Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 26

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

GR
Τα SYNC Electo πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών πoυ ενισύoυν τoυς ήoυς τoυ περιάλλoντα ώρoυ πως φωνές, µηανήµατα και ηητικά σήµατα
πρoειδoπoίησης µε ενσωµατωµένo στερεoφωνικ ραδιoφωνικ δέκτη FM. Σάς επιτρέπει να ακoύτε ραδιoφωνικές εκπoµπές στη συντητα των
FM µεταύ 87,5 και 108 MHz ενώ ταυτρoνα πρoστατεύετε την ακoή σας µε απoτελεσµατικ και άνετo τρπo. Τo ραδιφωνo FM και η επαναφoρά
της στάθµης έντασης ήoυ περιoρίoνται στα 82 dB(A). Αυτά τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών παρέoνται µε ηλεκτρική είσoδo ήoυ. O
ρήστης θα πρέπει να διαάσει τις oδηγίες πριν τη ρήση. Σε περίπτωση λάης ή παραµρφωσης, ανατρέτε στις συµoυλές τoυ κατασκευαστή.
O∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Πατήστε τo κoυµπί στo κάλυµµα τoυ διαµερίσµατoς µπαταρίας
και τραήτε τo κάλυµµα πως φαίνεται στην εικνα για να τo ανoίετε (8). Εισάγετε δύo µπαταρίες τύπoυ 1,5 V AA.
εαιωθείτε τι oι πλoι + και - τoπoθετoύνται µε σωστ πρoσανατoλισµ. εαιωθείτε τι τo κάλυµµα της µπαταρίας
έει κλείσει πλήρως. Πρoειδoπoίηση - Υπάρει η πιθαντητα µείωσης της απδoσης µε τη ρήση µπαταριών. Η τυπική
διάρκεια συνεoύς ρήσης των ακoυστικών µε µπαταρία είναι 101 ώρες.
O∆ΗΓΙΕΣ ΤOΠOΘΕΤΗΣΗΣ σύµφωνα µε τις εικνες A-C: Εκτείνετε τη στέκα των ακoυστικών πριν τη ρήση. Τoπoθετήστε
τα καλύµµατα αυτιών στo έω αυτί (εικνα 1), µε την κεραία στη δειά πλευρά. Πρoσαρµστε τη στεφάνη της στέκας
µετακινώντας την πάνω-κάτω στα πλάγια (εικνα Β). Τo αφρώδες υλικ των ακoυστικών θα πρέπει να κλείνει ερµητικά πάνω
στo κεφάλι (εικνα C). Για καλύτερα απoτελέσµατα, απoµακρύνετε τα µαλλιά κάτω απ τo αφρώδες υλικ. O περιoρισµς
τoυ θoρύoυ θα επηρεάεται αρνητικά απ oτιδήπoτε εµπoδίει τo ερµητικ κλείσιµo τoυ αφρώδoυς καλύµµατoς των
ακoυστικών πάνω στo κεφάλι, πως oντρoί σκελετoί γυαλιών, κoυκoύλες, κ.λ.π.
O∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ XΡΗΣΗ ΤOΥ ELECTO σύµφωνα µε τις περιγραφές των εικνων 1-8.
1. Ανoίτε τo ραδιφωνo πατώντας και κρατώντας πατηµένo τo κoυµπί On/off για 1 δευτερλεπτo (2). Για να σήσετε τα πρoστατευτικά καλύµµατα
αυτιών πατήστε και κρατήστε πατηµένo τo κoυµπί On/off για 2 δευτερλεπτα (2), θα ακoύσετε τo αρακτηριστικ "µπιπ" Τα πρoστατευτικά
καλύµµατα αυτιών διαθέτoυν λειτoυργία αυτµατoυ σησίµατoς εάν δεν εκτελεστεί καµία ενέργεια για 4 ώρες. Πριν τo σήσιµo, ακoύγεται
ένας πρoειδoπoιητικς ήoς. Εάν πατήσετε oπoιoδήπoτε πλήκτρo εντς 20 δευτερoλέπτων, η λειτoυργία τoυ ραδιoφώνoυ θα συνειστεί για
ακµα 4 ώρες.
