Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 20

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

FI
SYNC Electo -kupusuojain on kuulosuojain, joka vahvistaa ympäristön ääniä, kuten puhetta, koneiden ääniä ja varoitusmerkkiääniä, ja jossa on
s isäänrakennettu FM-stereoradio. Sen avulla voit kuunnella radiolähetystä FM-taajuuksilla 87,5–108,5 MHz ja suojata samalla korviasi tehokkaalla ja
miellyttävällä tavalla. FM-radion ja äänten toiston äänenvoimakkuuden raja on 82 dB(A). Tässä kupusuojaimessa on audiotuloliitäntä. Käyttäjän tulisi
tarkistaa sen toiminta ennen sen käyttämistä. Jos siinä esiintyy häiriöitä tai se ei toimi, katso laitevalmistajan ohjeita.
PARISTOJEN ASENTAMINEN / VAIHTAMINEN: Paina paristolokeron kannessa olevaa painiketta ja avaa kansi liu'uttamalla
sitä ylöspäin kuvan (8) m ukaisesti. Aseta lokeroon kaksi 1,5 V:n AA-paristoa. Varmista, että plus- ja miinusnavat (+ ja −) ovat
oikeinpäin. Varmista, että paristolokeron kansi on suljettu kunnolla. Varoitus – laitteen toiminta voi heiketä paristojen virran
vähentyessä. Kupusuojaimen paristot kestävät yleensä jatkuvassa käytössä 101 tuntia.
ASETUSOHJEET kuvien A–C mukaan: Suurenna kupusuojaimen pääpantaa ennen käyttöä. Aseta korvakuvut ulkokorvien
päälle (kuva A) siten, että antenni tulee oikealle puolelle. Säädä pääpantaa ylös- tai alaspäin pannan sivuilta (kuva B).
K orvapehmusteiden tulisi painua tiukasti päätä vasten (kuva C). Poista hiukset pehmusteiden alta parhaan suojan takaamiseksi.
Äänenvaimennusta heikentävät kaikki asiat, jotka estävät kupusuojaimen pehmusteiden ja pään välistä kontaktia – esimerkiksi
silmälasien paksut sangat, suojahuput, jne.
ELECTON KÄYTTÖOHJEET kuvakohtien 1–8 mukaan.
1. Kytke radio päälle painamalla on/off-painiketta (2) yhden sekunnin ajan. Sammuta radio painamalla on/off-painiketta (2) kahden sekunnin ajan,
jonka jälkeen kuulet äänimerkin. Radio sammuu automaattisesti, jos sitä ei ole käsitelty neljään tuntiin. Sammutusta edeltää varoitusääni. Painamalla
mitä tahansa kupusuojaimen nappia se pysyy päällä taas seuraavat neljä tuntia.
2. Voit säätää radion äänenvoimakkuuden mieleisellesi tasolle pyörittämällä äänenvoimakkuuden säädintä (3). Ympäristön äänien äänenvoimakkuutta
säädetään erikseen korvakuvun sivussa olevalla säätimellä (7).
3. Voit säätää radiotaajuutta suuremmaksi tai pienemmäksi painamalla säätöpainikkeita (4). Saat automaattisen asemahaun käyttöön painamalla
säätöpainiketta (4) yhden sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin, kun asema on löytynyt.
4. Voit käyttää ulkoista audioliitäntää (6) yhdistämällä 3,5 mm:n johdon audioliitäntään (6). Äänenvoimakkuutta säädetään kupusuojaimen
ä änenvoimakkuuden säätimestä (3) tai ulkoisesta äänentoistolaitteesta.
NUMERONÄYTTÖ: Asemien tallentaminen ja käsittely, muistinumerot 0–9 (1a)
• Voit tallentaa aseman muistiin radion ollessa päällä ja aseman valittuna painamalla muistipainiketta (5) kahden sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin ja
muistinumero (1a) alkaa vilkkua. Valitse muistinumero taajuuden säätöpainikkeilla (4) ja paina sen jälkeen muistipainiketta (5). Poistu m uistitoiminnosta
painamalla kerran on/off-painiketta (2).
• Voit poistaa aseman muistista seuraavasti: hae haluamasi muistinumero näyttöön (1a) painelemalla muistipainiketta (5) ja paina tämän jälkeen
muistipainiketta (5) kahden sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Poistu muistitoiminnosta painamalla kerran on/off-painiketta (2).
• Voit valita esiasetetun aseman 0–9 muistipainikkeella (5). Digitaalinäyttö (1a) kertoo valitun aseman.
• Paristojen lataustilan osoitin (1c) – kun paristoissa on vähän virtaa, kuulet äänimerkin ja symboli (1c) alkaa vilkkua. Sammuta radio ennen paristojen
vaihtamista.
• FM-stereon ilmaisin (1e) – "ST" näkyy näytössä. Jos radion stereolähetys ei ole vakaa, se vaihtuu monolähetykseksi ja kirjaimet "ST" eivät näy.
• Numeronäyttö (1) – kun kupusuojaimen 3,5 mm:n audioliitäntään on yhdistetty mp3-soitin, matkapuhelin, radio tai skanneri, numeronäytössä näkyy
