Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 27

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

απ τoν ραδιoδέκτη των ακoυστικών είναι 82 dB(A). Η διάταη πρoστασίας απ τoν άνεµo τoυ µικρoφώνoυ, η oπoία απαλείφει τo θρυo τoυ
αέρα κλπ θα πρέπει να διατηρείται καθαρή και να αντικαθίσταται πoτε είναι αναγκαίo. Εάν δεν ακoλoυθήσετε τις πρoαναφερθείσες συστάσεις,
η πρoστασία και η λειτoυργία των πρoστατευτικών καλυµµάτων αυτιών ενδέεται να µην είναι η κατάλληλη.
ΣΤΑΘΜΗ ΕΙΣO∆OΥ ΗOΥ*: Η στάθµη τoυ ήoυ στα ακoυστικά εαρτάται απ τη στάθµη εισδoυ τoυ ήoυ. Για να απoφύγετε oπoιαδήπoτε επιήµια
στάθµη θoρύoυ, µην υπεραίνετε πoτέ τις τιµές πoυ καθoρίoνται στην εικνα A:1. Μέση στάθµη ηλεκτρικής εισδoυ. Η µέγιστη επιτρεπτή στάθµη
εισδoυ ήoυ για 8 ώρες ρήσης, συµπιεσµένη oµιλία και µoυσική είναι U=96 mV. Ανατρέτε στην εικνα A:1.
ΠΡOΕΙ∆OΠOΙΗΣΗ: Η ακραση µoυσικής ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ ήoυ σε υψηλή ένταση για παρατεταµένα ρoνικά διαστήµατα µπoρεί
να πρoκαλέσει µνιµη λάη στην ακoή σας. Απώλεια της ακoής εαιτίας τoυ θoρύoυ παρατηρείται ακµα κι ταν απoλαµάνετε µoυσική
σε µια πρoσωπική συσκευή ακρασης. Η έκθεση σε υψηλή ένταση για παρατεταµένα ρoνικά διαστήµατα µπoρεί να πρoκαλέσει µνιµη λάη.
Oι ρήστες θα πρέπει να απoλαµάνoυν την αγαπηµένη τoυς µoυσικής µε ασφάλεια, ώστε να απoφύγoυν τo ενδεµενo απώλειας της ακoής.
Αναφoρά µε την ασφαλή ρήση πρoσωπικών συσκευών ακρασης, πρoτείνoυµε να ακoλoυθείτε µια υπεύθυνη συµπεριφoρά, ωρίς να υπεραίνετε
πoτέ τo 80% της µέγιστης έντασης ήoυ µιας συσκευής για περισστερo απ 90 λεπτά ανά ηµέρα σε τέτoια επίπεδα έντασης. Εάν ρησιµoπoιείτε
αµηλτερη ένταση, µπoρείτε να αυήσετε τις ώρες ακρασης. Αντίθετα, σε υψηλτερες εντάσεις, θα πρέπει να περιoρίετε τo ρνo ακρασης.
Η απώλεια της ακoής εαιτίας τoυ θoρύoυ είναι 100% µνιµη, αλλά 100% απoτρέψιµη. o ρήστης είναι υπεύθυνoς για τη σωστή επιλoγή, ρήση,
φρoντίδα και συντήρηση της συσκευής. Η ακατάλληλη επιλoγή (συµπεριλαµανoµένων των καταστάσεων µειωµένης ή υπερoλικής πρoστασίας),
ρήση ή συντήρηση θα µπoρoύσε να πρoκαλέσει σoαρά πρoλήµατα ακoής. Εάν έετε απoρίες σετικά µ' αυτ τo πρoϊν, επικoινωνήστε µε τoν
εππτη ασφάλειας ή µε την Sperian Hearing Protection, LLC.
ΠΡOΕΙ∆OΠOΙΗΣΗ: Η έoδoς τoυ ηλεκτρικoύ κυκλώµατoς ήoυ αυτής της συσκευής πρoστασίας της ακoής µπoρεί να υπεραίνει τo ηµερήσιo
ριo στάθµης ήoυ. ταν γίνεται υπέραση των καθoρισµένων oρίων, υπάρει o κίνδυνoς πρκλησης λάης στην ακoή. Υπάρει η περίπτωση
να µην µπoρείτε να ακoύσετε τoυς αρακτηριστικoύς πρoειδoπoιητικoύς ήoυς σε συγκεκριµένες συνθήκες εργασίες και ταν ρησιµoπoιείτε τη
συσκευή για ακραση ραδιoφώνoυ ή µoυσικής. ΑΠOΚΗΡΥΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Για ρήση ως στερεoφωνικ ηείo µνo µε πρoσωπικές συσκευές ήoυ.
Τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών παρέoνται µε εασθένιση στάθµης. o ρήστης θα πρέπει να διαάσει τις oδηγίες πριν τη ρήση. Σε περίπτωση
λάης ή παραµρφωσης, ανατρέτε στις συµoυλές τoυ κατασκευαστή για συντήρηση ή αντικατάσταση της µπαταρίας.
ΠΡOΕΙ∆OΠOΙΗΣΗ: Η έoδoς τoυ κυκλώµατoς πoυ εαρτάται απ τη στάθµη αυτής της συσκευής πρoστασίας της ακoής µπoρεί να
υπεραίνει τo εωτερικ ριo στάθµης ήoυ. (∆είτε τα αρακτηριστικά επαναφoράς ήoυ στoν παρακάτω πίνακα.)
ΤΕΝΙΚΑ ΣΤOΙΕΙΑ: Πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών τύπoυ στέκας. Υλικ της στέκας: Ατσάλι, ύφασµα και πoλυoυρεθάνη. Υλικ αφρώδoυς
υλικoύ: PVC και πoλυoυρεθάνη.
Μέγεθoς: S, M, L
Βάρoς: 374 γρ. Αριθµς πακέτoυ υγιεινής: 1015280 (Κάλυµµα σκνης και πρoστατευτικ αυτιών µε αφρώδες υλικ x2.)
αρακτηριστικά επαναφoράς ήoυ (έλεγoς ήoυ στη µέγιστη θέση)
Εωτερική στάθµη dB(A)
L-Noise
L-Noise
M-Noise
M-Noise
H-Noise
H-Noise
Oριακές τιµές στάθµης θoρύoυ: H = 113 dB(A) M = 105 dB(A)
L=107 dB(A)
Oριακή τιµή στάθµης θoρύoυ: Ηoςτάθµη εωτερικών
θoρύων για τoυς oπoίoυς η στάθµη ηητικής πίεσης κάτω
απ τα πρoστατευτικά καλύµµατα αυτιών υπεραίνει τo
85dB(A).
27
26

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h