Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 14

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

SE
SYNC Electo hörselkåpa är ett hörselskydd som förstärker omgivande ljud såsom röster, maskiner och varningssignaler, med komplett inbyggd stereo
samt FM-radio. Med den kan du lyssna på radio i AM-bandet mellan 87,5 och 108 MHz, samtidigt som din hörsel skyddas effektivt och bekvämt. FM-
radion och nivåerna för ljudåterställning är begränsade till 82 dB (A). Denna hörselkåpa är utrustad med elektrisk ljudingång. Bäraren bör kontrollera
korrekt funktion före användning. Om distorsion eller fel upptäcks, konsultera tillverkarens råd.
INSÄTTNING AV BATTERI / INSTRUKTIONER FÖR UTBYTE: Tryck på knappen på batteriluckan och öppna genom att skjuta
locket uppåt enligt bilden (8). Sätt i två st. 1,5 V AA-batterier. Se till att + och - polerna är i rätt läge. Försäkra dig om att
batteriluckan är helt stängd. Varning - prestandan kan försämras genom batterianvändning. Man kan typiskt förvänta sig
kontinuerlig användning av hörselkåpans batteri under 110 timmars tid.
INSTRUKTIONER FÖR INPASSNING Enligt illustrationerna A - C: Förläng huvudbandet före användning. Placera öronkåporna
över ytterörat (bild A) med antennen på höger sida. Justera hjässbandet genom att röra det upp och ned i sidobanden (bild
B). Öronkuddarna ska täta ordentligt mot huvudet (bild C). För bästa resultat, tar du bort allt hår under kudden. Brusredu-
ceringen påverkas negativt av något som försämrar tätningen mellan hörselkåpornas kuddar mot huvudet, såsom tjocka
glasögonbågar, huvor etc.
INSTRUKTIONER FÖR ELECTO ANVÄNDNING Enligt fotobeskrivningar 1-8.
1. Slå på radion genom att trycka och hålla ned på/av-knappen i 1 sekund (2). För att stänga av hörselkåpan tryck och håll ned på/av-knappen i 2
sekunder (2), du kommer att höra ett pipljud. Hörselkåpan har en automatisk avstängningsfunktion som aktiveras efter 4 timmars inaktivitet. Du
kommer att höra en varningssignal innan avstängning. Tryck på valfri knapp inom 20 sekunder för att få ytterligare 4 timmars arbetstid.
2. För att justera volymen, vrid ratten för radions volymkontroll (3) medurs och ställ in radioljudet på en behaglig lyssningsnivå. Volymen för omgivande
ljud justeras oberoende av ratten (7) på sidan av kåpan.
3. Ställ in radiofrekvensen genom att trycka på inställningsknappen upp/ned (4) för att byta station. Skanna automatiskt efter radiostationer genom
att trycka och hålla ned inställningsknappen upp/ned (4) i 1 sekund. Ett pipljud hörs när en station hittats.
4. När du använder den externa ljudingången (6), anslut 3,5 mm-kabeln till ljudingången (6). Volymen justeras med ratten för volymkontroll (3) eller
genom den externa ljudenheten.
DIGITAL DISPLAY: Minneskontroll för förinställda stationer 0-9 (1a) -
• Om du vill spara en station i minnet, med radion påslagen och med vald station, trycker du på minnesknappen (5) och håller den nere i 2 sekunder,
du kommer att höra ett pipljud en gång och minnessiffran (1a) blinkar. Välj minnessiffra genom att trycka på inställningsknappen upp/ned (4), och
sedan på minnesknappen (5). Tryck en gång på/av-knappen (2) för att avsluta minnesläget.
• För att radera en station från minnet, välj en minnessiffra genom att trycka ned minnesknappen (5) tills önskad siffra visas på den digitala displayen
(1a) och håll sedan ned minnesknappen (5) i 2 sekunder tills du hör ett pipljud. Tryck en gång på/av-knappen (2) för att avsluta minnesläget.
• För att välja en förinställd station med hjälp av minneskontrollen, tryck på minnesknappen (5) för att komma åt de lagrade stationerna 0-9, vilka
visas på den digitala avläsningen (1a).
• Batterinivåindikator (1c)- När batterierna är svaga kommer du att höra ett pipljud och ikonen (1c) blinkar. Stäng av radion innan du byter batterier.
• FM-stereodisplay (1e) - "ST" visas. Om stereons radiostation inte är stadig, kommer den byta till mono och ikonen "ST" visas inte.
• Digital display (1) - När du använder 3,5 mm-ingång (6) för att ansluta en MP3, mobiltelefon, radio eller scanner till hörselkåpan kommer den digitala
displayen endast att visa "AU" på den digitala displayen.