pelkästään "AU".
TÄRKEÄÄ TIETOA KÄYTTÄJILLE: Kupusuojainta tulisi sovittaa, säätää ja huoltaa ohjeiden mukaan. Kupusuojainta on käytettävä aina meluisissa paikoissa.
Kupusuojaimen käyttökelpoisuus on tarkistettava säännöllisesti. Kupusuojain tulisi puhdistaa ja desinfioida saippualla ja lämpimällä vedellä. Sitä ei saa
kastaa veteen. Kupusuojain ja varsinkin sen pehmusteet voivat kulua käytössä ja ne tulisi tarkastaa säännöllisin väliajoin, esim. murtumien ja tiiviyden osalta.
Voit vaihtaa korvapehmusteet yksinkertaisesti vetämällä vanhat pois paikoiltaan ja asettamalla uudet niiden tilalle. Lisätietoa uusien korvapehmusteiden
tilaamisesta saat hygieniasarjan tiedoista. Hygieniasuojien asettaminen pehmusteiden päälle voi vaikuttaa kupusuojan akustiseen toimivuuteen. Säilytä
viileässä ja kuivassa paikassa ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Lämpötilan tulisi olla korkeintaan +55 °C. Tietyillä kemikaaleilla voi olla haitallinen vaikutus
tähän tuotteeseen. Lisätietoa saa valmistajalta. Kupusuojaimessa on elektroninen ympäristön äänten toistotoiminto. Käyttäjän tulisi tarkistaa sen toiminta
ennen sen käyttämistä. Jos toiminnossa esiintyy häiriöitä tai se ei toimi, käyttäjän tulee noudattaa valmistajan ohjeita suojaimen huollon ja paristojen
vaihdon suhteen. Varoitus – laitteen toiminta voi heiketä paristojen virran vähentyessä. Paristot kestävät yleensä jatkuvassa käytössä 101 tuntia. Tämän
kuulosuojaimen ympäristön äänten toiston signaalin äänenvoimakkuus ei ylitä arvoja, jotka saattaisivat aiheuttaa kuulovaurioita. Varoitus – kun ulkoinen
melutaso on alhainen, kupusuojaimen alainen äänenvoimakkuus saattaa olla voimakkaampi kuin ulkoinen äänitaso (vahvistus). Katso "Äänten toiston
ominaisuudet" -kaaviota. Kupusuojaimen todellista vaimennustehoa arvioitaessa on otettava huomioon myös radion ja äänten vahvistuksen tuottama
ääni. Kupusuojaimen alainen arvioitu A-painotettu melutaso passiivitilassa ei saa olla yli 82 dB(A). Radiovastaanotinkuulokkeiden äänenvoimakkuuden
enimmäistaso on 82 dB(A). Mikrofonin tuulisuojain, joka poistaa tuulen aiheuttamaa melua jne., on pidettävä puhtaana ja vaihdettava tarvittaessa. Jos
yllä mainittuja suosituksia ei noudateta, kupusuojaimen suojaominaisuudet ja toiminta voivat heikentyä huomattavasti.
AUDIOTULOLIITÄNNÄN TASOT*: Kuulokkeiden audiotaso riippuu audiotuloliitännän tasosta. Turvalliset arvot ja käyttötavat näkyvät kuvassa A:1.
A udiotulon keskimääräiset tasot. Älä laiminlyö kuvan ohjeita. Suurin sallittu audiotuloliitännän taso, kun päivittäinen käyttöaika on 8 tuntia, pakattu
puhe ja musiikki U = 96 mV. Katso kuva A:1.
VAROITUS: Musiikin tai minkä tahansa muun äänen kuuntelu suurella voimakkuudella voi ajan kuluessa vaurioittaa kuuloa
pysyvästi. Melun aiheuttama kuulon heikkeneminen voi aiheutua myös musiikin kuuntelemisesta omalla äänentoistolaitteellasi. Altistuminen
suurelle äänenvoimakkuudelle voi ajan kuluessa aiheuttaa pysyvän vaurion. Käyttäjien tulisi nauttia lempimusiikistaan turvallisesti ja välttää mahdollista
kuulovauriota. Omien äänentoistolaitteiden turvallisen käytön suhteen suosittelemme vastuullista kuuntelua, jossa äänenvoimakkuus on korkeintaan 80
% laitteen suurimmasta äänentoistovoimakkuudesta enintään 90 minuutin ajan yhdessä vuorokaudessa. Matalammalla äänenvoimakkuudella k uuntelua
voidaan jatkaa pidempään. Vastaavasti korkeammalla äänenvoimakkuudella kuuntelun tulisi kestää vähemmän aikaa. Melun aiheuttama kuulon
heikkeneminen on 100 % pysyvää mutta 100 % ehkäistävissä. Vastuu tämän laitteen valinnasta, käytöstä, käsittelystä ja huollosta on sen käyttäjällä.
Tuotteen väärä valinta (mukaan lukien yli- ja alisuojatapaukset), käyttö tai huolto voi johtaa vakavaan kuulovaurioon. Tuotetta koskevat kysymykset voi
osoittaa omalle suojeluvalvojalle tai Sperian Hearing Protection, LLC:lle.
KÄYTTÖOHJEET
21
20

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h