2. Για να ρυθµίσετε την ένταση τoυ ήoυ, περιστρέψτε τo ειριστήριo έντασης ήoυ τoυ ραδιoφώνoυ (3) δειστρoφα και πρoσαρµστε τoν ήo
τoυ ραδιoφώνoυ σε ένα επίπεδo ευάριστης ακρασης. Η ένταση των ήων τoυ περιάλλoντoς ρυθµίεται ανεάρτητα απ τo κoυµπί (7) στην
άκρη των ακoυστικών.
3. Πρoσαρµστε τη ραδιoφωνική συντητα πατώντας τo πλήκτρo συντoνισµoύ πάνω/κάτω (4) για να αλλάετε σταθµ. Για αυτµατη αναήτηση
ραδιoφωνικών σταθµών πατήστε και κρατήστε πατηµένo τo πλήκτρo συντoνισµoύ πάνω/κάτω (4) για 1 δευτερλεπτo. Θα ακoύσετε τoν
αρακτηριστικ ήo ταν ρεθεί o ραδιoφωνικς σταθµς.
4. ταν ρησιµoπoιείτε την υπoδoή καλωδίoυ ήoυ εωτερικής συσκευής (6), συνδέστε τo καλώδιo 3,5 ιλ. στην υπoδoή (6). Η ένταση τoυ
ήoυ ρυθµίεται απ τo ειριστήριo έντασης ήoυ (3) ή απ την εωτερική συσκευή ήoυ.
ΨΗΦΙΑΚΗ OΘOΝΗ: ειριστήριo επιλoγής σταθµών πoυ έoυν απoθηκευτεί στη µνήµη, στις θέσεις 0-9 (1a)-
• Για να απoθηκεύσετε ένα σταθµ στη µνήµη, µε τo ραδιφωνo αναµµένo και τo σταθµ επιλεγµένo, πατήστε τo πλήκτρo µνήµης (5) και
κρατήστε τo πατηµένo για 2 δευτερλεπτα. ταν o σταθµς απoθηκευτεί, θα ακoύσετε ένα αρακτηριστικ ήo µία φoρά και τo ψηφίo της
µνήµης (1a) θα αναoσήσει. Επιλέτε τoν αριθµ µνήµης πατώντας τo πλήκτρo συντoνισµoύ πάνω/κάτω (4) και στη συνέεια τo πλήκτρo
µνήµης (5). Πατήστε τo πλήκτρo on/off (2) µία φoρά για να γείτε απ την κατάσταση λειτoυργίας µνήµης.
• Για να διαγράψετε ένα σταθµ απ τη µνήµη, επιλέτε τoν αριθµ της µνήµης πατώντας τo πλήκτρo µνήµης (5) µέρι o επιθυµητς αριθµς να
εµφανιστεί στην ψηφιακή oθνη (1a) και κατπιν κρατήστε τo πλήκτρo µνήµης (5) για 2 δευτερλεπτα, µέρι να ακoύσετε έναν αρακτηριστικ
ήo. Πατήστε τo πλήκτρo on/off (2) µία φoρά για να γείτε απ την κατάσταση λειτoυργίας µνήµης.
• Για να επιλέετε ένα σταθµ πoυ έει απoθηκευτεί στη µνήµη ρησιµoπoιώντας τo ειριστήριo µνήµης, πατήστε τo πλήκτρo µνήµης (5) για
να πρoσπελάσετε τoυς απoθηκευµένoυς σταθµoύς στις θέσεις 0-9, πως αυτoί εµφανίoνται στην ψηφιακή oθνη (1a).
• Ένδειη στάθµης µπαταρίας (1c)- ταν η στάθµη των µπαταριών είναι αµηλή, ακoύγεται ένας αρακτηριστικς ήoς µπιπ και τo εικoνίδιo
(1c) αναoσήνει. Σήστε τo ραδιφωνo πριν αντικαταστήσετε τις µπαταρίες.
• FM stereo (1e)- Θα εµφανίεται η ένδειη "ST". Εάν η στερεoφωνική λήψη τoυ ραδιoφωνικoύ σταθµoύ δεν είναι σταθερή, η λήψη γίνεται
µoνoφωνικά και η ένδειη "ST" σήνει.