VIKTIG ANVÄNDARINFORMATION: Hörselkåporna ska inpassas, justeras och underhållas i enlighet med dessa instruktioner. Hörselkåporna bör jämt
användas i bullriga miljöer. Hörselkåpornas funktionsduglighet bör kontrolleras regelbundet. Hörselkåporna bör rengöras och desinficeras med tvål och
varmt vatten. De får inte doppas i vatten. Hörselkåpor och i synnerhet kuddar kan försämras vid användning och bör undersökas med täta intervall för
sprickbildning och läckage, till exempel. För att byta ut öronkuddarna, dra bara av de gamla och knäpp på de nya. Se informationen på hygienkitet angående
beställning av nya öronkuddar. Om hygienskydd fästs på kuddarna kan hörselkåpornas akustiska prestanda påverkas. Förvara på en sval och torr plats
före och efter användning. Temperaturen bör inte överstiga 55 ° C. Denna produkt kan påverkas negativt av vissa kemiska ämnen. Ytterligare information
bör inhämtas från tillverkaren. Den hörselkåpa är försedd med elektronisk återställning för omgivande ljud. Bäraren bör kontrollera korrekt funktion före
användning. Om distorsion eller fel upptäcks bör bäraren konsultera tillverkarens råd, för underhåll och utbyte av batterier. Varning - Prestandan kan
försämras genom batterianvändning. Man kan typiskt förvänta sig kontinuerlig användning av hörselkåpans batteri under 110 timmars tid. Utsignalen
för ljudåterställningens krets på detta hörselskydd överstiger inte de värden som är kända för att utgöra en risk för hörselskador. Varning - Vid lägre
externa nivåer, kan ljudnivån under hörselkåpan överstiga extern nivå (förstärkning). Se tabellen "Egenskaper för ljudåterställning". För uppskattning
av den effektiva dämpningen av dessa hörselkåpor, bör den extra bullerutvecklingen från radion och ljudförstärkningen beaktas. Den beräknade
A-vägda brusnivån under hörselkåpan i passivt läge bör inte vara större än 82 dB (A). Den maximala uteffekten från hörlurarnas radiomottagare är 82
dB (A). Mikrofonens vindskydd, vilket eliminerar vindbrus etc. bör hållas rent och ändras vid behov. Om ovan angivna rekommendationer inte följs, kan
hörselkåpornas skydd och funktion allvarligt försämras.
LJUDETS INGÅNGSNIVÅER*: Ljudnivåerna i hörlurarna är beroende av ljudets ingångsnivå. För att förhindra skadliga bullernivåer i hörlurarna, överskrid
aldrig de värden och den användning som beskrivs i figur A:1. Medel/Genomsnittlig nivå på elektrisk ingång. Maximalt tillåten ljudingångsnivå under 8
timmars användning, komprimerat tal och för musik är U=96 mV. Se figur A:1.
VARNING: Om du lyssnar på musik eller vilket annat ljud som helst på hög volym under längre tid kan din hörsel skadas permanent.
Hörselförlust orsakad av buller kan inträffa även när du avnjuter musik på en personlig lyssningsenhet. Utsätts du för hög volym under längre tid
kan du skadas permanent. Användare bör avnjuta sin favoritmusik på ett säkert sätt och undvika potentiell hörselförlust. När det gäller säker användning
av personliga lyssningsenheter, rekommenderar vi att du lyssnar ansvarsfullt, till exempel genom att inte lyssna vid mer än 80% av en enhets maxvolym
under högst 90 minuter per dag vid sådana nivåer. Om du lyssnar vid en lägre volym kan du lyssna under längre tid. Vid högre volym däremot bör du
lyssna under kortare tid. Hörselförlust orsakad av buller är 100% permanent, men också 100% förebyggbart. Användaren ansvarar för lämpligt
val, användning, skötsel och underhåll av denna enhet. Olämpligt val (inklusive under-/överskydd), olämplig användning eller olämpligt underhåll kan
leda till allvarlig hörselförlust. Om du har några frågor angående denna produkt, kontakta ditt skyddsombud eller Sperian Hearing Protection, LLC.
VARNING: Utsignalen från den elektriska ljudkretsen för detta hörselskydd kan överskrida den dagliga gränsen för ljudnivå. Ö verskrids
de specificerade gränserna uppstår risk för hörselskada. Hörbarheten av varningssignaler på specifika arbetsplatser kan försämras när denna
underhållningsanordning används. ANSVARSFRISKRIVNING: Använd endast stereohögtalaren tillsammans med personliga ljudenheter.
ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
15
14

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h