
VSTUPNÉ ÚROVNE ZVUKU*: Úrovne zvuku v slúchadlách závisia od vstupnej úrovne zvuku. S cieľom zabrániť škodlivým úrovniam hluku v slúchadlách
nikdy neprekračujte hodnoty a dĺžku používania uvedené na obrázku A:1. Stredná/priemerná hladina vstupného elektrického signálu. Maximálna povolená
vstupná úroveň zvuku počas 8 hodín používania (komprimovaná reč a hudba) U=96 mV. Pozri obr. A:1.
UPOZORNENIE: Dlhodobé počúvanie hudby, resp. akéhokoľvek zvuku, pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Pri
počúvaní hudby prostredníctvom osobného prehrávača môže dôjsť ku strate sluchu spôsobenej hlukom. Dlhodobé vystavenie vysokej hlasitosti môže
spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Používatelia by mali počúvať obľúbenú hudbu bezpečne a predchádzať možnej strate sluchu. Pokiaľ ide o bezpečné
používanie osobných prehrávačov, odporúčame používať ich zodpovedne čo znamená aj počúvanie na maximálne 80 % úrovni hlasitosti zariadenia počas
maximálne 90 minút za deň. Na nižších úrovniach hlasitosti môžete počúvať dlhšie. Naopak pri vyšších úrovniach by ste mali počúvať kratší čas. Strata
sluchu spôsobená hlukom je na 100 % trvalá, ale na 100 % sa jej dá predchádzať. Za správny výber, používanie, starostlivosť a údržbu tohto zariadenia
je zodpovedný používateľ. Nesprávny výber (vrátane nedostatočnej alebo nadmernej ochrany), používanie alebo údržba môže viesť k vážnemu poškodeniu
sluchu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto výrobku, obráťte sa na bezpečnostného technika alebo na spoločnosť Sperian Hearing Protection, LLC.
UPOZORNENIE: Výstupný výkon elektrického zvukového obvodu tohto chrániča sluchu môže prekročiť denný limit úrovne hlučnosti.
Prekročením špecifických limitov vzniká riziko poškodenia sluchu. Pri používaní prehrávačov hudby na konkrétnom pracovisku sa môže zhoršiť
počuteľnosť varovných signálov. PREHLÁSENIE: Na používanie ako stereofónny reproduktor iba spolu s osobnými zvukovými zariadeniami.

POKYNY NA OBSLUHU

33
32

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h