• Ψηφιακή oθνη (1)- ταν ρησιµoπoιείτε την υπoδoή καλωδίoυ 3,5 ιλ. (6) για να συνδέσετε ένα MP3, ένα κινητ τηλέφωνo, ένα ραδιφωνo
ή έναν ραδιoανινευτή στα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών, στην ψηφιακή oθνη θα εµφανίεται µνo η ένδειη "AU".
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤO ΡΗΣΤΗ: Τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών θα πρέπει να πρoσαρµoνται, να ρυθµίoνται και να
συντηρoύνται σύµφωνα µε τις oδηγίες. Τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών θα πρέπει να φoριoύνται διαρκώς σε θoρυώδη περιάλλoντα.
Τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών θα πρέπει να ελέγoνται τακτικά για πιθανές λάες. Τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών θα πρέπει να
καθαρίoνται και απoλυµαίνoνται µε σαπoύνι και εστ νερ. ∆εν θα πρέπει να τoπoθετoύνται µέσα σε νερ. Τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών
και συγκεκριµένα τo αφρώδες υλικ τoυς ενδέεται να φθαρεί µε τη ρήση και θα πρέπει να γίνεται τακτικς έλεγoς για λάες, πως ρωγµές. Για
να αντικαταστήσετε τo αφρώδες πρoστατευτικ υλικ των αυτιών, απλά αφαιρέστε τo παλι και τoπoθετήστε τo καινoύριo. Για να παραγγείλετε
καινoύριo αφρώδες υλικ, ανατρέτε στις πληρoφoρίες για τo πακέτo υγιεινής. Η πρoσαρµoγή των καλυµµάτων υγιεινής στα µαιλάρια τoυ αφρώδoυς
υλικoύ ενδέεται να επηρεάσει την ακoυστική απδoση των πρoστατευτικών καλυµµάτων αυτιών. Πριν και µετά τη ρήση, φυλάτε σε δρoσερ,
ηρ µέρoς. Η θερµoκρασία δεν θα πρέπει να υπεραίνει τoυς +55°C. Oρισµένες ηµικές oυσίες ενδέεται να επηρεάoυν αρνητικά αυτ τo πρoϊν.
Για περισστερες πληρoφoρίες, απευθυνθείτε στoν κατασκευαστή. Τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών παρέoνται µε ηλεκτρoνική επαναφoρά
των ήων τoυ περιάλλoντoς. o ρήστης θα πρέπει να διαάσει τις oδηγίες πριν τη ρήση. Σε περίπτωση λάης ή παραµρφωσης, ανατρέτε
στις συµoυλές τoυ κατασκευαστή για συντήρηση ή αντικατάσταση των µπαταριών. Πρoειδoπoίηση - Υπάρει η πιθαντητα µείωσης της απδoσης
µε τη ρήση µπαταριών. Τo αναµενµενo ρoνικ διάστηµα συνεoύς ρήσης είναι 101 ώρες. Τo σήµα εδoυ τoυ κυκλώµατoς επαναφoράς για
αυτή τη συσκευή πρoστασίας της ακoής δεν επερνά τις τιµές πoυ ενέoυν κινδύνoυς για την ακoή. Πρoειδoπoίηση – για αµηλτερη εωτερική
στάθµη, η στάθµη τoυ ήoυ κάτω απ τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών µπoρεί να επερνά τo εωτερικ επίπεδo (ενίσυση). ∆είτε τo διάγραµµα
"αρακτηριστικά επαναφoράς ήoυ" Για την εκτίµηση της πραγµατικής εασθένισης πoυ πρoσφέρoυν αυτά τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών,
θα πρέπει να ληφθεί υπψη η εκπoµπή ήoυ απ τo ραδιφωνo καθώς και η ενίσυση τoυ ήoυ. Η εκτιµώµενη καµπύλη στάθµισης Α της στάθµης
τoυ ήoυ κάτω απ τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών σε παθητική κατάσταση δεν θα πρέπει να είναι υψηλτερη απ 82 dB(A). Η µέγιστη έoδoς
O∆ΗΓΙΕΣ XΡΗΣΤΗ
27
26

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h